Add parallel Print Page Options

Nagkadto si Jacob sa Egipto

46 Naglakat si Jacob[a] pakadto sa Egipto kaupod ang iya panimalay kag dala ang tanan niya nga pagkabutang. Pag-abot niya sa Beersheba, naghalad siya sa Dios sang iya amay nga si Isaac. Pagkagab-i, nagpakighambal ang Dios sa iya paagi sa isa ka palanan-awon. Gintawag sang Dios si Jacob, kag nagsabat si Jacob sa iya. Dayon nagsiling siya, “Ako ang Dios, nga amo ang Dios sang imo amay. Indi ka magkahadlok sa pagkadto sa Egipto, kay himuon ko kamo didto nga isa ka bantog nga nasyon. Ako mismo ang kaupod mo sa pagkadto sa Egipto kag sa pagbalik sa Canaan. Kag kon mapatay ka na, ara si Jose sa imo tupad.”

Ginpasakay si Jacob sang iya mga anak sa mga karo nga ginhatag sang hari sang Egipto para sakyan niya. Ginpasakay man nila ang ila mga asawa kag mga kabataan, kag naghalin sila didto sa Beersheba. 6-7 Gindala nila ang ila mga kasapatan kag mga pagkabutang nga natipon nila sa Canaan. Nagkadto si Jacob sa Egipto kaupod ang tanan niya nga mga kaliwat: ang iya mga anak kag mga apo.

Amo ini ang mga ngalan sang mga Israelinhon, ang mga kaliwat ni Jacob, nga nagkadto sa Egipto:

si Reuben, nga kamagulangan nga anak ni Jacob, kag ang iya mga anak nga sila ni Hanoc, Palu, Hezron kag Carmi;

10 si Simeon kag ang iya mga anak nga sila ni Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar kag si Shaul nga anak ni Simeon sa babayi nga Canaanhon;

11 si Levi kag ang iya mga anak nga sila ni Gershon, Kohat kag Merari;

12 si Juda kag ang iya mga anak nga sila ni Er, Onan, Shela, Perez kag Zera (pero si Er kag si Onan napatay sa Canaan), kag ang mga anak ni Perez nga si Hezron kag si Hamul;

13 si Isacar kag ang iya mga anak nga sila ni Tola, Pua,[b] Jashub[c] kag Shimron;

14 si Zebulun kag ang iya mga anak nga sila ni Sered, Elon kag Jaleel.

15 Sila ang 33 ka mga anak kag mga apo ni Jacob kay Lea nga natawo sa Padan Aram, wala labot sa iya anak nga babayi nga si Dina.

16 Nag-upod man sa Egipto

si Gad kag ang iya mga anak nga sila ni Zefon,[d] Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi kag Areli;

17 si Asher kag ang iya mga anak nga sila ni Imna, Ishva, Ishvi, Beria kag ang utod nila nga babayi nga si Sera, kag ang mga anak ni Beria nga si Heber kag si Malkiel.

18 Sila ang 16 ka mga anak kag mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang suluguon nga ginhatag ni Laban kay Lea.

19 Ang mga anak ni Jacob kay Raquel amo si Jose kag si Benjamin. 20 Ang mga anak ni Jose kay Asenat nga natawo sa Egipto amo si Manase kag si Efraim. (Si Asenat anak nga babayi ni Potifera nga pari sa banwa sang On.)

21 Nag-upod man sa Egipto

si Benjamin kag ang iya mga anak nga sila ni Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim kag Ard.

22 Sila ang 14 ka mga anak kag mga apo ni Jacob kay Raquel.

23 Nag-upod man sa Egipto

si Dan kag ang iya anak nga si Hushim;

24 si Naftali kag ang iya mga anak nga sila ni Jaziel, Guni, Jezer kag Shilem.

25 Sila ang 7 ka mga anak kag mga apo ni Jacob kay Bilha, ang suluguon nga ginhatag ni Laban kay Raquel.

26 Ang kadamuon sang mga anak kag mga apo ni Jacob nga nagkadto sa Egipto 66 tanan, kag wala pa labot diri ang mga asawa sang iya mga anak. 27 Pati sa duha ka anak ni Jose nga natawo sa Egipto, 70 tanan ang kabilugan sang panimalay ni Jacob sang nagkadto siya sa Egipto.

28 Sang wala pa sila makaabot sa Egipto, ginsugo ni Jacob si Juda nga mag-una kadto kay Jose agod itudlo sa ila ang lugar sang Goshen. Sang pag-abot na nila ni Jacob sa Goshen, 29 nagsakay si Jose sa iya karwahe kag nagkadto didto sa pagsugata sa iya amay. Sang magkitaay sila, ginhakos ni Jose ang iya amay kag sige ang iya hibi. 30 Nagsiling si Jacob kay Jose, “Karon handa na ako nga mapatay tungod nakita ko na ikaw nga buhi.”

31 Dayon nagsiling si Jose sa iya mga utod kag sa bug-os nga panimalay sang iya amay, “Malakat ako kag sugiran ko ang hari sang Egipto nga nag-abot na ang akon mga utod kag ang bug-os nga panimalay sang akon amay nga nagaestar sa Canaan. 32 Silingon ko siya nga manugbantay kamo sang sapat, kag gindala gani ninyo ang inyo mga sapat kag ang tanan ninyo nga pagkabutang. 33 Gani kon ipatawag niya kamo kag pamangkuton kon ano ang inyo trabaho, 34 silingon ninyo nga manugbantay kamo sang sapat halin sang gagmay pa kamo pareho sang inyo mga ginikanan, agod paestaron niya kamo sa Goshen. Kay nalainan ang mga taga-Egipto sa mga manugbantay sang sapat.”

Footnotes

  1. 46:1 Jacob: sa Hebreo, Israel. Amo man sa bersikulo 2, 5, 30.
  2. 46:13 Pua: ukon, Puva.
  3. 46:13 Jashub: ukon, Iob.
  4. 46:16 Zefon: ukon, Zifion.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors