Add parallel Print Page Options

Sa Iconium

14 Ang natabo sa Iconium pareho man sa natabo sa Antioc. Nagkadto si Pablo kag si Bernabe sa simbahan sang mga Judio. Kag tungod sa ila pagwali, madamo nga mga Judio kag mga indi Judio ang nagtuo kay Jesus. Pero ginpalain sang mga Judio nga wala nagatuo ang buot sang mga indi Judio sa mga tumuluo, kag ginsutsot pa nila nga kontrahon sila. Madugay ang tiner didto ni Pablo kag ni Bernabe. Wala sila nahadlok maghambal parte sa Ginoo. Ginpakita sang Ginoo nga matuod ang ila ginatudlo parte sa iya bugay, kay ginhatagan niya sila sing gahom sa paghimo sing mga milagro kag makatilingala nga mga butang. Gani, ang mga tawo sa sadto nga siyudad nagbinahin-bahin; ang iban nagdampig sa mga Judio nga wala nagatuo, kag ang iban nagdampig sa mga apostoles.

May mga Judio kag mga indi Judio, kaupod ang ila mga pangulo, nga nagplano nga sakiton nila kag batuhon ang mga apostoles. Pagkahibalo sang mga apostoles sang amo nga plano nagpalagyo sila pakadto sa Lystra kag sa Derbe, nga mga siyudad nga sakop sang Lycaonia, kag sa palibot nga mga lugar. Kag ginwali nila didto ang Maayong Balita.

Sa Lystra

Sa Lystra may isa ka tawo nga lupog halin pa sang iya pagkatawo. Nagpamati siya sa mga ginahambal ni Pablo. Ginhimutaran siya ni Pablo kag nakita niya nga may pagtuo ang lupog nga ang Ginoo makaayo sa iya. 10 Gani sa mabaskog nga tingog naghambal si Pablo sa iya, “Tindog ka sing tadlong!” Nagtindog dayon ang tawo kag naglakat-lakat. 11 Pagkakita sang mga tawo sa ginhimo ni Pablo, nagsinggit sila sa Lycaonia nga lingguahe, “Nagpanaog ang mga dios diri sa aton sa dagway sang tawo!” 12 Gintawag nila si Bernabe nga si Zeus, kag si Pablo nga si Hermes[a] tungod nga siya amo ang manughambal. 13 Ang templo sang ila dios nga si Zeus malapit lang sa guwa sang siyudad. Gani nagdala ang pari ni Zeus sing turo nga mga baka nga may kulintas nga bulak didto sa puwertahan sang siyudad. Gusto niya kag sang mga tawo nga ihalad ato sa mga apostoles. 14 Pagkahibalo ni Bernabe kag ni Pablo kon ano ang ila tuyo, gin-gisi nila ang ila mga bayo[b] kag nagdalagan sila sa tunga sang mga tawo kag nagsinggit, 15 “Mga abyan, ngaa mahalad kamo sa amon? Kami mga tawo man lang nga pareho sa inyo. Ginawali namon sa inyo ang Maayong Balita agod bayaan na ninyo ang mga wala pulos nga mga butang nga ini kag magpalapit sa Dios nga buhi. Siya amo ang naghimo sang langit, sang duta, sang dagat, kag sang tanan nga butang nga ara sa ila. 16 Sang una ginpabay-an lang sang Dios ang mga tawo sa pagsunod sa ila luyag. 17 Pero sa tanan nga oras ginapakilala sang Dios ang iya kaugalingon sa mga tawo paagi sa iya mga ginahimo nga maayo. Ginahatagan niya kamo sing ulan kag mga patubas pag-abot sang tig-alani. Bugana nga pagkaon ang iya ginahatag sa inyo agod malipay kamo.” 18 Pero bisan amo ini ang ginahambal sang mga apostoles, nabudlayan pa gid sila sa pagpugong sa mga tawo nga magpatay sang ila mga baka agod ihalad sa ila.

19 May nag-abot nga mga Judio halin sa Antioc nga sakop sang Pisidia kag sa Iconium. Ginhaylo nila ang mga tawo nga magdampig sa ila. Ginpulihan nila bato si Pablo kag gin-guyod dayon paguwa sa banwa, kay hunahuna nila patay na siya. 20 Pero pagtipon sang mga sumulunod ni Jesus didto sa iya palibot, nagbangon siya kag nagbalik sa banwa. Sang madason nga adlaw nagkadto sila nga duha ni Bernabe sa Derbe.

Ang Ila Pagbalik sa Antioc nga Sakop sang Syria

21 Ginwali ni Pablo kag ni Bernabe ang Maayong Balita didto sa Derbe kag madamo ang ila nakonbertir nga magsunod kay Jesu-Cristo. Pagkatapos nagbalik naman sila sa Lystra, sa Iconium, kag sa Antioc nga sakop sang Pisidia. 22 Ginpalig-on nila ang mga sumulunod ni Jesus kag ginlaygayan nga magpadayon gid sa ila pagtuo. Nagsiling man sila sa ila, “Madamo nga mga kabudlayan ang aton dapat pagaagihan antes kita masakop sa paghari sang Dios.” 23 Sa kada lugar nga may iglesya, nagpili sila sang mga manugdumala para sa ila. Nagpuasa sila kag nagpangamuyo para sa mga ginpili, kag gintugyan nila sila sa Ginoo nga ila ginatuohan.

24 Pagkatapos nag-agi sila sa mga lugar nga sakop sang Pisidia kag nag-abot sila sa Pamfilia. 25 Nagwali sila didto sa Perga kag dason nagdulhog sila sa Atalia. 26 Halin didto nagpanakayon sila pabalik sa Antioc nga sakop sang Syria. Amo ini ang lugar nga ila ginhalinan, kag diri man sila ginpangamuyuan sang mga tumuluo nga pakamaayuhon sila sang Dios sa ila buluhaton nga natapos na nila subong.

27 Sang pag-abot ni Pablo kag ni Bernabe sa Antioc, gintipon nila ang mga tumuluo[c] kag ginsugid dayon sa ila ang tanan nga ginhimo sang Dios paagi sa ila, kag kon paano nga ang Dios naghatag kahigayunan agod makatuo man ang mga indi Judio. 28 Kag dugay ang ila pagtiner sa Antioc upod sa mga sumulunod ni Jesus didto.

Footnotes

  1. 14:12 Zeus… Hermes: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 14:14 gin-gisi nila ang ila mga bayo sa pagpakita nga malain gid ang ginahimo sang mga tawo.
  3. 14:27 mga tumuluo: sa literal, iglesya.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors