Add parallel Print Page Options

Ang Sulat ni Jeremias sa mga Ginbihag

29 Didto sa Jerusalem, nagsulat si Jeremias para sa mga manugdumala, mga pari, mga propeta, kag sa iban pa nga ginbihag ni Nebucadnezar sa Babilonia halin sa Jerusalem. Ginsulat niya ini pagkatapos nga ginbihag si Haring Jehoyakin, ang iya iloy, ang mga opisyal sang palasyo, ang mga pangulo sang Juda kag Jerusalem, kag ang hanas nga mga panday kag mga trabahador. Ginhatag ni Jeremias ang sulat kay Elasa nga anak ni Shafan kag kay Gemaria nga anak ni Hilkia. Ini sila ginpadala ni Haring Zedekia sang Juda kay Nebucadnezar sa Babilonia. Amo ini ang iya sulat:

Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, sa tanan nga taga-Jerusalem nga iya ginpabihag sa Babilonia: “Magpatindog kamo sang mga balay kag dira mag-estar. Magpananom kamo kag magkaon sang inyo patubas. Magpangasawa kag magpamana kamo, kag magpamata. Paasawaha ukon papamanaha man ninyo ang inyo mga anak agod magpamata man sila. Magmuad kag magdamo kamo. Buligi ninyo nga magmaayo kag magmainuswagon ang siyudad nga sa diin ginpabihag ko kamo. Pangamuyui ninyo ini, kay kon mag-uswag ini, mag-uswag man kamo.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel: “Indi kamo magpatalang sa mga propeta ukon sa mga manugpakot nga kaupod ninyo. Indi man kamo magpamati sa ila mga damgo, kay nagasugid sila sang kabutigan sa akon ngalan. Wala ko sila ginpadala. 10 Ako, ang Ginoo, nagasiling nga pagkatapos sang 70 ka tuig nga pagpanakop sang Babilonia, balikan ko kamo kag tumanon ko ang akon ginpromisa nga dal-on kamo pabalik sa inyo nga lugar. 11 Nahibaluan ko kon paano ko tumanon ang akon mga plano para sa inyo—plano sa pagpauswag sa inyo kag indi sa paghalit, plano sa paghatag sa inyo sang paglaom nga may maayo kamo nga palaabuton. 12 Dayon magapanawag kamo kag magapangamuyo sa akon, kag pamatian ko kamo. 13 Kon magadangop kamo sa akon sing tinagipusuon, buligan ko kamo. 14 Huo, buligan ko gid kamo kag pabalikon ko kamo sa inyo duta halin sa pagkabihag.[a] Tipunon ko kamo halin sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin ginpalapta ko kamo, kag ibalik sa inyo kaugalingon nga duta. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

15 “Basi masiling kamo nga ginpadal-an ko kamo sang mga propeta dira sa Babilonia. 16 Pero amo ini ang ginasiling ko parte sa hari nga naghalin sa kaliwat ni David kag sa tanan ninyo nga mga kasimanwa nga nabilin sa siyudad sang Jerusalem, nga wala mabihag kaupod ninyo: 17 Padal-an ko sila sang inaway, gutom kag balatian. Mangin pareho sila sa dunot nga higos nga indi gid makaon. 18 Huo, lagson ko sila sang inaway, gutom kag balatian, kag mangin makangilil-ad sila sa tanan nga ginharian. Tabugon ko sila sa bisan diin nga nasyon, kag didto pakamalauton sila, kangil-aran, tamayon, kag yagutaon. 19 Kay wala sila magpamati sa akon mga pulong nga permi ko ginahambal sa ila paagi sa akon mga alagad nga mga propeta. Kag bisan kamo nga mga ginbihag wala man magpamati. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

20 Gani pamati kamo sa ginasiling sang Ginoo, kamo nga mga ginpabihag niya halin sa Jerusalem pa-Babilonia. 21 Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, parte kay Ahab nga anak ni Kolaya kag kay Zedekia nga anak ni Maasea, “Ini nga mga tawo nagasugid sa inyo sang kabutigan sa akon ngalan. Gani itugyan ko sila kay Haring Nebucadnezar sang Babilonia kag ipapatay niya sila sa inyo mismo atubangan. 22 Ang ila dangatan gamiton sang mga taga-Juda nga ginbihag sa Babilonia sa pagpakamalaot sa iban. Magasiling sila, ‘Kabay pa nga patyon ka sang Ginoo pareho kay Zedekia kag kay Ahab nga ginsunog sang hari sang Babilonia.’ 23 Matabo ini sa ila kay nakahimo sila sang makahuluya nga butang sa Israel. Nagpanginbabayi sila sa asawa sang iban kag naghambal sang kabutigan sa akon ngalan, nga wala ko gid ginsugo nga himuon nila. Nahibaluan ko gid ining ila mga ginhimo kag makapamatuod ako kontra sa ila. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Mensahi para kay Shemaya

24 Ginsugo ako sang Ginoo nga ihambal ini nga mensahi kay Shemaya nga taga-Nehelam: 25 “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel: Nagpadala ka sang sulat sa imo lang awtoridad kay Zefanias nga anak ni Maasea nga pari, kag nagpadala ka sang mga kopya sa iban pa nga mga pari, kag sa tanan nga katawhan sang Jerusalem. Amo ini ang imo sulat kay Zefanias, 26 ‘Ginpili ka sang Ginoo sa pagbulos kay Jehoyada bilang pari nga manugdumala sang templo. Katungdanan mo ang pagdakop kag pagkadena sa kay bisan sin-o nga buang-buang nga nagapakapropeta. 27 Ti ngaa wala mo pagtapnaa si Jeremias nga taga-Anatot, nga nagapakapropeta dira sa inyo? 28 Nagsulat pa gani siya sa amon diri sa Babilonia nga madugay pa kami kuno diri. Suno sa iya, magpatindog kami sang mga balay kag diri mag-estar, kag magpananom kag magkaon sang amon patubas.’ ”

29 Sang mabaton ni Zefanias nga pari ang sulat ni Shemaya, ginbasa niya ini kay Propeta Jeremias. 30 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Jeremias, 31 “Ipadala ining akon mensahi sa tanan nga ginbihag. Silinga sila nga amo ini ang akon ginasiling parte kay Shemaya nga taga-Nehelam: Wala ko ginpadala si Shemaya nga maghambal sa inyo. Ginpapati niya kamo sa iya kabutigan. 32 Gani ako, ang Ginoo, nagasiling nga silutan ko gid siya kag ang iya mga kaliwat. Wala gid sing bisan isa sa iya mga kaliwat nga mabilin ukon makakita sang maayo nga mga butang nga akon pagahimuon sa inyo, kay gintudluan niya kamo nga magrebelde sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 29:14 pabalikon… pagkabihag: ukon, ibalik ko ang inyo maayo nga kahimtangan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors