Add parallel Print Page Options

Cầu xin Chúa diệt kẻ thù

Bài ca ngợi của A-sáp.

83 Thượng Đế ôi, xin chớ làm thinh và bất động.
Kẻ thù Ngài đang tự phụ,
    những kẻ ghét Ngài đang chuẩn bị tấn công.
Chúng âm mưu chống lại dân Ngài;
    chúng định tâm nghịch những kẻ Ngài yêu dấu.
Chúng bảo, “Chúng ta hãy tiêu diệt toàn quốc gia nầy đi
    để không ai còn nhớ tên ‘Ít-ra-en’ nữa.”
Chúng liên kết lập mưu.
    Bọn đó đã lập ước nghịch Ngài:
các gia tộc Ê-đôm cùng người Ích-ma-ên, Mô-áp và Ha-ga-rít,
các dân Ghê-banh [a], Am-môn, A-ma-léc,
    Phi-li-tin và Tia.
Đến cả A-xy-ri cũng nhập chung
    với chúng để giúp Am-môn
    và Mô-áp,
    là dòng dõi của Lót. Xê-la

Thượng Đế ôi, xin ra tay đánh chúng nó như Ngài đã ra tay đánh Mi-đi-an,
    và như Ngài đã làm cho Si-sê-ra và Gia-bin ở sông Kít-sôn.
10 Chúng ngã chết tại Ên-đô-rơ,
    thây chúng mục nát trên đất.
11 Xin đối xử với các lãnh tụ chúng
    như Ngài đã làm cho Ô-rép
    và Xê-ép.
    Xin phạt các lãnh tụ chúng
    như Ngài đã làm cho Xê-ba
    và Xanh-mu-na.
12 Chúng bảo, “Chúng ta hãy chiếm lấy các đồng cỏ của Thượng Đế.”
13 Lạy Thượng Đế, xin hãy khiến chúng như cỏ rơm,
    như trấu bị gió thổi bay.
14 Xin Ngài hãy thiêu đốt chúng như lửa đốt rừng,
    như các luồng lửa thiêu rụi các đồi núi.
15 Xin dùng giông bão của Ngài rượt đuổi chúng,
    và dùng gió lốc khiến chúng hoảng sợ.
16 Xin lấy sỉ nhục bao phủ chúng.
    Lạy Chúa, bấy giờ chúng sẽ tìm kiếm Ngài.
17 Xin khiến chúng sợ hãi và sỉ nhục mãi mãi.
    Xin hãy sỉ nhục và tiêu diệt chúng đi.
18 Bấy giờ chúng sẽ biết Ngài là Chúa,
    và rằng chỉ một mình Ngài là Đấng Chí Cao cai trị khắp thế gian.

Footnotes

  1. Thánh Thi 83:7 Ghê-banh Hay “Bi-lốt.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors