Add parallel Print Page Options

Isa ka Lawas kay Cristo

Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan.

Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. Pareho sang ginasiling sang Kasulatan,

“Pagsaka niya sa langit madamo nga mga bihag ang iya gindala.
Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tawo.”[a]

(Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya sa langit?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. 10 Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan[b] agod mapuno[c] niya ang tanan.) 11 Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. 12 Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. 13 Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. 14 Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. 15 Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. 16 Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas nga amo ang mga tumuluo nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on.

Ang Kabuhi nga Ginbag-o ni Cristo

17 Gani sa ngalan sang Ginoo,[d] ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos 18 tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. 19 Wala na sila sing huya. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong.

20 Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. 21 Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? 22 Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. 23 Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. 24 Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan.

25 Gani indi na kamo magbutig. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod[e] kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. 26 Kon maakig kamo, indi kamo magpakasala.[f] Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. 27 Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. 28 Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. 29 Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. 30 Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. 31 Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. 32 Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo.

Footnotes

  1. 4:8 Salmo 68:18.
  2. 4:10 kalangitan: ukon, mga langit.
  3. 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an.
  4. 4:17 sa ngalan sang Ginoo: sa literal, sa Ginoo. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo.
  5. 4:25 Zac. 8:16.
  6. 4:26 Salmo 4:4.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors