Add parallel Print Page Options

Ang Pagsulay kay Jesus(A)

Pagkatapos sadto, gindala sang Espiritu Santo si Jesus sa kamingawan agod sulayon ni Satanas. Sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i nagpuasa si Jesus, kag gin-gutom siya. Nagpalapit sa iya ang manugsulay nga si Satanas kag nagsiling, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, himua ini nga mga bato nga mangin tinapay.” Pero nagsabat si Jesus sa iya, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Indi lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa ka pulong sang Dios.’ ”[a]

Dayon gindala siya ni Satanas sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad,[b] didto sa pinakamataas nga parte sang templo. Kag nagsiling siya kay Jesus, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, lukso ka paidalom. Kay nagasiling ang Kasulatan, ‘Suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. Saluon ka nila agod indi mapilas ang imo tiil sa bato.’ ”[c]

Pero ginsabat siya ni Jesus, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Indi pagtestingi ang Ginoo nga imo Dios.’ ”[d]

Sa liwat gindala pa gid niya si Jesus sa mataas gid nga bukid, kag ginpakita sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan kag ang iya sini gahom kag manggad. Nagsiling si Satanas sa iya, “Ini tanan ihatag ko sa imo kon magluhod ka kag magsimba sa akon.” 10 Dayon nagsiling si Jesus, “Palayo ka Satanas! Nagasiling ang Kasulatan, ‘Simbahon mo ang Ginoo nga imo Dios kag siya gid lang ang imo alagaron.’ ”[e]

11 Dayon naghalin si Satanas, kag nag-abot ang mga anghel sang Dios kag nag-alagad kay Jesus.

Nagsugod si Jesus sang Iya Buluhaton sa Galilea(B)

12 Sang mabatian ni Jesus nga napriso si Juan nga manugbautiso, nagbalik siya sa Galilea. 13 Wala siya nagtiner sa Nazaret kundi nagderetso siya sa Capernaum. Ini nga banwa ara sa higad sang Dagat[f] sang Galilea kag sakop sang Zebulun kag Naftali. 14 Natabo ini agod matuman ang gintagna ni Propeta Isaias nga nagasiling,

15 “Ang duta sang Zebulun kag sang Naftali alagyan pakadto sa dagat[g] kag ara sa tabok sang Suba sang Jordan.
Ini nga mga lugar sakop sang Galilea nga ginaestaran sang mga indi Judio.
16 Ang mga tawo dira nga nadulman makakita sang puwerte nga kasanag.
Ang mga nadulman nga ginahadlukan nga mapatay masanagan.”[h]

17 Halin sadto nagsugod si Jesus sa pagwali. Nagsiling siya sa mga tawo, “Maghinulsol kamo kag bayai na ninyo ang inyo mga sala, kay malapit na[i] ang paghari sang Dios.”[j]

Gintawag ni Jesus ang Apat ka Mangingisda(C)

18 Sang nagalakat si Jesus sa higad sang Dagat sang Galilea, nakita niya ang mag-utod nga si Simon nga ginatawag Pedro kag si Andres nga nagaladlad sang pukot. Mga mangingisda sila. 19 Nagsiling si Jesus sa ila, “Sunod kamo sa akon kag indi na isda ang inyo pangitaon, kay himuon ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo.” 20 Sa gilayon ginbayaan nila ang ila mga pukot kag nagsunod sa iya.

21 Pagkatapos sadto, nagpadayon si Jesus sa paglakat, kag sa unhan nakita niya ang mag-utod nga si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedee. Nagapamuna sila sang ila pukot didto sa sakayan kaupod sang ila amay. Gintawag ni Jesus ang mag-utod, 22 kag sa gilayon ginbayaan nila ang ila sakayan kag ang ila amay kag nagsunod sila kay Jesus.

Nagpanudlo kag Nagpang-ayo si Jesus(D)

23 Naglibot si Jesus sa bug-os nga Galilea nga nagapanudlo sa mga simbahan sang mga Judio. Ginwali niya sa ila ang Maayong Balita parte sa paghari sang Dios, kag ginpang-ayo niya ang tanan nga klase sang balatian sang mga tawo. 24 Nangin bantog siya sa bug-os nga Syria, gani nagdala ang mga tawo sang tanan nga masakiton sa iya: bisan ang mga nagaantos sing tama sa ila mga masakit, ang mga ginagamhan sang malaot nga mga espiritu, ang mga kuyapon, kag ang mga paralitiko. Ginpang-ayo sila tanan ni Jesus. 25 Madamo gid nga mga tawo ang nagsunod kay Jesus halin sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, kag sa tabok sang Suba sang Jordan.

Footnotes

  1. 4:4 Deu. 8:3.
  2. 4:5 balaan nga siyudad: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  3. 4:6 Salmo 91:11, 12.
  4. 4:7 Deu. 6:16.
  5. 4:10 Deu. 6:13.
  6. 4:13 Dagat: Ang tubig nga ginmitlang diri ginatawag sa English nga “lake” ukon sa iban nga Bisaya, “linaw”.
  7. 4:15 alagyan pakadto sa dagat: ukon, malapit sa dagat.
  8. 4:16 Isa. 9:1-2.
  9. 4:17 malapit na: ukon, nag-abot na.
  10. 4:17 paghari sang Dios: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors