Add parallel Print Page Options

Mọi điều tốt lành đều do Thượng Đế ban cho

Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Sô-lô-môn sáng tác.

127 Nếu Chúa không cất nhà,
    thì thợ xây cũng trở thành vô dụng.
Nếu Chúa không canh giữ thành,
    thì các lính canh chẳng làm được gì.

Uổng công cho các ngươi là kẻ thức dậy sớm,
    đi ngủ trễ, lo làm ăn.
Chúa ban giấc ngủ ngon cho kẻ Ngài yêu.

Con cái là món quà [a] Chúa ban;
    trẻ thơ là phần thưởng của lòng mẹ.
Con cái sinh ra trong khi cha còn trẻ
    như mũi tên trong tay chiến sĩ.
Phước cho người nào có đầy tên trong giỏ.
    Họ sẽ có ưu thế khi chống nhau với kẻ thù nơi cửa thành [b].

Footnotes

  1. Thánh Thi 127:3 món quà Hay “di sản.” Từ ngữ nầy thường ám chỉ đất đai mà Thượng Đế cấp cho mỗi gia đình trong Ít-ra-en.
  2. Thánh Thi 127:5 cửa thành Đây có thể nghĩa là đánh nhau với quân thù để bảo vệ thành phố hay là thắng một vụ kiện được xét xử nơi cửa thành.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

127 Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.

Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.

Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.

Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ.

Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình! Người sẽ không hổ thẹn, Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors