Add parallel Print Page Options

Trừng phạt dân Mô-áp

CHÚA phán:
    “Vì Mô-áp phạm nhiều tội,
    nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Nó thiêu xương cốt của vua Ê-đôm thành vôi.
Cho nên ta sẽ sai lửa xuống trên Mô-áp,
    thiêu đốt các toà nhà kiên cố của thành Kê-ri-ốt [a].
Dân Mô-áp sẽ chết,
    giữa những tiếng reo hò trong chiến trận và tiếng kèn thổi vang.
Ta sẽ kết liễu cuộc đời của các vua [b] Mô-áp,
    và sẽ giết tất cả các lãnh tụ thành phố
    cùng với nó,” CHÚA phán vậy.

Trừng phạt dân Giu-đa

CHÚA phán:
    “Vì Giu-đa phạm nhiều tội,
    nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng ném bỏ lời dạy của CHÚA,
    không thèm giữ mệnh lệnh Ngài;
chúng đi theo các thần giả
    mà tổ tiên chúng đã theo.
Cho nên ta sẽ sai lửa xuống trên Giu-đa,
    thiêu đốt các toà nhà kiên cố của Giê-ru-sa-lem.”

Trừng phạt dân Ít-ra-en

CHÚA phán như sau:
    “Vì Ít-ra-en phạm nhiều tội,
    nên ta sẽ trừng phạt chúng.
Vì bạc mà chúng bán dân vô tội;
    chúng bán kẻ nghèo để lấy tiền mua đôi dép.
Chúng chà đạp kẻ nghèo như dẫm lên đất,
    chúng không đối xử công bằng
    với kẻ cùng khổ.
Cả cha và con ăn nằm
    cùng một người đàn bà,
    làm nhơ nhuốc danh thánh ta.
Trong khi chúng thờ lạy nơi bàn thờ,
    chúng nằm trên áo quần cướp giật từ kẻ nghèo.
Chúng cho người nghèo vay tiền,
    rồi lấy áo quần của họ để cầm thế [c].
Chúng bắt họ nộp tiền phạt rồi dùng nó mua rượu để say sưa
    trong đền thờ của thần chúng.
Nhưng chính ta là Đấng
    đã hủy diệt người A-mô-rít [d] trước mặt chúng,
là những kẻ cao như cây hương nam,
    và mạnh như cây sồi.
    Nhưng ta sẽ diệt trái ở trên và rễ ở dưới [e].
Ta tuyệt diệt chúng.
10 Chính ta là Đấng mang các ngươi
    ra khỏi xứ Ai-cập
và dẫn dắt các ngươi suốt bốn mươi năm
    trong sa mạc để cấp cho các ngươi
    đất của dân A-mô-rít.
11 Ta đã biến một số con cái các ngươi
    làm nhà tiên tri,
một số trai tráng trong các ngươi
    làm người Na-xi-rê.
Hỡi dân Ít-ra-en, có phải đúng vậy không?
    CHÚA phán vậy.
12 Nhưng các ngươi bắt người Na-xi-rê uống rượu
    và bảo các nhà tiên tri đừng nói tiên tri nữa.
13 Bây giờ ta sẽ làm cho các ngươi mắc kẹt
    như xe chở đầy ngũ cốc lún bùn.
14 Không ai thoát, kể cả kẻ chạy nhanh nhất cũng vậy.
    Người mạnh cũng chưa đủ mạnh;
    Các chiến sĩ cũng không thể tự cứu.
15 Các chiến sĩ mang cung tên
    cũng không đứng dậy nổi để chiến đấu,
kẻ chạy nhanh nhất cũng không thoát được;
    các lính cỡi ngựa cũng không thoát chết.
16 Lúc đó dù cho chiến sĩ gan dạ nhất
    cũng chạy trốn, quăng lại áo giáp,”
    CHÚA phán vậy.

Footnotes

  1. A-mốt 2:2 Kê-ri-ốt Một thành phố của Mô-áp. Đây có thể là thành A-rê, thủ đô của Mô-áp.
  2. A-mốt 2:3 các vua Nguyên văn, “các quan án.”
  3. A-mốt 2:8 cầm thế Xem Phục 24:12-13 để biết về luật lệ cho người nghèo vay tiền.
  4. A-mốt 2:9 A-mô-rít Một trong những dân tộc sống ở xứ Ca-na-an trước khi dân Ít-ra-en đến. Họ là dân đã đe dọa dân Ít-ra-en khi Mô-se hướng dẫn dân ấy đi trong sa mạc. Xem Dân 13:33.
  5. A-mốt 2:9 trái ở trên và rễ ở dưới Có nghĩa là cả cha mẹ lẫn con cái.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors