Add parallel Print Page Options

Ang mga Ginadumilian nga mga Relasyon

18 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios. Kinahanglan nga indi ninyo paghimuon ang mga ginahimo sang mga tawo sa Egipto nga sa diin nag-estar kamo sang una, kag ang mga ginahimo sang mga tawo sa Canaan nga sa diin pagadal-on ko kamo. 4-5 Kinahanglan nga tumanon ninyo ang akon mga sugo kag mga pagsulundan kay ang tawo nga nagatuman sini makaangkon sang kabuhi. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.

Wala sing bisan sin-o sa inyo nga magpakigrelasyon sa iya malapit nga paryente. Ako amo ang Ginoo.

7-8 Indi pagpakahuy-i ang imo amay paagi sa pagpakighilawas sa imo iloy ukon sa iban pa niya nga asawa.

Indi ka magpakighilawas sa imo utod nga babayi, bisan utod mo lang siya sa imo amay ukon sa imo iloy, kag bisan nagdako siya sa inyo ukon wala.

10 Indi ka magpakighilawas sa imo apo nga babayi, kay makahatag ini sang kahuy-anan sa imo.

11 Indi ka magpakighilawas sa anak nga babayi sang imo amay sa iban niya nga asawa, kay utod mo man siya.

12-13 Indi ka magpakighilawas sa imo tiya, bisan utod man siya sang imo amay ukon iloy.

14 Indi pagpakahuy-i ang utod nga lalaki sang imo amay paagi sa pagpakighilawas sa iya asawa, kay tiya mo man siya.

15 Indi ka magpakighilawas sa imo umagad nga babayi kay asawa siya sang imo anak.

16 Indi ka magpakighilawas sa imo bayaw nga babayi kay makahatag ini sang kahuy-anan sa imo utod.

17 Indi ka magpakighilawas sa anak ukon apo nga babayi sang babayi nga ginahuliran mo, kay mag-iloy ukon maglola sila, kag malaw-ay ina nga himuon.

18 Indi mo pagpangasaw-on ang utod nga babayi sang imo asawa samtang buhi pa ang imo asawa.

19 Indi ka magpakighilawas sa babayi nga ara ang iya pamulanon kay ginakabig siya nga mahigko.

20 Indi ka magpakighilawas sa asawa sang iban, kay kon himuon mo ini kabigon ka nga mahigko.

21 Indi mo pag-ihatag ang imo anak para ihalad sa dios nga si Molek, kay makahatag ina sang kahuy-anan sa akon nga imo Dios. Ako amo ang Ginoo.

22 Indi ka magpakighilawas sa imo kapareho nga lalaki, kay makangilil-ad ina.

23 Indi magpakighilawas ang lalaki ukon babayi sa sapat, kay malaot kag mahigko ina.

24 Indi ninyo paghigkui ang inyo kaugalingon paagi sa paghimo sang bisan diin sa sina nga mga butang, kay amo ina ang nakapahigko sa mga tawo nga ginapahalin ko sa duta nga para sa inyo. 25-28 Kag bisan gani ina nga duta nahigkuan tungod sinang ila ginahimo, gani ginpadal-an ko sang mga kalamidad ina nga duta agod sa sini nga paagi maghalalin sila dira. Pero kamo nga mga tumandok nga mga Israelinhon kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo, indi gid ninyo paghimuon inang makangilil-ad nga mga butang kundi tumanon gid ninyo ang akon mga pagsulundan kag mga sugo. Kay kon higkuan man ninyo ang duta paagi sa paghimo sang sina nga mga butang, pahalinon man kamo sa sina nga duta pareho sang mga katawhan nga una sa inyo. 29 Ang bisan sin-o nga maghimo sang sina nga makangilil-ad nga mga butang indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo. 30 Gani tumana ninyo ang ginapatuman ko sa inyo kag indi gid ninyo pagsundon ang makangilil-ad nga ginahimo sang mga tawo nga una sa inyo, agod indi ninyo mahigkuan ang inyo kaugalingon tungod sini. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors