Add parallel Print Page Options

Sau đây là lời của A-mốt, một trong những kẻ chăn chiên ở thị trấn Tê-cô-a. Ông nhìn thấy dị tượng về Ít-ra-en hai năm trước cơn động đất khi Ô-xia làm vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am, con Giô-ách làm vua Ít-ra-en.

Sự trừng phạt A-ram

A-mốt nói,
“CHÚA sẽ gầm lên từ Giê-ru-sa-lem;
    Ngài sẽ lên tiếng từ Giê-ru-sa-lem.
Các đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ khô héo,
    đến nỗi đỉnh núi Cạt-mên [a] cũng sẽ khô cằn.”

CHÚA phán:
    “Vì Đa-mách phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt nó.
    Chúng nó đè bẹp dân Ghi-lê-át
bằng ván đạp lúa có răng sắt.
Nên ta sẽ sai lửa xuống trên nhà Ha-xa-ên [b]
    để phá sập các tháp cao của Bên Ha-đát.
Ta sẽ tiêu hủy thanh cài cửa của Đa-mách [c],
    và tiêu diệt vua ngự trị trong thung lũng A-ven,
    cũng như lãnh tụ của Bết Ê-đen [d].
Dân A-ram sẽ bị bắt làm tù binh đến xứ Kia [e],” CHÚA phán vậy.

Trừng phạt dân Phi-li-tin

CHÚA phán:
    “Vì Ga-xa [f] phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
    Chúng bán toàn dân để làm tôi mọi cho Ê-đôm.
Nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ga-xa
    để tiêu hủy các toà nhà kiên cố của nó.
Ta sẽ tiêu diệt lãnh tụ thành Ách-đốt,
    cùng thủ lãnh của Ách-kê-lôn.
Rồi ta sẽ nghịch lại dân thành Éc-rôn [g],
    và người cuối cùng của Phi-li-tin sẽ chết,”
CHÚA là Thượng-Đế phán vậy.

Trừng phạt dân Phê-ni-xi

CHÚA phán:
    “Vì Tia phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
    Chúng bán toàn dân
để làm tôi mọi cho Ê-đôm,
    Chúng quên giao ước thân hữu lập với Ít-ra-en.
10 Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Tia [h]
    để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của nó.”

Trừng phạt dân Ê-đôm

11 CHÚA phán:
    “Vì Ê-đôm phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
    Chúng săn lùng thân nhân mình
tức người Ít-ra-en bằng gươm,
không chút thương xót.
    Chúng luôn luôn tức giận
và trong lòng nóng nảy không thôi.
12 Cho nên ta sẽ sai lửa đến trên thành Thê-man [i]
    để thiêu rụi các toà nhà kiên cố của Bốt-ra [j].”

Trừng phạt dân Am-môn

13 CHÚA phán:
    “Vì Am-môn [k] phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
    Chúng mổ bụng đàn bà chửa trong Ghi-lê-át,
    để bành trướng lãnh thổ mình.
14 Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ráp-ba [l]
    để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của chúng.
Điều đó sẽ đến trong ngày chiến trận,
    trong cơn gió lốc [m].
15 Rồi vua và các lãnh tụ nó
    sẽ bị bắt làm tù binh;
tất cả đều sẽ bị lưu đày,”
    CHÚA phán vậy.

Footnotes

 1. A-mốt 1:2 núi Cạt-mên Một ngọn núi nằm về phía bắc Ít-ra-en. Tên núi ấy có nghĩa là “vườn nho của Thượng Đế” chứng tỏ đó là vùng đất phì nhiêu.
 2. A-mốt 1:4 Ha-xa-ên Ha-xa-ên là vua của A-ram (Xy-ri) Ông ta giết Bên Ha-đát, vua A-ram. Xem II Vua 13:3.
 3. A-mốt 1:5 Đa-mách Thủ đô của A-ram (Xy-ri).
 4. A-mốt 1:5 Bết Ê-đen Thành phố của vua A-ram (Xy-ri) trên núi Li-băng. Từ ngữ nầy nghĩa là “Nhà Khoái lạc” hay “Thiên đàng.”
 5. A-mốt 1:5 Kia Hay “Cua,” một vùng do người A-xy-ri kiểm soát. Xem A-mốt 9:7.
 6. A-mốt 1:6 Ga-xa Một thành phố quan trọng của dân Phi-li-tin.
 7. A-mốt 1:8 Ách-đốt, Ách-kê-lôn, Éc-rôn Các thành phố lớn của dân Phi-li-tin.
 8. A-mốt 1:10 Tia Thủ đô của Phê-ni-xi.
 9. A-mốt 1:12 Thê-man Một thành phố nằm về phía Bắc xứ Ê-đôm.
 10. A-mốt 1:12 Bốt-ra Một thành phố nằm về phía Nam xứ Ê-đôm.
 11. A-mốt 1:13 Am-môn Dân Am-môn là dòng dõi của Bên Am-mi, con trai của Lót. Xem Sáng 19:38.
 12. A-mốt 1:14 Ráp-ba Thủ đô của dân Am-môn.
 13. A-mốt 1:14 gió lốc Hay “gió xoáy.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors