Add parallel Print Page Options

Thượng Đế mang dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập

114 Khi dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
    nhà Gia-cốp rời bỏ một xứ ngoại quốc.
Giu-đa trở thành nơi thánh cho Chúa;
    Ít-ra-en trở nên đất Ngài cai trị.
Hồng hải nhìn xong liền bỏ chạy;
    sông Giô-đanh chảy lùi lại.
Núi nhún nhảy như dê đực,
    và đồi nhảy nhót như cừu non.

Nầy biển, sao ngươi bỏ chạy?
    Nầy sông Giô-đanh, sao ngươi chảy lùi lại?
Nầy núi, sao các ngươi nhảy
    như dê đực?
    Còn đồi, sao các ngươi nhảy nhót như cừu non vậy?

Hỡi trái đất, hãy run sợ trước mặt Chúa,
    trước mặt Thượng Đế của Gia-cốp.
Ngài biến tảng đá ra ao nước,
    biến khối đá cứng ra suối nước.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors