Add parallel Print Page Options

Magpasunaid Kita sa mga Maluya

15 Kita nga mga malig-on sa pagtuo dapat magpasunaid kag magbulig sa aton mga kaupod nga maluya pa. Indi lang ang aton gusto ang aton hunahunaon, kundi hunahunaon ta man ang kaayuhan sang kapareho naton nga tumuluo, agod mapalig-on ang iya pagtuo. Bisan gani si Cristo wala naghandom sang iya kaugalingon nga kaayuhan. Kundi suno sa ginasiling sang Kasulatan, “Ang mga insulto sang mga tawo sa imo ginbatyag ko.”[a] Ang tanan nga ginsulat sa Kasulatan sang una ginsulat sa pagtudlo sa aton. Paagi sa Kasulatan, ginatudluan kita nga batason ta ang mga kalisod, kag paagi man sa sini ginapalig-on ang aton paglaom nga maayo ang aton palaabuton.

Kabay pa nga ang Dios nga nagapabakod sa aton kag nagahatag sa aton sang pagbatas sa mga kabudlayan magabulig sa inyo nga mag-isa kamo bilang mga sumulunod ni Cristo Jesus, agod magtingob kamo sa pagdayaw sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Maayong Balita para sa mga Indi Judio

Ginbaton kamo ni Cristo, gani batuna man ninyo ang isa kag isa agod madayaw ang Dios. Ang kabangdanan kon ngaa ginsugo si Jesus sa pag-alagad sa mga Judio indi lang sa pagpakita nga ang Dios masaligan sa pagtuman sang iya mga promisa sang una sa ila mga katigulangan, kundi sa pagpakita man sa mga indi Judio sang kaluoy sang Dios, agod magdayaw man sila sa Dios. Kay nagasiling ang Kasulatan,

“Gani padunggan ko ikaw sa mga indi Judio.[b]
Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw.”[c]

10 May nasulat man sa Kasulatan nga nagasiling,

“Kamo nga mga indi Judio, magkalipay kamo kaupod sa katawhan sang Ginoo!”[d]

11 Kag nagasiling pa gid,

“Tanan kamo nga mga indi Judio, dayawa ninyo ang Ginoo.
Tanan kamo nga katawhan, dayawa ninyo siya!”[e]

12 Nagsiling man si Isaias,

“Magaguwa sa mga kaliwat ni Jesse[f] ang manugdumala sang mga indi Judio,
kag magasalig sila sa iya.”[g]

13 Kabay pa nga ang Dios nga nagahatag sang paglaom maghatag man sa inyo sang kalipay kag kalinong tungod sang inyo pagtuo sa iya, agod paagi sa gahom sang Espiritu Santo magadugang pa gid ang inyo paglaom.

Ang Kabangdanan sang Pagsulat Sini ni Pablo

14 Mga utod, nasiguro ko gid nga maayo kamo nga mga tawo. Nasiguro ko man nga madamo na ang inyo nahibaluan, kag sarang na kamo makalaygay sa isa kag isa. 15 Pero nagsulat gihapon ako sa inyo nga wala sing lipod-lipod parte sa pila ka butang nga dapat ipadumdom sa inyo, kay nabaton ko ang bugay sang Dios 16 nga mangin alagad ni Cristo Jesus para sa mga indi Judio. Nagaalagad ako sa ila bilang pari kag ginatudlo ko sa ila ang Maayong Balita halin sa Dios agod mangin halad sila nga iya maluyagan, nga mangin iya paagi sa Espiritu Santo. 17 Kag tungod nga ako ara kay Cristo Jesus, sarang ako makapabugal sang akon nahimo sa pag-alagad sa Dios. 18 Kag wala ako sing iban nga ipabugal kundi ang mga ginhimo ni Cristo paagi sa akon, nga ang mga indi Judio nagasunod na sa iya paagi sa akon mga pagtudlo kag mga hinimuan, 19 sa bulig sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang—kag ini tanan paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Ang Maayong Balita parte kay Cristo ginwali ko bisan diin ako nagkadto, kag naglibot pa gani ako halin sa Jerusalem hasta sa Iliricum. 20 Handom ko gid nga magwali sa mga lugar nga ang mga tawo wala pa makabati sang Maayong Balita parte kay Cristo, tungod kay indi ko gusto nga magwali sa mga lugar nga nawalihan na sang iban. 21 Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Ang wala pa masugiri parte sa iya makakilala,
kag ang wala pa makabati parte sa iya makaintiendi.”[h]

Ang Plano ni Pablo nga Magkadto sa Roma

22 Gani wala pa ako makaabot dira sa inyo tungod nga naglibot ako sa mga banwa diri. 23 Pero karon, tungod nga natapos ko na ang akon obra sa sini nga mga lugar, kag tungod nga pila na ka tuig ang akon handom nga makakadto dira sa inyo, 24 ayhan magakitaay na gid kita. Kay ang akon plano maagi ako dira sa inyo kon magpa-Espania ako. Gusto ko nga malipay sa pagpakig-upod sa inyo bisan sa malip-ot lang nga tion antes ako magpa-Espania paagi sa inyo pagpatigayon. 25 Pero karon makadto ako anay sa Jerusalem agod idul-ong ang bulig para sa mga katawhan sang Dios didto. 26 Kay ang mga tumuluo sa Macedonia kag Acaya nagbuluntad nga maghatag sang bulig sa mga imol nga mga katawhan sang Dios didto sa Jerusalem. 27 Gusto nila nga himuon ini. Kon sa bagay may kabalaslan sila sa mga tumuluo sa Jerusalem. Kay kon indi tungod sa mga tumuluo sa Jerusalem, ining mga indi Judio wala nakabaton sang mga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. Gani dapat nga buligan sang mga indi Judio ang mga tumuluo sa Jerusalem sa ila materyal nga mga kinahanglanon. 28 Pagkatapos nga mahatag ko sa ila ini nga mga bulig, mahapit ako dira sa inyo antes ako magpa-Espania. 29 Kag nagapati ako nga sa pag-abot ko dira, madamo nga mga pagpakamaayo halin kay Cristo ang mabaton naton sa isa kag isa.

30 Gani mga utod, tungod kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo, kag tungod sa gugma nga ginhatag sang Espiritu Santo sa aton, nagapangabay ako nga buligan ninyo ako sa pagpangamuyo sing hugot sa Dios para sa akon. 31 Pangamuyo kamo nga indi ako maano sang mga indi tumuluo sa Judea, kag pangamuyo man kamo nga malipay ang mga katawhan sang Dios sa Jerusalem sa bulig nga akon dal-on sa ila. 32 Dayon, kon itugot sang Dios, makadto ako dira sa inyo nga puno sing kalipay, kag makapahuway ako kaupod ninyo. 33 Kabay pa nga ubayan kamo sang Dios nga nagahatag sang kalinong sa aton kabuhi. Amen.

Footnotes

  1. 15:3 Salmo 69:9.
  2. 15:9 mga indi Judio: ukon, mga nasyon. Amo man sa bersikulo 10 kag 11.
  3. 15:9 2 Sam. 22:50; Salmo 18:49.
  4. 15:10 Deu. 32:43.
  5. 15:11 Salmo 117:1.
  6. 15:12 Jesse: Si Jesse ang amay ni Haring David.
  7. 15:12 Isa. 11:10.
  8. 15:21 Isa. 52:15.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors