Add parallel Print Page Options

Ang Plano sang Dios sa mga Indi Judio

Ang kabangdanan nga ako, si Pablo, ginpriso, tungod kay nagaalagad ako kay Cristo paagi sa pagwali nga kamo nga mga indi Judio nalakip man sa pagpakamaayo sang Dios. Sigurado gid nga nabatian ninyo nga sa bugay sang Dios iya ako ginsaligan nga mangin manugwali para sa inyo kaayuhan. Nagpahayag ang Dios sa akon sang iya tinago nga plano para sa inyo nga mga indi Judio. (Nasambit ko na ini sing malip-ot sa sini nga sulat.[a] Kon nabasa ninyo, makita ninyo nga nahibaluan ko gid ang tinago nga plano sang Dios para sa inyo paagi kay Cristo.) Sang una wala gid ginpahibalo sang Dios sa mga tawo ang ini nga plano, pero subong ginpahayag na niya sa iya pinili nga mga apostoles kag mga propeta paagi sa Espiritu Santo. Kag amo ini ang iya plano: nga paagi sa Maayong Balita parte kay Cristo, ang mga indi Judio mangin kaupod man sang mga Judio nga magabaton sang mga promisa sang Dios, kag mangin miyembro man sila sang isa ka lawas tungod nga sila ara kay Cristo Jesus.

Sa bugay sang Dios, ginhimo niya ako nga manugwali sang Maayong Balita paagi sa iya gahom. Ako ang labing kubos sa tanan nga katawhan sang Dios, pero ginhatagan ako sang Dios sang pribilehiyo sa pagsugid sa mga indi Judio sang Maayong Balita parte sa indi matungkad nga pagpakamaayo nga halin kay Cristo. Ang Dios nga nagtuga sang tanan nga butang wala gid nagsugid sa bisan kay sin-o kon ano ang iya tinago nga plano. Pero subong ginsugo niya ako sa pagpasanag sa tanan kon paano niya ginatuman ato nga plano, 10 agod paagi sa iglesya mapakita niya subong sa mga pangulo kag sa mga may awtoridad sa kalangitan kon ano gid ang iya kaalam nga iya ginapahayag sa nagkalain-lain nga paagi. 11 Ini amo ang iya plano bisan pa sang una, kag natuman na niya ini paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. 12 Tungod sang aton pagtuo kay Cristo kag tungod nga kita ara na sa iya, makapalapit na kita sa Dios nga wala sing kahadlok ukon pagkatahap. 13 Gani nagapangabay ako sa inyo nga indi kamo magkaluya tungod sang akon mga ginaantos, kay ini para sa inyo kaayuhan.

Ang Gugma ni Cristo

14 Kon madumduman ko ang plano sang Dios nagaluhod ako sa pagsimba sa iya. 15 Siya amo ang Amay sang tanan nga ari sa kalibutan kag didto sa langit, nga iya ginatawag nga miyembro sang iya pamilya. 16 Makagagahom gid siya. Gani nagapangamuyo ako sa iya nga hatagan niya sang gahom kag kusog ang inyo espirituhanon nga kabuhi paagi sa iya Espiritu, 17 agod si Cristo magpuyo sa inyo tagipusuon tungod sang inyo pagtuo. Ginapangamuyo ko man nga magpanggamot kamo kag magmalig-on sa gugma sang Dios, 18 agod nga kamo kag ang iban pa nga mga katawhan sang Dios makaintiendi kon daw ano kadako ang gugma ni Cristo sa aton. 19 Kabay pa nga mahibaluan ninyo ang iya gugma, bisan nga indi gid ini maintiendihan sing bug-os; agod ang tanan nga ara sa Dios mangin ara man sa inyo.

20 Dayawon ta ang Dios, tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton, ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo ukon ginahunahuna. 21 Dayawon ta siya hasta san-o tungod sang mga kaayuhan nga iya ginhimo sa iglesya nga ara kay Cristo Jesus. Amen.[b]

Footnotes

  1. 3:3 sa sini nga sulat: ukon, sa isa ka sulat.
  2. 3:21 Ukon, Kabay pa nga mapadunggan ang Dios sa iglesya kag sa kay Cristo Jesus hasta san-o. Amen.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors