Add parallel Print Page Options

Ang Husto nga Pagpanudlo

Pero ikaw, Tito, kinahanglan itudlo mo ang suno sa husto nga pagpanudlo. Laygayan mo ang gulang nga mga lalaki nga magpugong sang ila kaugalingon, magkabuhi nga talahuron kag kahibalo magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi. Dapat husto ang ila pagtuo sa Dios, mahigugmaon sa ila isigkatawo, kag mabinatason sa tanan nga butang. Kag laygayan mo man ang gulang nga mga babayi nga dapat maayo ang ila pamatasan bilang mga babayi nga nagatuo sa Dios. Dapat indi sila mga kutsokutsera ukon palainom. Dapat itudlo nila ang maayo, agod makatuon ang bataon pa nga mga babayi kon paano maghigugma sa ila bana kag mga kabataan, kag kon paano magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi, kag agod makatuon sila nga magkabuhi nga may matinlo nga tagipusuon, mag-atipan sang panimalay, magpakabuot, kag magpasakop sa ila bana, agod wala sing may makasiling sing malain kontra sa pulong sang Dios nga aton ginatudlo.

Laygayan mo man ang bataon pa nga mga lalaki nga dapat kahibalo sila magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi. Dapat sulundan ka nila sa paghimo sing maayo sa tanan nga butang. Dapat sinsero ka kag seryuso sa imo pagtudlo. Siguruhon mo nga ang imo mga ginahambal husto kag wala sing kasawayan, agod mahuy-an ang mga tawo nga nagakontra sa aton, kay wala sila sing may mahambal nga malain kontra sa aton.

Laygayan mo man ang mga ulipon nga dapat magtuman sila sa ila agalon sa tanan nga bagay, agod malipay ang ila mga agalon sa ila. Indi sila magpamatok ukon magsagi sabat. 10 Silinga man sila nga indi magpangawat sa ila mga agalon, kundi magpakita sila nga sila maayo kag masaligan, agod sa tanan nila nga mga ginahimo magasiling ang mga tawo nga matahom gali ang aton mga pagpanudlo parte sa Dios nga aton Manluluwas.

11 Kay ginpakita na sang Dios sa tanan nga klase sang mga tawo ang iya bugay nga nagahatag sang kaluwasan. 12 Kag ina nga bugay nagatudlo sa aton nga dapat isikway ta na ang pagkabuhi nga indi diosnon kag ang mga kalibutanon nga mga kailigbon. Dapat magkabuhi kita diri sa sini nga kalibutan nga nakahibalo magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi. Kag dapat matarong kag diosnon ang aton ginahimo 13 samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga aton ginalauman, nga amo ang makatilingala nga pag-abot ni Jesu-Cristo nga aton Manluluwas kag makagagahom nga Dios. 14 Gintugyan niya ang iya kaugalingon nga patyon agod maluwas kita sa tanan naton nga mga sala, kag agod mangin iya kita nga mga katawhan, nga matinlo kag gusto gid maghimo sing maayo.

15 Itudlo mo ini nga mga butang sa ila, kag gamita ang imo awtoridad samtang ginapabakod mo kag ginasaway ang mga nagapamati sa imo. Indi ka maghimo sang bisan ano nga mangin kabangdanan nga hikayan ka sang iban.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors