Add parallel Print Page Options

24 Ba-lam thấy rằng CHÚA muốn chúc phước cho Ít-ra-en nên ông không tìm các điềm lạ mà nhìn về hướng sa mạc. Khi Ba-lam thấy dân Ít-ra-en đóng trại theo chi tộc thì Thần Linh của Thượng Đế nhập vào ông, rồi ông diễn thuyết như sau:

“Đây là lời diễn thuyết của Ba-lam, con trai Bê-ô,
    bài diễn thuyết của người nhìn thấy rõ;
bài diễn thuyết của người nghe được lời Thượng Đế.
    Ta thấy một viễn tượng từ Đấng Toàn Năng,
Mắt ta vẫn mở khi ta sấp mình trước mặt Ngài.
Dân chúng Gia-cốp ơi, lều các ngươi rất đẹp!
    Còn nhà cửa các ngươi cũng vậy, hỡi người Ít-ra-en!
Lều các ngươi trải ra như thung lũng,
    như những mảnh vườn bên cạnh dòng sông.
Giống như các cây ngũ vị hương do CHÚA trồng,
    như cây hương nam mọc cạnh suối nước.
Các lu nước Ít-ra-en bao giờ cũng đầy,
    và mùa màng họ luôn tràn ngập nước.
Vua họ cao sang hơn A-gác;
    Nước họ sẽ cường thịnh.
Thượng Đế mang họ ra khỏi Ai-cập;
    họ mạnh như trâu rừng.
Họ sẽ đánh bại quân thù mình
    và bẻ gãy xương kẻ thù;
Họ sẽ dùng tên bắn quân thù.
Như sư tử, họ chuẩn bị vồ mồi;
    như sư tử cái không ai dám đánh thức.
Ai chúc phước họ sẽ được phước,
    Ai nguyền rủa họ sẽ bị nguyền rủa.”

10 Lúc đó Ba-lác vô cùng tức giận với Ba-lam. Ông đập tay xuống giận dữ bảo Ba-lam, “Tôi kêu ông đến đây để nguyền rủa kẻ thù tôi nhưng ông lại chúc phước cho chúng ba lần. 11 Bây giờ hãy về đi! Tôi hứa sẽ trả tiền công hậu cho ông, nhưng CHÚA làm cho ông mất phần đó rồi.”

12 Ba-lam nói với Ba-lác, “Khi ông sai sứ đến với tôi, tôi đã bảo họ rằng: 13 ‘Dù Ba-lác cho tôi cả lâu đài đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm nghịch lại mệnh lệnh CHÚA. Tự tôi không thể làm điều gì, dù tốt hay xấu, nhưng tôi phải làm điều CHÚA dạy.’ 14 Bây giờ tôi đi trở về cùng dân cư của tôi, nhưng tôi sẽ cho ông biết những gì dân nầy sẽ làm cho dân ông trong tương lai.”

Bài diễn thuyết cuối cùng của Ba-lam

15 Rồi Ba-lam diễn thuyết như sau:

“Đây là lời diễn thuyết của Ba-lam, con trai Bê-ô,
bài diễn thuyết của người nhìn thấy rõ;
16 Đây là lời diễn thuyết của người nghe được lời phán của Thượng Đế.
    Ta biết rõ Đấng Chí Cao.
Ta thấy một dị tượng của Đấng Toàn Năng,
    Mắt ta vẫn mở khi ta sấp mình trước mặt Ngài.
17 Ta thấy đấng sẽ đến trong tương lai,
    Đấng sẽ đến, nhưng không đến ngay.
Một ngôi sao sẽ ra từ dòng dõi Gia-cốp;
    Một Đấng cầm quyền sẽ xuất thân từ Ít-ra-en.
Người sẽ chà đạp các đầu của Mô-áp
    và đập nát sọ của các con trai Sết [a].
18 Ê-đôm sẽ bị thất thế;
    Xứ Ê-đôm [b], kẻ thù của họ, sẽ bị chiếm.
Nhưng Ít-ra-en sẽ trở nên phú cường.
19 Một lãnh tụ sẽ ra từ con cháu Gia-cốp.
    Người sẽ tiêu diệt những kẻ sót lại trong thành.”

20 Rồi Ba-lam nhìn thấy A-ma-léc và nói:

“A-ma-léc là dân tộc quan trọng nhất,
    nhưng cuối cùng A-ma-léc sẽ bị tiêu diệt.”

21 Rồi Ba-lam nhìn thấy người Kê-nít và nói:

“Nhà cửa ngươi an toàn như tổ chim trên ghềnh đá.
22 Nhưng các ngươi là người Kê-nít sẽ bị đốt tiêu;
    A-xy-ri sẽ bắt các ngươi đi.”

23 Rồi Ba-lam diễn giảng tiếp:

“Khi Thượng Đế làm điều đó thì không còn ai sống nổi.
24 Tàu bè sẽ giương buồm từ các bờ biển đảo Chíp [c]
    Chúng sẽ đánh bại A-xy-ri cùng Ê-be [d],
    nhưng chính chúng cũng sẽ bị tiêu diệt.”

25 Sau đó Ba-lam lên đường trở về nhà mình, còn Ba-lác cũng lên đường.

Footnotes

  1. Dân Số 24:17 các con trai Sết Sết là con trai thứ ba của A-đam. Đây cũng có nghĩa là “con người” hay “con của Ê-nóc.”
  2. Dân Số 24:18 Xứ Ê-đôm Còn có tên là Sê-ia.
  3. Dân Số 24:24 đảo Chíp Nguyên văn, “Kít-tim.” Đây có thể là đảo Chíp, Cơ-rết, hay các địa danh khác nằm về phía Tây của xứ Do-thái trên Địa-trung-hải.
  4. Dân Số 24:24 Ê-be Đây có thể là những dân sống phía Tây sông Ơ-phơ-rát, hay có thể là dân Hê-bơ-rơ, con cháu của Ê-be. Xem thêm Sáng 10:21.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

24  Ba-la-am thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng ban phước cho Y-sơ-ra-ên, thì không cậy đến phù chú như những lần khác; nhưng người xây mặt về hướng đồng vắng,

nhướng mắt lên thấy Y-sơ-ra-ên đóng trại từng chi phái, và Thần Đức Chúa Trời cảm động người,

bèn nói lời ca mình mà rằng: Lời ca của Ba-la-am, con trai Bê-ô, Lời ca của người có mắt mở ra,

Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Xem sự hiện thấy của Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống và mắt mở ra:

Hỡi Gia-cốp! trại ngươi tốt dường bao! Hỡi Y-sơ-ra-ên! nhà tạm ngươi đẹp biết mấy!

Nó trương ra như trũng núi, Khác nào cảnh vườn ở nơi mé sông, Tợ cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, Tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước.

Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, Hột giống của người nhuần tưới dư dật, Vua người sẽ trổi cao hơn A-gát, Nước người được cao lên.

Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Người có sức mạnh như bò rừng, Sẽ nuốt các nước, tức kẻ thù nghịch mình, Bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên mình.

Người sụm xuống, nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái: Ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, Rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi.

10 Bấy giờ, Ba-lác nổi giận cùng Ba-la-am, vỗ tay mà nói cùng Ba-la-am rằng: Ta đã thỉnh ngươi đặng rủa sả kẻ thù nghịch ta; nầy, ngươi lại chúc phước cho chúng nó đã ba lần rồi!

11 Vậy, bây giờ, khá chạy trở về xứ ngươi! Ta đã nói ta sẽ tôn ngươi vinh hiển, nhưng nầy, Đức Giê-hô-va đã cản ngươi nhận lãnh.

12 Ba-la-am đáp cùng Ba-lác rằng: Tôi há chẳng có nói cùng các sứ giả vua đã sai đến tôi rằng:

13 Dầu Ba-lác cho tôi nhà người đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng được vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy; tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán!

14 Nầy, bây giờ, tôi trở cùng dân tôi, hãy lại, tôi sẽ cáo cho vua biết điều dân nầy ngày sau cùng sẽ làm cho dân sự vua.

15 Người bèn nói lời ca mình mà rằng: Lời ca của Ba-la-am, con trai Bê-ô, Lời ca của người có mắt mở ra;

16 Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Biết sự tri thức của Đấng Chí cao, Xem sự hiện thấy của Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống mà mắt tự mở ra:

17 Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên; Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia, Hủy diệt dân hay dấy giặc nầy.

18 Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp; Sẽ được Sê -i-rơ, là kẻ thù nghịch mình, làm sản nghiệp. Y-sơ-ra-ên sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình.

19 Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, Người sẽ diệt những dân sót của thành.

20 Ba-la-am cũng thấy A-ma-léc, bèn nói lời ca mình rằng: A-ma-léc đứng đầu các nước; Nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong.

21 Kế đó, Ba-la-am thấy người Kê-nít, bèn nói lời ca mình rằng: Chỗ ở ngươi là bền vững, Ổ ngươi đóng trong hòn đá.

22 Nhưng Ca-in sẽ bị hư nát, Cho đến khi A-su-rơ bắt dẫn tù ngươi.

23 Người còn nói lời ca mình rằng: O 24 Nhưng sẽ có những tàu từ gành Kít-tim đến, Hà khắc A-su, hà khắc Hê-be. Rồi chính người cũng sẽ bị tuyệt diệt.

25 Đoạn, Ba-la-am đứng dậy đi về bổn xứ. Ba-lác cũng lên đường.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors