Add parallel Print Page Options

Chúa nghịch lại Ít-ra-en

12 Việc làm của Ít-ra-en
    hoàn toàn vô ích
chẳng khác nào đuổi theo mây gió;
    chạy theo gió Đông suốt ngày.
Chúng càng ngày càng nói dối
    càng ngày càng làm chuyện hung ác.
Chúng kết ước với A-xy-ri,
    gởi dầu ô-liu biếu Ai-cập.
CHÚA có mấy điều nghịch lại Giu-đa.
Ngài sẽ trừng phạt Ít-ra-en
    vì hành động của chúng;
Ngài sẽ giáng cho chúng điều chúng đáng lãnh.
Gia-cốp, tổ tiên chúng,
    nắm gót anh mình [a] khi hai anh em ra đời.
Khi lớn lên, nó vật lộn cùng Thượng-Đế.
Lúc Gia-cốp vật lộn cùng thiên sứ [b]
    và thắng rồi thì đòi thiên sứ
    chúc phước cho mình.
Sau đó, Thượng-Đế gặp người ở Bê-tên
    và nói chuyện với người.
Ngài là Thượng-Đế Toàn Năng [c];
    danh lớn của Ngài là CHÚA.
Các ngươi phải trở về cùng Thượng-Đế;
    hãy yêu mến Ngài, làm điều phải,
    luôn luôn tin cậy vào Thượng-Đế mình.
Các con buôn dùng cân giả;
    để lường gạt khách hàng.
Ít-ra-en nói rằng, “Ta giàu có rồi!
    Ta có thế lực rồi!”
Tiền bạc chúng thật vô dụng
    so với những tội lỗi chúng phạm.
“Nhưng ta vẫn là CHÚA, Thượng-Đế ngươi,
    Đấng ở cùng ngươi khi ngươi ra khỏi Ai-cập.
Ta sẽ khiến ngươi ở trong lều trại
    như thời kỳ ngươi kỷ niệm Lễ Chòi Lá.
10 Ta phán cùng các nhà tiên tri,
    ban cho họ nhiều sự hiện thấy;
    qua những điều đó, ta dạy ngươi học.”
11 Dân Ghi-lê-át rất độc ác,
    không ra gì hết.
Dù chúng dâng bò đực ở Ghinh-ganh,
    đền thờ chúng giống như đống đá vụn trong ruộng đã cày rồi.
12 Gia-cốp, tổ tiên các ngươi chạy trốn sang vùng Tây Bắc Mê-sô-bô-ta-mi
    nơi người làm việc cực nhọc để cưới vợ;
    làm nghề chăn chiên để lấy nàng.
13 Sau đó CHÚA dùng một nhà tiên tri,
    mang con cháu Gia-cốp ra khỏi Ai-cập;
Ngài dùng một nhà tiên tri
    để lo cho dân Ít-ra-en.
14 Nhưng Ít-ra-en chọc giận Chúa
    khi chúng giết kẻ khác,
    chúng đáng chết vì tội ác mình.
Chúa sẽ bắt chúng đền tội
    về những điều hổ nhục chúng làm.

Footnotes

  1. Hô-sê-a 12:3 nắm gót anh mình Đây là một lối chơi chữ. “Gia-cốp” nghĩa là “nắm gót.”
  2. Hô-sê-a 12:4 vật lộn cùng thiên sứ Xem Sáng 32:22-28.
  3. Hô-sê-a 12:5 Thượng-Đế Toàn Năng Nguyên văn, “Gia-vê” nghĩa là Thượng Đế Vạn quân.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors