Add parallel Print Page Options

Nagrebelde si Kora kag ang Iya mga Kaupod

16 1-2 Karon, nagrebelde kay Moises si Kora nga anak ni Izhar, nga kaliwat ni Kohat nga anak ni Levi. Upod niya sa pagrebelde si Datan kag si Abiram nga mga anak ni Eliab kag si On nga anak ni Pelet. Mga kaliwat sila ni Reuben. May kaupod pa sila nga 250 ka Israelinhon nga mga lalaki nga mga kilala kag ginpili nga mga pangulo halin sa katilingban sang mga Israelinhon. Nagkadto sila sing tingob kay Moises kag kay Aaron kag nagsiling, “Sobra na ining inyo ginahimo sa amon! Ngaa bala nga ginapalabaw gid ninyo ang inyo kaugalingon sa katilingban sang Ginoo nga kon sa bagay kami tanan ginpili man sang Ginoo nga mag-alagad sa iya kag ginaupdan man niya?”

Pagkabati sini ni Moises, nagluhod siya sa pagpangamuyo sa Ginoo. 5-6 Dayon nagsiling siya kay Kora kag sa tanan niya nga mga sumulunod, “Buwas sa aga ipahayag sang Ginoo kon sin-o ang matuod nga ginpili nga mag-alagad sa iya bilang mga pari, kay papalapiton niya sa iya presensya ang iya ginpili. Gani amo ini ang inyo himuon buwas: magkuha kamo sang mga suludlan sang insenso kag butangan ninyo sang baga kag insenso, kag dal-on sa presensya sang Ginoo. Dayon makita naton kon sin-o gid ang ginpili sang Ginoo nga mag-alagad sa iya. Kamo nga mga Levita, amo ang sobra na ang inyo ginahimo!”

Nagsiling pa gid si Moises kay Kora, “Pamatii ninyo ini, kamo nga mga Levita. Indi pa bala tuman para sa inyo nga sa bug-os nga katilingban sang Israel kamo ang ginpili sang Dios sang Israel nga makapalapit sa iya presensya sa pag-alagad sa iya Tolda, kag sa pag-alagad para sa katilingban? 10 Ginpili niya kamo sa pagpalapit sa iya presensya, kag karon gusto pa ninyo nga mangin mga pari? 11 Sin-o si Aaron para reklamuhan ninyo? Ang Ginoo ang ginakontra mo kag sang imo mga sumulunod.”

12 Dayon ginpatawag ni Moises si Datan kag si Abiram, nga mga anak ni Eliab. Pero nagsiling sila, “Indi kami magkadto! 13 Indi pa bala tuman nga ginkuha mo kami sa Egipto nga ang duta maayo kag mapatubason[a] agod patyon lang diri sa kamingawan? Kag karon gusto mo pa gid nga maghari sa amon. 14 Kag isa pa gid, wala mo kami pagdal-a sa duta nga maayo kag mapatubason ukon paghatagan sang mga uma ukon mga talamnan sang ubas nga amon mapanag-iyahan. Karon, gusto mo pa gid bala kami nga tuntuhon? Indi kami magkadto sa imo!”

15 Naakig gid si Moises kag nagsiling siya sa Ginoo, “Indi pagbatuna ang ila mga halad. Wala ako nakasala sa kay bisan sin-o sa ila; wala ako sing may ginkuha sa ila bisan isa ka asno.”

16 Nagsiling dayon si Moises kay Kora, “Buwas, ikaw kag ang imo mga sumulunod magkadto sa presensya sang Ginoo sa Tolda nga Ginapakigkitaan, kag si Aaron makadto man didto. 17 Ang kada isa sa imo 250 ka sumulunod padal-a sang suludlan sang insenso, kag butangan nila ini sang insenso kag ihalad sa Ginoo. Kamo ni Aaron magdala man sang suludlan sang insenso.”

18 Gani ang kada isa nagkuha sang iya suludlan sang insenso kag ginbutangan sang baga kag insenso, kag nagtindog sila upod kay Moises kag kay Aaron sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 19 Ang bug-os nga katilingban nga gin-ganyat ni Kora nga magkontra kay Moises kag kay Aaron nagtipon man didto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Dayon ginpakita sang Ginoo ang iya gamhanan nga presensya sa bug-os nga katilingban. 20 Nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, 21 “Palayo kamo sa sini nga katilingban kay patyon ko sila gilayon.”

22 Pero nagluhod si Moises kag si Aaron kag nagsiling, “O Dios nga ginahalinan sang kabuhi sang tanan nga tawo maakig ka bala sa bug-os nga katilingban tungod sa isa lang ka tawo nga nakasala?” 23 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 24 “Silinga ang katilingban nga magpalayo sila sa mga tolda nila ni Kora, Datan, kag ni Abiram.”

25 Ginkadtuan ni Moises si Datan kag si Abiram, kag nagsunod sa iya ang mga manugdumala sang Israel. 26 Dayon ginpaandaman niya ang katilingban, “Magpalayo kamo sa mga tolda sining malaot nga mga tawo! Indi kamo magtandog sang bisan ano nila nga pagkabutang, kay kon himuon ninyo ina laglagon kamo tungod sang tanan nila nga sala.” 27 Gani nagpalayo ang mga tawo sa mga tolda nila ni Kora, Datan, kag Abiram. Karon, nagguwa si Datan kag si Abiram kag nagtindog sa puwertahan sang ila mga tolda upod sang ila mga asawa kag mga kabataan.

28 Nagsiling si Moises sa mga tawo, “Sa sini nga paagi mahibaluan ninyo nga ang Ginoo amo ang nagpadala sa akon sa paghimo sini nga mga butang kag indi sa akon lang kagustuhan: 29 Kon mapatay ini nga mga tawo sa natural nga kamatayon, ti wala ako pag-ipadala sang Ginoo. 30 Pero kon maghimo ang Ginoo sing makatilingala nga butang, kag magpihak ang duta kag maglamon sa ila nga buhi upod sang tanan nila nga pagkabutang, kag magkadto sila sa idalom didto sa lugar sang mga patay, mahibaluan ninyo nga ini nga mga tawo nagsikway sa Ginoo.”

31 Pagkatapos hambal ni Moises, napihak ang duta nga ginatindugan nila ni Datan kag ni Abiram, 32 kag ginlamon sila sang duta pati ang ila mga pamilya, kag pati ang tanan nga tinawo ni Kora kag ang tanan nila nga pagkabutang. 33 Ginlamon sila tanan nga buhi pati ang tanan nila nga pagkabutang. Dayon nagkipot ang duta kag nadula sila sa katilingban. 34 Ang tanan nga Israelinhon nga didto sa ila palibot nagpalalagyo sang mabatian nila ang ila pagsininggit, kay nagahunahuna sila nga basi lamunon man sila sang duta.

35 Dayon nagpadala ang Ginoo sang kalayo kag ginlamon sini ang 250 ka sumulunod ni Kora nga nagahalad sang insenso.

36 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 37 “Silinga si Eleazar nga pari, nga anak ni Aaron, nga kuhaon niya ang mga suludlan sang insenso sa mga bangkay nga nagkalasunog, kay balaan ini nga mga suludlan. Silinga man siya nga laptahon niya sa malayo ang mga baga 38 sang sini nga mga suludlan nga halin sa mga tawo nga nagkalamatay tungod sa ila mga sala. Dayon ipamartilyo ang mga suludlan hasta nga magtapan kag ihaklap sa halaran kay ginhalad ini sa Ginoo kag nangin balaan ini. Ining haklap sa halaran mangin isa ka paandam para sa mga Israelinhon.”

39-40 Gani suno sa ginsugo sang Ginoo paagi kay Moises, ginpanguha ni Eleazar nga pari ang saway nga mga suludlan sang insenso nga ginpangdala sadtong mga nagkalasunog, kag ginpamartilyo niya agod ihaklap sa halaran. Isa ini ka paandam para sa mga Israelinhon nga wala sing bisan sin-o nga makapalapit sa halaran sa pagsunog sang insenso sa Ginoo luwas lang sa mga kaliwat ni Aaron, agod indi matabo sa iya ang natabo kay Kora kag sa iya mga sumulunod.

41 Pero pagkasunod nga adlaw, nagreklamo naman ang bug-os nga katilingban sang Israel kay Moises kag kay Aaron. Nagsiling sila, “Ginpamatay ninyo ang katawhan sang Ginoo.”

42 Samtang nagareklamo sila sing tingob kay Moises kag kay Aaron, nagbalikid sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan kag nakita nila nga gulpi lang nga ginlikupan sang panganod ang Tolda kag ginpakita sang Ginoo ang iya gamhanan nga presensya. 43 Dayon nagkadto si Moises kag si Aaron sa atubangan sang Tolda 44 kag nagsiling ang Ginoo kay Moises, 45 “Palayo kamo sa sina nga katilingban kay laglagon ko sila gilayon.”

Nagluhod dayon sila nga duha.

46 Dayon nagsiling si Moises kay Aaron, “Kuhaa ang imo suludlan sang insenso kag butangi ini sang baga halin sa halaran. Dayon butangi ini sang insenso kag magdali-dali ka kadto sa katilingban kag himua ang seremonya para matubos sila sa ila mga sala, kay akig na ang Ginoo kag nagsugod na ang kalalat-an.” 47 Gani gintuman ni Aaron ang ginsugo ni Moises, kag nagdalagan siya sa tunga sang katilingban. Nagsugod na ang kalalat-an sa mga tawo, pero ginsunog ni Aaron ang insenso agod matubos ang mga tawo sa ila mga sala. 48 Nagtindog siya sa tunga sang mga tawo nga patay na kag sang mga buhi pa, kag nag-untat ang kalalat-an. 49 Pero 14,700 ang napatay wala labot sadtong napatay tungod kay Kora. 50 Dayon nagbalik si Aaron kay Moises sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan, kay nag-untat na ang kalalat-an.

Footnotes

  1. 16:13 duta… mapatubason: sa literal, duta nga nagailig ang gatas kag dugos. Amo man sa sunod nga bersikulo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors