Add parallel Print Page Options

Dân cư hạnh phúc ở Giê-ru-sa-lem

Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Đa-vít sáng tác.

122 Tôi hân hoan khi người ta bảo tôi,
    “Chúng ta hãy đi đến đền thờ Chúa.”
Hỡi Giê-ru-sa-lem,
    chúng ta đang đứng tại cổng ngươi.
Giê-ru-sa-lem mới là thành
    được xây bằng một khối.
Các chi tộc sẽ đi lên đó,
    tức những chi tộc thuộc về Chúa.
Thể lệ buộc Ít-ra-en phải ca ngợi Chúa tại Giê-ru-sa-lem.
Đó là nơi dòng dõi Đa-vít đặt ngôi
    để phân xử dân chúng.

Hãy cầu hoà bình cho Giê-ru-sa-lem;
    “Nguyện những ai yêu mến thành ấy được an ninh.
Nguyện sự hoà bình ngự bên trong các vách ngươi,
    và sự an ninh ở bên trong các tháp kiên cố ngươi.”

Vì cớ các thân nhân và bạn hữu ta,
    ta nói, “Nguyện Giê-ru-sa-lem hưởng thái bình.”
Vì cớ đền thờ của Chúa là Thượng Đế chúng ta,
    ta cầu cho ngươi được phúc lành.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors