Add parallel Print Page Options

Ang Malaot nga Babayi

17 Karon, nagpalapit sa akon ang isa sa pito ka anghel nga nag-ula sang sulod sang ila yahong. Siling niya, “Dali, ipakita ko sa imo kon paano ang pagsilot sa bantog nga babayi nga nagabaligya sang iya lawas, nga nagapungko sa madamo nga katubigan. Nagpakighilawas sa iya ang mga hari sa kalibutan paagi sa pagsunod sa iya gintudlo, kag ang mga tawo sa kalibutan daw sa nahubog tungod sang iya gintudlo sa ila nga puro malain.”

Pagkatapos gin-gamhan ako sang Espiritu Santo kag gindala ako sang anghel sa kamingawan. Didto may nakita ako nga babayi nga nagasakay sa pula nga sapat. Pito ang ulo sang sapat kag napulo ang iya sungay, kag sa iya bug-os nga lawas may nakasulat nga mga ngalan nga nagapasipala sa Dios. Nagabayo ang babayi sing granate[a] kag pula. Gindekorasyunan man siya sang bulawan, malahalon nga mga bato, kag mga perlas. May ginauyatan siya nga bulawan nga tasa nga puno sang malaw-ay kag mahigko nga mga butang tungod sang iya imoral nga pagpakigrelasyon. May nakasulat nga ngalan sa iya agtang nga may tinago nga kahulugan. Amo ini ang nakasulat, “Ang bantog nga siyudad sang Babilonia nga amo ang iloy sang tanan nga nagabaligya sang ila lawas[b] kag sang tanan nga kalainan sa bug-os nga kalibutan.” Kag nakita ko man nga nahubog siya sang dugo sang mga katawhan sang Dios, ang mga manugpamatuod ni Jesus nga iya ginpamatay.

Natingala gid ako sang pagkakita ko sa iya. Pero nagsiling ang anghel sa akon, “Indi ka magkatingala. Sugiran ko ikaw sang tinago nga kahulugan sang babayi pati sang sapat nga iya ginasakyan nga may pito ka ulo kag napulo ka sungay. Ang sapat nga imo nakita buhi sadto anay, pero subong patay na. Ugaling madali na lang siya magguwa halin sa madalom gid nga buho, pero pagguwa niya laglagon siya. Makita siya sang mga tawo sa kalibutan nga ang ila mga ngalan wala sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga libro natapos na nga daan sa wala pa matuga ang kalibutan. Kag kon makita nila ang sapat, matingala gid sila, tungod kay sadto anay buhi siya, kag napatay, pero nabuhi liwat.

“Kinahanglan gid ang kaalam agod mahibaluan kon ano ang kahulugan sini. Ang pito ka ulo amo ang pito ka bukid nga ginapungkuan sang babayi. Kag ini nagakahulugan man sang pito ka hari. 10 Ang lima sa pito ka hari patay na, ang isa nagahari pa subong, kag ang isa wala pa makaabot. Kon maghari na siya, indi lang dugay. 11 Ang sapat nga sadto anay buhi, pero subong patay na, amo ang ikawalo nga hari. Isa man siya sa mga nahauna nga pito ka hari, kag siya pagalaglagon man.

12 “Ang napulo ka sungay nga imo nakita wala sing iban kundi ang napulo ka hari nga wala pa makaumpisa sang ila paghari. Ini sila hatagan sing awtoridad nga maghari kaupod sang sapat, pero indi lang dugay.[c] 13 Ining napulo ka hari may isa lang ka katuyuan, gani ihatag nila ang ila gahom kag awtoridad sa sapat.[d] 14 Magapakig-away sila sa Karnero, pero mapierdi sila, tungod kay ang Karnero amo ang Ginoo nga labaw sa tanan nga ginoo kag Hari nga labaw sa tanan nga hari. Kaupod sang Karnero ang mga matutom nga ginpili kag gintawag.”

15 Nagsiling man sa akon ang anghel, “Ang mga tubig nga imo nakita, nga ginapungkuan sang babayi nga nagabaligya sang iya lawas, wala sing iban kundi ang mga tawo sa nagkalain-lain nga lahi, nasyon kag lingguahe. 16 Ang napulo ka sungay nga imo nakita kag ang sapat magadumot sa babayi nga nagabaligya sang iya lawas. Kuhaon nila ang tanan niya nga pagkabutang kag wala gid sing may mabilin sa iya bisan pa ang iya ginasuksok. Pagkatapos kaunon nila ang iya unod kag sunugon nila dayon ang nabilin. 17 Ipahimo ini sa ila sang Dios agod himuon nila ang iya katuyuan. Gani hasta matuman ang ginhambal sang Dios, magasugtanay ang mga hari nga ipasakop sa sapat ang ila gahom sa pagdumala.

18 “Ang babayi nga imo nakita wala sing iban kundi ang bantog nga siyudad nga nagahari sa mga hari sa kalibutan.”

Footnotes

  1. 17:4 granate: sa English, purple.
  2. 17:5 iloy sang… lawas: siguro ang buot silingon, iloy sang tanan nga nagasimba sa mga dios-dios.
  3. 17:12 indi lang dugay: sa literal, sa sulod sang isa ka oras.
  4. 17:13 ihatag… sa sapat: siguro ang buot silingon, buligan nila ang sapat paagi sa ila gahom kag awtoridad.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors