Add parallel Print Page Options

Mga Bilin

Gani mga hinigugma ko nga mga utod, magpakalig-on kamo sa inyo pagtuo sa Ginoo. Ginahigugma ko kamo kag nahidlaw na gid ako sa inyo. Kamo ang akon kalipay kag premyo sang akon pagpangabudlay.

Ginapangabay ko si Eudia kag si Syntique nga indi na mag-away kay mag-utod sila sa Ginoo. Nagapangabay man ako sa imo subong masaligan ko nga kaupod sa pagpangabudlay nga buligan mo man ini nga mga babayi, tungod nga kaupod ko sila nga nagpangabudlay sing maayo sa pagpalapnag sang Maayong Balita, kaupod man si Clement kag ang iban pa nga mga manugpangabudlay. Ang ila mga ngalan nasulat na sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan.

Magkalipay kamo permi sa Ginoo. Kag ginasulit ko, magkalipay kamo!

Ipakita ninyo ang inyo kalulo sa tanan nga tawo. Malapit na ang pag-abot sang Ginoo. Indi kamo magpalibog sa bisan ano, kundi pangayua sa Dios ang inyo mga kinahanglan paagi sa pangamuyo nga may pagpasalamat. Kag kon himuon ninyo ini, magahatag ang Dios sing kalinong sa inyo tagipusuon kag hunahuna tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, kag ang kalinong nga halin sa iya indi gid matungkad sang aton pag-intiendi.

Luwas sina, mga utod, hunahunaa ninyo permi ang mga butang nga maayo kag dalayawon: ang mga butang nga husto, talahuron, matarong, putli, matahom, kag halangdon. Sunda ninyo ang tanan nga butang nga inyo natun-an sa akon mga pagpanudlo kag mga hinimuan. Kag ubayan gid kamo sang Dios nga nagahatag sang kalinong.

Nagpasalamat si Pablo sa Ginpadala nga Bulig

10 Dako gid ang akon kalipay sa Ginoo tungod nga nadumduman ninyo ako liwat. Nahibaluan ko nga permi kamo nagapanumdom sa akon, pero wala kamo sing kahigayunan sa pagpakita sina sa akon. 11 Wala ako nagasiling sina sa pagpabati-bati nga may kinahanglan ako. Kay nakatuon ako nga magkontento bisan ano ang akon kahimtangan. 12 Kahibalo ako magpangabuhi sa tuman nga kaimulon, kag kahibalo man ako magpangabuhi nga sa bugana. Ini tanan natun-an ko agod bisan paano ang akon kahimtangan, busog man ukon gutom, bugana man ang akon pangabuhi ukon indi, kontento ako gihapon. 13 Masarangan ko nga atubangon ang bisan ano nga kahimtangan paagi sa bulig ni Cristo nga nagapabakod sa akon.

14 Pero salamat gid sa inyo pagbulig sa akon, sa akon mga palaligban. 15 Kamo nga mga taga-Filipos nakahibalo nga sang pagsugod ko wali sang Maayong Balita, paghalin ko sa Macedonia, wala sing iban nga iglesya nga nagbulig sa akon mga kinahanglanon kundi kamo gid lang. 16 Bisan sang didto ako sa Tesalonica, makapila kamo nagpadala sing bulig sa akon. 17 Ginasambit ko ini indi tungod nagahandom ako nga makabaton liwat halin sa inyo, kundi ginahandom ko nga kamo makabaton man sing balos tungod nga kamo nagahatag. 18 Karon bastante ako, kag sobra pa gani. Ang tanan nga akon mga kinahanglanon ari na kag wala gid sing kulang, tungod nga gindala na diri ni Epafroditus ang inyo ginpadala nga bulig. Ini nga bulig pareho sa mahamot nga halad nga ginahalad sa Dios, nga iya ginabaton nga may kalipay. 19 Kag tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, ang akon Dios magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon halin sa kabuganaan sang iya manggad. 20 Dayawon naton ang aton Dios kag Amay sa wala sing katapusan. Amen.

Katapusan nga Pagpangamusta

21 Kamusta na lang sa tanan nga katawhan sang Dios dira nga ara kay Cristo Jesus. Ang aton mga utod nga kaupod ko diri nagapangamusta man sa inyo. 22 Ginakamusta man kamo sang tanan nga katawhan sang Dios diri, labi na gid ang mga sakop sa palasyo sang Emperador. 23 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors