Add parallel Print Page Options

Ang 1,000 ka Tuig

20 Pagkatapos sadto, may nakita ako liwat nga anghel nga nagapanaog halin sa langit. May ginauyatan siya nga yabi para sa madalom gid nga buho, kag may dako man siya nga kadena. Gindakop niya dayon ang dragon, nga wala sing iban kundi ang man-og sang una, nga amo ang Yawa ukon si Satanas. Kag gin-gapos niya siya sa sulod sang 1,000 ka tuig. Ginhulog siya sang anghel sa madalom gid nga buho kag ginkandaduhan dayon, kag ginmarkahan pa niya ang tabon agod wala sing may makabukas sini. Ginpriso siya agod indi na niya mapatalang ang mga tawo sa nagkalain-lain nga nasyon sa sulod sang 1,000 ka tuig. Pagkatapos sang 1,000 ka tuig, kinahanglan nga buy-an siya sa malip-ot lang nga tion.

Dayon may nakita ako nga mga trono. Ang mga nagapungko sa mga trono ginhatagan sing awtoridad sa paghukom. Kag nakita ko man ang mga kalag sang mga tawo nga ginpang-utdan sang ulo tungod sang ila pagsugid sang ginpanudlo ni Jesus kag sang pulong sang Dios. Ini sila wala nagsimba sa sapat ukon sa iya rebulto. Wala man sila nagpamarka sang marka sang sapat sa ila agtang ukon sa ila mga kamot. Ginpangbanhaw sila, kag ginpadumala kaupod ni Cristo sa sulod sang 1,000 ka tuig. Amo ini ang una nga pagkabanhaw. (Ang iban nga nagkalamatay wala pagbanhawa samtang wala pa matapos ang 1,000 ka tuig.) Bulahan ining mga katawhan sang Dios nga malakip sa una nga pagkabanhaw. Ang ikaduha nga kamatayon indi makaano sa ila. Mangin mga pari sila sang Dios kag ni Cristo. Kag magahari sila kaupod ni Cristo sa sulod sang 1,000 ka tuig.

Ang Pagkapierdi ni Satanas

Pagkatapos sang 1,000 ka tuig, buy-an si Satanas halin sa iya prisohan. Magaguwa siya agod patalangon ang mga nasyon sa bug-os nga kalibutan, nga kon tawgon Gog kag Magog. Tipunon sila ni Satanas agod magpakig-away sa mga katawhan sang Dios. Ang iya matipon nga mga tawo mangin pareho sang balas sa baybayon nga indi maisip. Akuparon nila ang bug-os nga kalibutan. Libutan nila ang kampo sang mga katawhan sang Dios, nga amo ang siyudad nga palangga sang Dios. Pero paulanan sila sang Dios sang kalayo nga halin sa langit kag magkalamatay sila tanan. 10 Kag si Satanas nga nagpatalang sa ila, ihaboy sa dagat[a] nga kalayo nga nagadabadaba sing asupre, nga sa diin didto man ginhaboy ang sapat kag ang indi matuod nga propeta. Didto sila sakiton adlaw-gab-i sa wala sing katapusan.

Ang Katapusan nga Paghukom

11 Pagkatapos may nakita ako nga dako nga trono nga maputi, kag may nagapungko didto. Ang langit kag ang duta gindula niya kag indi na sila makita liwat. 12 Nakita ko man ang mga nagkalamatay, bantog man ukon indi, nga nagatilindog sa atubangan sang trono. Ginpang-abrihan dayon ang mga libro, pati ang libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ginhukman ang mga patay suno sa ila mga binuhatan nga nakasulat didto sa mga libro. 13 Bisan sa dagat sila nagkalamatay ukon sa duta, nagguluwa ang ila mga kalag halin sa lugar sang mga patay. Kag sila tanan ginhukman suno sa ila mga binuhatan. 14-15 Pagkatapos, ang kamatayon mismo kag ang lugar sang mga patay ginhaboy sa dagat nga kalayo. Kag ang bisan sin-o nga ang iya ngalan wala sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan ginhaboy sa dagat nga kalayo. Amo ini ang ginatawag nga ikaduha nga kamatayon.

Footnotes

  1. 20:10 dagat: Tan-awa ang footnote sa 19:20.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors