Add parallel Print Page Options

Napierdi sang Israel ang mga Lugar sa Bagatnan

10 Nabalitaan ni Haring Adoni Zedek sang Jerusalem nga gin-agaw ni Josue ang Ai kag ginlaglag niya ini sing bug-os[a] kag ginpatay ang hari sini pareho sang iya ginhimo sa Jerico kag sa hari sini. Nabalitaan man niya nga ang mga taga-Gibeon nagpakig-abyan sa mga Israelinhon kag nagaestar kaupod nila. Nahadlok gid siya kag ang iya katawhan kay nahibaluan nila nga ang Gibeon isa ka gamhanan nga banwa nga may kaugalingon man nga hari. Kag mas dako pa ini sa Ai kag ang mga soldado sini maayo magpakig-away. Gani nagpadala sang mensahi si Adoni Zedek sa kay Haring Hoham sang Hebron, Haring Piram sang Jarmut, Haring Jafia sang Lakish, kag Haring Debir sang Eglon. Amo ini ang iya mensahi: Buligi ninyo ako sa pagsalakay sa Gibeon tungod kay nagpakig-abyan ini kay Josue kag sa mga Israelinhon. Gani nag-isa ining lima ka hari nga Amornon: ang hari sang Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, kag Eglon. Gintipon nila ang ila mga soldado kag ginsalakay ang Gibeon.

Nagpadala sang mensahi ang mga taga-Gibeon kay Josue didto sa ila kampo sa Gilgal. Siling nila, “Indi kami pagpabay-i nga imo mga suluguon. Magkadto kamo gilayon diri kag luwasa kami. Buligi kami kay ginapulihan kami sang tanan nga hari nga Amornon nga nagaestar sa mga kabukiran.” Gani naglakat si Josue kaupod ang tanan niya nga mga soldado, pati ang tanan nga maayo gid magpakig-away. Nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Indi ka magkahadlok sa ila. Ginatugyan ko sila sa imo mga kamot. Wala sing bisan isa sa ila nga makadaog sa imo.”

Bilog nga gab-i nga naglakat sila ni Josue halin sa Gilgal, kag ginsalakay nila ang mga kaaway nga wala nakabantay. 10 Ginpasala-sala sang Ginoo ang mga kaaway sang maengkwentro nila ang mga Israelinhon, kag madamo ang ginpamatay sa ila didto sa Gibeon. Ang iban sa ila ginlagas kag ginpamatay sa alagyan pasaka sa Bet Horon hasta sa Azeka kag Makeda. 11 Sige ang lagas sa ila sang mga Israelinhon samtang nagadulhog sila halin sa Bet Horon. Kag sang nagapakadto sila sa Azeka, ginpaulanan sila sang Ginoo sang dalagko nga mga yelo kag nagkalamatay sila. Mas madamo pa ang nagkalamatay sa ila sa yelo sang sa espada sang mga Israelinhon.

12 Sa adlaw nga ginpadaog sang Ginoo ang mga Israelinhon sa mga Amornon, nagpangamuyo si Josue sa Ginoo. Dayon, samtang nagapamati ang mga Israelinhon, nagsiling siya, “Adlaw, magpundo sa ibabaw sang Gibeon! Bulan, magpundo sa ibabaw sang Kapatagan sang Ayalon.” 13 Gani nagpundo ang adlaw kag ang bulan hasta nga napierdi sang mga Israelinhon ang ila mga kaaway.

Ini nga hitabo nasulat sa Libro ni Jashar. Nagpundo ang adlaw sa tunga sang langit, kag wala ini nagsalop sa bilog nga adlaw. 14 Wala pa gid matabo halin sang una kag halin sadto nga nagsabat ang Ginoo sang pangamuyo sang tawo nga pareho sina. Matuod gid nga nagapakig-away ang Ginoo para sa Israel.

15 Dayon nagbalik si Josue kag ang tanan nga Israelinhon sa ila kampo sa Gilgal.

Napatay ang Lima ka Hari sang mga Amornon

16 Nakapalagyo ang lima ka hari kag nagpanago sa kuweba sa Makeda. 17 Pero may nakakita nga didto sila nagapanago, kag ginsugid ini kay Josue. 18 Gani nagsiling si Josue, “Tabuni ninyo sang dalagko nga mga bato ang baba sang kuweba kag paguwardyahi dayon ninyo. 19 Pero indi lang kamo magpundo didto kundi lagsa ninyo kag salakaya ang nabilin nga mga kaaway. Bantayan ninyo sila nga indi makasulod sa ila mga banwa. Kay ipapierdi sila sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios.”

20 Halos naubos pamatay ni Josue kag sang mga Israelinhon ang ila mga kaaway. Pero may ara gid man nga nakaluwas kag nakasulod sa ila napaderan nga mga banwa. 21 Dayon nagbalik ang tanan nga soldado kay Josue sa ila kampo sa Makeda. Halin sadto, wala na sing may nangahas nga maghambal kontra sa mga Israelinhon.

22 Karon, nagmando si Josue, “Abrihi ninyo ang kuweba kag dal-a diri sa akon ang lima ka hari.” 23 Gani ginpaguwa nila sa kuweba ang lima ka hari: ang mga hari sang Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, kag Eglon. 24 Sang nadala na ining lima ka hari kay Josue, gintipon ni Josue ang tanan nga Israelinhon kag nagsiling siya sa mga kumander sang iya mga soldado, “Dali kamo, kag tapaki ninyo ang mga liog sining mga hari.” Gani nagpalapit sila kag gintapakan nila ang mga liog sang ato nga mga hari. 25 Nagsiling si Josue sa ila, “Indi kamo magkahadlok ukon magkaluya. Magpakalig-on kamo kag magpakaisog. Amo ini ang himuon sang Ginoo sa tanan ninyo nga mga kaaway.” 26 Dayon ginpamatay ni Josue ang lima ka hari kag ginpabitay sa lima ka kahoy hasta maghapon. 27 Sang pagsalop na sang adlaw, ginpakuha ni Josue ang ila mga bangkay kag ginpahaboy sa kuweba nga ila ginpanaguan. Dayon gintabunan sang dalagko nga mga bato ang baba sang kuweba. Ini nga mga bato ara pa hasta subong.

Ginsakop ni Josue ang Iban pa nga mga Lugar sang mga Amornon

28 Sa sadto nga adlaw, ginsakop ni Josue ang Makeda. Ginpamatay niya ang tanan nga pumuluyo sini, pati ang ila hari. Ginlaglag niya ini sing bug-os, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Ginhimo ni Josue sa hari sang Makeda ang ginhimo man niya sa hari sang Jerico.

29 Halin sa Makeda, nagkadto si Josue kag ang mga Israelinhon sa Libna kag ginsalakay nila ini. 30 Gintugyan man sang Ginoo sa ila ang ini nga banwa kag ang hari sini. Ginpamatay nila ang tanan nga pumuluyo sini, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Ginhimo ni Josue sa hari sang Libna ang ginhimo niya sa hari sang Jerico.

31 Halin sa Libna, nagkadto si Josue kag ang mga Israelinhon sa Lakish. Ginlibutan nila ini kag ginsalakay. 32 Gintugyan sang Ginoo ang Lakish sa mga Israelinhon sa ikaduha nga adlaw sang pag-inaway. Pareho sang ila ginhimo sa Libna, ginpamatay nila ang tanan nga pumuluyo sang Lakish. 33 Sang ginasalakay pa ang Lakish, si Haring Horam sang Gezer kag ang iya mga soldado nagbulig sa Lakish, pero ginpierdi man sila ni Josue, kag wala gid sing may nabilin sa ila nga buhi.

34 Halin sa Lakish, nagkadto si Josue kag ang mga Israelinhon sa Eglon. Ginlibutan man nila ini kag ginsalakay. 35 Sa sina mismo nga adlaw, nasakop nila ang Eglon kag ginpamatay ang tanan nga pumuluyo sini. Ginlaglag nila ini sing bug-os pareho sang ila ginhimo sa Lakish.

36 Halin sa Eglon, nagtaklad si Josue kag ang mga Israelinhon sa Hebron kag ginsalakay ini. 37 Gin-agaw nila ang banwa, kag ginpatay nila ang hari kag ang tanan nga pumuluyo sini, pati ang mga tawo sa mga palibot nga mga baryo nga sakop sang Hebron. Wala gid sing may nabilin nga buhi. Ginlaglag nila sing bug-os ang banwa pareho sang ila ginhimo sa Eglon.

38 Pagkatapos sini, nagbalik si Josue kag ang mga Israelinhon kag nagsalakay sa Debir. 39 Gin-agaw nila ang banwa kag ginpatay ang hari kag ang tanan nga pumuluyo sini, pati ang mga tawo sa palibot nga mga baryo nga sakop sang Debir. Ginlaglag nila ini sing bug-os, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Ang ginhimo nila sa Hebron kag Libna kag sa ila mga hari ginhimo man nila sa Debir kag sa iya hari.

40 Gani nasakop ni Josue ang bug-os nga duta—ang mga kabukiran, ang Negev, ang mga bulobukid sa nakatundan,[b] kag ang sa ubos sang mga kabukiran, pati na ang ila mga hari. Ginlaglag nila sing bug-os ang tanan nga pumuluyo sini, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Ginhimo nila ini suno sa sugo sang Ginoo, ang Dios sang Israel. 41 Nalaglag ni Josue ang mga lugar halin sa Kadesh Barnea hasta sa Gaza, kag halin sa bug-os nga duta sang Goshen hasta sa Gibeon. 42 Nasakop ni Josue ini tanan nga mga duta kag ang ila mga hari sa isa lang ka pagsalakay, kay ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nagbulig sa ila sa pagpakig-away. 43 Pagkatapos nagbalik si Josue kag ang tanan nga Israelinhon sa ila kampo sa Gilgal.

Footnotes

  1. 10:1 ginlaglag niya ini sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
  2. 10:40 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors