Add parallel Print Page Options

Ca ngợi đền thờ Chúa

Bài ca khi đang đi lên thờ phụng.

132 Lạy Chúa, xin nhớ lại Đa-vít
    và những cảnh khốn khổ người chịu.
Người đã thề cùng Chúa,
    hứa nguyện cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cốp.
Người hứa, “Tôi sẽ không đi vào nhà tôi,
    hay nằm xuống giường,
chợp mắt, hay ngủ
cho đến khi tôi tìm được một nơi cho Chúa ngự.
Tôi muốn tìm một nơi ở cho Đấng Toàn Năng của Gia-cốp.”

Chúng tôi đã nghe về Rương Giao Ước Chúa tại Bết-lê-hem.
    Chúng tôi tìm được rương ấy ở Ki-ri-át Giê-a-rim.
Chúng ta hãy đi đến nhà Chúa.
    Chúng ta hãy thờ phụng nơi bệ chân Ngài.
Lạy Chúa, xin đứng dậy đi đến nơi nghỉ ngơi của Ngài;
    bước vào cùng với Rương Giao Ước để tỏ ra quyền năng Ngài.
Nguyện các thầy tế lễ của Ngài luôn làm điều phải.
    Nguyện dân Ngài ca hát mừng rỡ.
10 Vì cớ Đa-vít kẻ tôi tớ Ngài,
    xin đừng từ bỏ vua mà Ngài đã bổ nhiệm.
11 Chúa đã hứa cùng Đa-vít,
    lời hứa chắc chắn không thay đổi.
Ngài hứa rằng,
    “Ta sẽ đặt một người trong dòng dõi ngươi làm vua kế vị ngươi.
12 Nếu con cái ngươi giữ giao ước và các qui tắc mà ta dạy chúng,
    thì con cháu chúng nó sẽ tiếp tục ngồi trên ngôi ngươi mãi mãi.”

13 Chúa đã chọn Giê-ru-sa-lem;
    Ngài chọn thành ấy làm nơi ở Ngài.
14 Ngài phán,
    “Đây là nơi ta nghỉ ngơi.
    Đây là nơi ta muốn ngự.
15 Ta sẽ ban phước nhiều cho thành nầy;
    cho những kẻ nghèo dồi dào thức ăn.
16 Ta sẽ lấy sự cứu rỗi mặc cho các thầy tế lễ
    và những kẻ thờ phụng ta sẽ vui hát.
17 Ta sẽ chọn ra một vị vua từ gia tộc Đa-vít.
    Ta sẽ chọn trong dòng dõi người một người làm vua để kế vị Đa-vít.
18 Ta sẽ lấy sỉ nhục bao trùm kẻ thù nghịch người,
    nhưng mão triều người sẽ sáng chói.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors