Add parallel Print Page Options

nagtipon sila tanan sa Jerusalem nga may pag-isa, didto sa plasa nga ara sa atubangan sang Puwertahan nga Pakadto sa Tubig. Ginpangabay nila si Ezra nga manunudlo sang Kasuguan nga kuhaon niya kag basahon ang Libro sang Kasuguan ni Moises nga ginpatuman sang Ginoo sa mga Israelinhon.

2-3 Gani sadto nga adlaw, ang nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan, gindala ni Ezra nga pari ang Kasuguan sa atubangan sang mga tawo—mga lalaki, mga babayi, kag mga kabataan nga may buot na. Ginbasa niya ini sa ila sing mabaskog halin sang pagbutlak sang adlaw hasta mag-udto, didto sa plasa nga ara sa atubangan sang Puwertahan nga Pakadto sa Tubig. Ang tanan nga tawo nagpamati gid sing maayo sa Libro sang Kasuguan. Nagtindog si Ezra nga manunudlo sa mataas nga entablado nga kahoy nga ginpatindog para sa sadto nga okasyon. Sa iya tuo nagatindog sila ni Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia, kag Maasea. Kag sa iya wala nagatindog sila ni Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zacarias, kag Meshulam.

Makita si Ezra sang tanan tungod kay mataas ang iya ginatindugan. Kag sang ginbuksan niya ang libro, nagtindog ang tanan nga tawo. Gindayaw ni Ezra ang Ginoo, ang gamhanan nga Dios! Kag nagsabat ang mga tawo, “Amen! Amen!” samtang ginabayaw nila ang ila kamot. Dayon nagluhod sila kag nagsimba sa Ginoo.

Sang nagtindog na ang mga tawo, ginpaathag sa ila ang Kasuguan. Ang nagpaathag sa ila amo ang mga Levita nga sila ni Jeshua, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, kag Pelaya. Nagbasa sila sa Libro sang Kasuguan sang Dios kag ginpaathag ang kahulugan sini,[a] agod maintiendihan sang mga tawo.

Samtang nagapamati ang mga tawo sa ginasiling sang Kasuguan, nagahibi sila. Nagsiling sa ila si Nehemias nga gobernador, si Ezra nga pari kag manunudlo sang Kasuguan, kag ang mga Levita nga nagapaathag sa ila sang Kasuguan, “Ang ini nga adlaw balaan sa Ginoo nga inyo Dios, gani indi kamo maghibi.” 10 Nagsiling pa gid si Nehemias, “Magselebrar kamo kag magkaon sang manamit nga mga pagkaon kag mag-inom sang manamit nga mga ilimnon. Hatagi ninyo ang mga wala sing pagkaon, kay ang ini nga adlaw balaan sa Ginoo. Kag indi kamo magpangasubo, kay ang kalipay nga ginahatag sang Ginoo makapalig-on sa inyo.” 11 Nagsiling man ang mga Levita, “Maghipos kamo! Indi kamo magpangasubo! Kay balaan ang ini nga adlaw.” 12 Gani naglakat ang tanan nga tawo agod magkaon kag mag-inom kag maghatag sang pagkaon sa iban. Nagselebrar sila nga may dako nga kalipay tungod kay naintiendihan nila ang mga mensahi sang Dios nga ginbasa sa ila.

Ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag

13 Sang ikaduha nga adlaw sang sadto nga bulan, nagtipon kay Ezra ang mga pangulo sang mga pamilya, ang mga pari kag ang mga Levita agod magtuon pa gid parte sa Kasuguan. 14 Natukiban nila sa Kasuguan nga nagsugo ang Ginoo paagi kay Moises nga ang mga Israelinhon dapat mag-estar sa mga payag sa tion sang piesta nga ginahiwat sa ikapito nga bulan. 15 Kag dapat nila nga ipahibalo sa Jerusalem kag sa iban pa nila nga mga banwa ang sugo sang Ginoo nga magkadto sila sa kabukiran kag magpanguha sang mga sanga sang olibo, mirto, palma, kag sang mga sanga sang madabong nga mga kahoy agod himuon nga mga payag, suno sa nakasulat sa Kasuguan.

16 Gani nagpanguha ang mga tawo sang mga sanga kag naghimo sang payag sa matapan nga atop sang ila mga balay, sa mga ugsaran sang ila mga balay, sa lagwerta sang templo sang Dios, sa plasa nga ara sa atubangan sang Puwertahan nga Pakadto sa Tubig, kag sa Puwertahan ni Efraim. 17 Tanan sila nga nagbalik halin sa pagkabihag naghimo sang mga payag kag didto nag-estar. Malipayon gid sila; wala sila makaagi selebrar nga pareho sina halin sang panahon ni Josue nga anak ni Nun. 18 Adlaw-adlaw nagabasa si Ezra sa Libro sang Kasuguan sang Dios sa atubangan sang mga tawo, halin sa nahauna nga adlaw sang piesta hasta sa katapusan nga adlaw. Ginselebrar nila ang piesta sang pito ka adlaw, kag sang ikawalo nga adlaw nagtipon sila sa pagsimba sa Ginoo, suno sa Kasuguan.

Footnotes

  1. 8:8 ginpaathag ang kahulugan sini: Siguro lakip na diri ang pag-translate sang Kasuguan halin sa Hebreo pakadto sa Aramico.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors