Add parallel Print Page Options

Karon Bag-o na ang Aton Kabuhi

Karon ano ang aton masiling? Magpadayon bala kita sa pagpakasala agod magdugang pa gid ang bugay sang Dios sa aton? Indi gid! Indi mahimo nga magpadayon kita sa pagpakasala kay napatay na kita sa sala.[a] Nakahibalo kamo nga sang pagbautiso sa aton sa paghiusa kay Jesu-Cristo nagakahulugan nga kaupod man kita sa iya kamatayon. Gani ang pagbautiso sa aton nagapakilala nga sang napatay si Cristo, kita napatay man kag ginlubong upod sa iya, agod subong nga si Cristo ginbanhaw sang makagagahom nga Amay, kita magakabuhi man sang bag-o nga kabuhi.

Kag kon nahiusa kita kay Cristo sa iya kamatayon, sigurado gid nga makaangkon kita sang bag-o nga kabuhi[b] pareho sang natabo sa iya sang siya ginbanhaw. Nahibaluan ta nga ang aton daan nga pagkatawo nga makasasala ginlansang na sa krus kaupod ni Cristo agod mapatay. Amo ina nga indi kita dapat ulipunon sang sala. Kay kon ang tawo patay na, hilway na siya sa gahom sang sala. Kag kon kita napatay upod kay Cristo, nagatuo kita nga mabuhi man kita upod sa iya. Kay nakahibalo kita nga tungod si Cristo nabanhaw, indi na mahimo nga mapatay siya liwat. Wala na sing gahom ang kamatayon sa iya. 10 Napatay siya sang makaisa gid lang para sa mga sala sang mga tawo, kag indi na gid ini maliwat. Buhi siya subong kag ang iya kabuhi para sa Dios. 11 Gani tungod nga kamo ara na kay Cristo Jesus, kabiga ninyo nga ang inyo kaugalingon patay na sa sala,[c] kag karon nagakabuhi na kamo para sa Dios.

12 Indi na ninyo pagtuguti nga maggahom ang sala sa inyo lawas nga may kamatayon agod indi na kamo magtuman sang iya kailigbon. 13 Indi ninyo paggamita ang bisan ano nga parte sang inyo lawas sa paghimo sang sala. Kundi itugyan ninyo ang inyo bug-os nga lawas sa Dios agod gamiton niya sa maayo nga katuyuan. Himua ninyo ini bilang mga tawo nga gintubos halin sa kamatayon kag ginhatagan sang bag-o nga kabuhi. 14 Gani ang sala indi dapat maggahom sa inyo, kay wala na kamo sa idalom sang Kasuguan, kundi ara na sa idalom sang bugay sang Dios.

Ang mga Nagahimo sang Matarong

15 Karon, tungod nga kita wala na sa idalom sang Kasuguan kundi sa idalom na sang bugay sang Dios, magpakasala pa bala kita? Indi gid! 16 Indi bala mga ulipon kita sang bisan ano nga aton ginatuman? Gani kon nagahimo kita sang sala, mga ulipon kita sang sala kag ang resulta sini kamatayon. Pero kon nagatuman kita sa Dios, mga ulipon kita sang Dios kag ang resulta sini amo nga pakamatarungon niya kita. 17 Sang una mga ulipon kamo sang sala. Pero salamat sa Dios tungod subong tinagipusuon na ang inyo pagtuman sa mga kamatuoran nga gintudlo sa inyo. 18 Ginhilway na kamo sang Dios sa gahom sang sala, kag subong ginasunod na ninyo ang matarong nga pagkabuhi. 19 Ginagamit ko bilang halimbawa ang parte sa pagkaulipon agod madali ninyo mahangpan ang akon buot silingon. Sang una ginpaulipon ninyo ang inyo kaugalingon sa sala paagi sa paggamit ninyo sang inyo lawas sa paghimo sang malaw-ay nga mga butang kag kalautan. Kag ang resulta sini nangin malaot kamo. Pero karon, itugyan ninyo ang inyo kaugalingon bilang mga ulipon sang matarong nga pagkabuhi. Kag ang resulta sini mangin diosnon kamo.

20 Sang mga ulipon pa kamo sang sala, ang matarong nga pagkabuhi wala sa inyo. 21 Ti ano nga kaayuhan ang inyo nakuha sa inyo pagkabuhi sang una nga subong ginakahuya na ninyo? Ang resulta sadto amo ang kamatayon. 22 Pero karon ginhilway na kamo sa sala kag mga ulipon na kamo sang Dios. Kag ang inyo nakuha amo ang diosnon nga pagkabuhi. Ang resulta sini amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. 23 Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.

Footnotes

  1. 6:2 napatay na kita sa sala: buot silingon, ang sala wala na labot ukon gahom sa aton.
  2. 6:5 makaangkon kita sang bag-o nga kabuhi: ukon, banhawon kita.
  3. 6:11 patay na sa sala: buot silingon, ang sala wala na labot ukon gahom sa aton.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors