Add parallel Print Page Options

Ca ngợi Chúa vì những việc cao cả Ngài làm

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi.

66 Hỡi cả trái đất, hãy reo vui cho Thượng Đế.
Hãy ca ngợi uy danh của Ngài!
    Hãy ca ngợi Ngài.
Hãy thưa cùng Chúa rằng,
    “Các công việc Ngài làm thật lạ lùng!
Vì quyền năng cao cả Ngài,
    các kẻ thù đều phải phục tùng Ngài.
Cả đất thờ phụng Ngài
    và ca ngợi Ngài.
Chúng hát khen danh Ngài.” Xê-la

Hãy đến xem điều Thượng Đế
    đã làm,
    những việc kỳ diệu Ngài thực hiện cho con người.
Ngài hóa biển ra đất khô [a].
    Người ta đi bộ qua sông [b].
Chúng ta hãy hát mừng
    vì công việc Ngài làm.
Chúa dùng quyền năng cai trị
    đời đời.
Ngài trông chừng các dân
    để chúng không chống nghịch Ngài. Xê-la

Hỡi các dân, hãy ca ngợi Thượng Đế chúng ta;
    hãy lớn tiếng hát khen Ngài.
Ngài bảo vệ mạng sống chúng ta,
    trông nom chúng ta.
10 Lạy Thượng Đế, Ngài đã thử chúng tôi;
    Ngài đã luyện chúng tôi như luyện bạc.
11 Chúa khiến chúng tôi sập bẫy,
    chất gánh nặng trên chúng tôi.
12 Ngài để kẻ thù đè đầu cỡi cổ chúng tôi.
Chúng tôi đi qua lửa và lụt lội,
    nhưng Chúa đưa chúng tôi đến nơi tốt lành.
13 Tôi sẽ mang của lễ thiêu vào đền thờ Chúa.
    Tôi sẽ thực hiện điều tôi hứa,
14 là những điều tôi cam kết đang khi gặp khốn khó.
15 Tôi sẽ mang cho Ngài súc vật mập béo,
    dâng cho Ngài chiên, bò đực và dê đực. Xê-la

16 Tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy đến nghe,
    ta sẽ cho các ngươi biết điều Chúa đã làm cho ta.
17 Miệng tôi kêu cầu cùng Thượng Đế
    và lưỡi tôi hát ca ngợi Ngài.
18 Nếu lòng tôi có chứa điều ác,
    chắc hẳn Chúa sẽ không nghe tôi.
19 Nhưng Thượng Đế đã nghe;
    Ngài nhận lời khấn nguyện tôi.
20 Chúc tụng Thượng Đế
    vì Ngài không bỏ ngoài tai lời cầu nguyện tôi
    hay rút lại tình yêu Ngài đối với tôi.

Footnotes

  1. Thánh Thi 66:6 Ngài hóa biển ra đất khô Phép lạ nầy do Mô-se thực hiện ở Hồng hải. Xem Xuất 14.
  2. Thánh Thi 66:6 Người ta đi bộ qua sông Hay “Người ta đi bộ qua nước.” Đây có lẽ ám chỉ việc dân Ít-ra-en băng qua sông Giô-đanh được chép trong Giôs 3:14-17.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors