Add parallel Print Page Options

10 1-2 Kaluluoy kamo nga nagahimo sang indi husto nga mga kasuguan nga nagapigos sa mga imol ko nga kasimanwa, kag nagabaliwala sang ila kinamatarong kag nagakuha sang hustisya sa ila. Paagi man sa sini nga mga kasuguan ginakuha ninyo ang pagkabutang sang mga balo nga babayi kag mga ilo. Ano ang himuon ninyo sa adlaw nga silutan kamo? Ano ang himuon ninyo pag-abot sang katalagman halin sa malayo? Sin-o ang pangayuan ninyo sang bulig? Kag sa diin ninyo taguon ang inyo manggad? Wala sing may mabilin sa inyo kundi mabihag kamo ukon magakalamatay. Pero ang kaakig sang Ginoo indi pa gid mag-untat. Handa pa gihapon siya sa pagsilot sa inyo.

Ang Silot sang Dios sa mga Taga-Asiria

Nagsiling ang Ginoo, “Kaluluoy ang mga taga-Asiria. Sila ang gamiton ko nga balakol sa pagsilot sa mga ginakaugtan ko. Suguon ko sila nga magsalakay sa indi diosnon nga nasyon nga ginakaugtan ko, agod laglagon ini pareho sa lutak sa karsada nga ginatasak-tasak, kag agod kuhaon nila ang tanan nga pagkabutang sang sini nga nasyon.”

Pero indi makahibalo ang hari sang Asiria nga ginagamit lang sila sang Ginoo. Abi niya ginalaglag lang niya ang madamo nga mga nasyon. Nagapahambog siya, “Ang mga kumander sang akon mga soldado daw sa mga hari. Ano bala ang kinalain sang Carkemish sa Calno, sang Arpad sa Hamat, kag sang Damascus sa Samaria? Palareho lang nga naagaw ko ini nga mga siyudad. 10 Ari na sa kamot ko ang mga ginharian nga nagasimba sa mga dios-dios, nga labaw pa[a] sang sa mga dios-dios sa Jerusalem kag sa Samaria. 11 Ginlaglag ko na ang Samaria kag ang mga dios-dios sini. Amo man ang himuon ko sa Jerusalem kag sa mga dios-dios sini.”

12 Pero amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga matabo kon matapos na niya ang iya himuon kontra sa Bukid sang Zion kag sa Jerusalem: “Silutan ko ang hari sang Asiria tungod sa iya pagkamatinaas-taason kag pagkabugalon! 13 Kay nagasiling siya, ‘Nahimo ko ini tungod sa akon kusog kag kaalam: Ginpang-agaw ko ang madamo nga mga nasyon, kag ang ila mga manggad. Pareho ako sa turo nga baka; ginpangpierdi ko ang ila mga hari. 14 Ginpanguha ko ang manggad sang mga nasyon pareho nga daw nagapanguha lang ako sang mga itlog sa ginbayaan nga pugad. Wala sing may nagpalakpalak ukon may nag-iyagak.’ ”

15 Mas labaw pa bala ang wasay ukon ang lagari sa nagagamit sa iya? Makaalsa bala ang balakol sa nagakapot sa iya? 16 Gani ang Ginoo, ang Makagagahom nga Ginoo, magapadala sang balatian nga makapaluya sa mga soldado sang hari sang Asiria, nga mga maayo sing lawas. Sunugon sang Ginoo ang iya manggad sa nagadabadaba nga kalayo. 17 Ang Ginoo, nga amo ang suga sang Israel kag ila balaan nga Dios, mangin pareho sa nagadabadaba nga kalayo. Sunugon niya sa hinali lang[b] ang ini nga tunukon nga mga kahoy-kahoy. 18 Kon paano ginaguba sang balatian ang lawas sang tawo, gub-on man sang Ginoo ang mga kagulangan kag mga kaumahan sang hari sang Asiria. 19 Diutay lang ang mabilin nga mga kahoy sa iya kagulangan. Bisan ang bata gani sarang makaisip sini.

20-21 Magaabot ang adlaw nga ang nagkalabilin nga mga kaliwat ni Israel, nga amo si Jacob, indi na magsalig sa Asiria nga nagpaantos sa ila, kundi sa Ginoo, ang Balaan nga Dios sang Israel. Magabalik sila sa Makagagahom nga Dios. 22-23 Bisan matuod nga daw pareho sa balas sa baybayon ang kadamuon sang mga kaliwat ni Israel, pero diutay lang sa ila ang magabalik. Natalana na nga laglagon ang ila nga duta. Indi na mapunggan ang matarong nga pagsilot sang Ginoong Dios nga Makagagahom. Tumanon gid niya ini. 24 Gani nagsiling ang Ginoong Dios nga Makagagahom, “Kamo nga akon katawhan nga nagaestar sa Jerusalem,[c] indi kamo magkahadlok sa mga taga-Asiria bisan pa nga ginapaantos nila kamo pareho sang ginhimo sang mga taga-Egipto sa inyo. 25 Tungod kay sa indi madugay matapos na ang kaakig ko sa inyo kag sa ila ko na man ipakita ang akon kaakig hasta magkalamatay sila. 26 Silutan ko sila pareho sa akon ginhimo sa mga taga-Midian didto sa Bato sang Oreb kag sa mga taga-Egipto sang ginlunod ko sila sa dagat. 27 Sa sina nga adlaw, hilwayon ko kamo sa gahom sang Asiria nga daw sa mabug-at nga dala sa inyo abaga kag daw sa gota nga nagapabug-at sa inyo liog. Mahilway kamo sa iya gahom tungod nga mangin gamhanan kamo.”[d]

Nagsalakay ang Asiria

28 Ginsalakay sang mga taga-Asiria ang Ayat. Didto sila nag-agi sa Migron kag ginbilin nila sa Micmash ang ila mga dala. 29 Nag-agi sila sa talabukan, kag didto nagtulog sa Geba. Hinadlukan ang mga taga-Rama, kag nagpalagyo ang mga pumuluyo sang Gibea nga amo ang banwa ni Haring Saul. 30 Magsinggit kamo, mga taga-Galim! Magpamati kamo nga mga taga-Laish kag kamo nga mga taga-Anatot nga mga kaluluoy! 31 Nagpalagyo na ang mga pumuluyo sang Madmena kag Gebim. 32 Sa sini nga adlaw, maabot ang mga taga-Asiria sa Nob. Kag magasenyas sila sa pagsalakay sa bukid sang Zion,[e] ang Bukid sang Jerusalem. 33 Pamati! Ang Ginoo, ang Makagagahom nga Ginoo, magalaglag sa mga taga-Asiria paagi sa iya puwerte nga gahom, pareho sang pagpang-utod sang mga sanga sa puno. Paubuson niya sila nga mga bugalon pareho sang pagpang-utod sang mataas nga mga kahoy. 34 Panglaglagon niya sila pareho sang pagpang-utod sang mga kahoy sa kagulangan paagi sa wasay. Sila nga pareho sang mga kahoy sa Lebanon, laglagon sila sang gamhanan nga Dios.

Footnotes

  1. 10:10 nga labaw pa: ukon, mas madamo pa.
  2. 10:17 sa hinali lang: sa literal, sa sulod sang isa ka adlaw.
  3. 10:24 Jerusalem: sa Hebreo, Zion.
  4. 10:27 tungod nga mangin gamhanan kamo: sa literal, tungod sa katambok.
  5. 10:32 Zion: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors