Add parallel Print Page Options

Ai có thể mở cuộn sách?

Sau đó tôi thấy Đấng ngồi trên ngôi cầm một cuộn sách trong tay phải. Cuộn sách được viết bên trong lẫn bên ngoài và được niêm phong bằng bảy ấn. Rồi tôi thấy một thiên sứ dũng mãnh kêu lớn, “Ai xứng đáng bẻ ấn và mở cuộn sách?” Trên trời, dưới đất hoặc dưới lòng đất không ai có thể mở cuộn sách hoặc nhìn vào trong đó. Tôi khóc thảm thiết vì không ai xứng đáng mở cuộn sách hoặc nhìn vào trong. Nhưng một trong các trưởng lão bảo tôi, “Đừng khóc! Vì Sư tử [a] của chi tộc Giu-đa, con cháu Đa-vít đã chiến thắng, cho nên Ngài có thể mở cuộn sách và bảy ấn ấy.”

Rồi tôi thấy một Chiên Con đứng giữa ngôi, và giữa các con vật cùng các trưởng lão. Chiên Con trông giống như vừa mới bị giết. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt tức bảy thần linh của Thượng Đế được sai đi đến khắp thế gian. Chiên Con bước đến lấy cuộn sách khỏi tay phải của Đấng ngồi trên ngôi. Khi Ngài vừa lấy cuộn sách thì bốn con vật và hai mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống bái lạy trước Chiên Con. Mỗi người cầm một cây đờn cầm, lư hương vàng đựng đầy hương tức là lời cầu nguyện của các thánh đồ. Họ đồng ca bài hát mới tôn vinh Chiên Con:

“Ngài xứng đáng lấy cuộn sách
    và mở các ấn, vì Ngài đã bị giết,
    và dùng huyết của sự chết Ngài
    đã chuộc lại cho Thượng Đế
    một dân gồm mọi chi tộc, mọi thứ tiếng, mọi chủng tộc, mọi quốc gia.
10 Ngài biến họ trở nên một nước
    và làm thầy tế lễ phục vụ Thượng Đế,
    và họ sẽ cai trị thế gian.”

11 Rồi tôi nhìn thì nghe tiếng của nhiều thiên sứ đứng quanh ngôi, của bốn con vật và của các trưởng lão. Hàng ngàn hàng vạn thiên sứ 12 kêu lớn lên rằng:

“Chiên Con đã bị giết đáng nhận
    quyền năng, giàu có, khôn ngoan,
    sức lực, danh dự, vinh hiển và tôn ngợi!”

13 Rồi tôi nghe mọi vật được tạo dựng trên trời, trên đất, dưới đất và trong biển kêu lên:

“Nguyền Đấng ngồi trên ngôi và Chiên Con
    được tôn cao, danh dự cùng vinh hiển
    và quyền năng cho đến đời đời.”

14 Bốn con vật nói, “A-men,” rồi các trưởng lão sấp mình xuống bái lạy.

Footnotes

  1. Khải Huyền 5:5 Sư tử Đây nói về Chúa Giê-xu.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors