Add parallel Print Page Options

Ang Kabuhi nga Luyag sang Dios

Mga utod, gintudluan namon kamo kon paano magkabuhi suno sa luyag sang Dios, kag amo gani ang inyo ginahimo. Pero ginapangabay namon kamo, suno sa awtoridad nga ginhatag sa amon ni Ginoong Jesus, nga dugangan pa gid ninyo ang inyo ginahimo. Kay nahibaluan na man ninyo ang amon mga ginsugo sa inyo nga naghalin kay Ginoong Jesus. Luyag sang Dios nga ang inyo kabuhi matinlo, gani likawi ninyo ang imoral nga pagpakigrelasyon. Kamo nga mga lalaki, kon magpangasawa kamo, magpangasawa sa diosnon nga paagi nga wala sing may mahambal nga malain ang mga tawo.[a] Indi kamo magsunod sa inyo unudnon nga mga balatyagon pareho sa ginahimo sang mga tawo nga wala nagatuo sa Dios, agod indi kamo makapamintaha ukon makadaya sa inyo kapareho, pareho sang pagpanginbabayi sa iya asawa. Ginsiling na namon ini sa inyo sang una kag ginpaandaman gid namon kamo nga ang nagahimo sini nga mga butang silutan sang Ginoo. Kay gintawag kita sang Dios nga magtuo sa iya agod mangin matinlo ang aton kabuhi, kag indi sa paghimo sang malain. Kon may ara sa inyo nga indi magsunod sa sini nga mga pagpanudlo, indi ang akon pagpanudlo ang iya ginasikway kundi ang iya sang Dios nga amo ang nagahatag sa inyo sang Espiritu Santo.

Karon, kon parte sa paghigugmaanay bilang mag-ulutod kay Cristo, indi na kinahanglan nga sulatan pa kamo, kay ang Dios mismo ang nagtudlo sa inyo nga maghigugmaanay kamo. 10 Kag amo gid gani ini ang inyo ginahimo sa tanan nga utod dira sa bug-os nga Macedonia. Pero ginapangabay namon nga dugangan pa gid ninyo ang inyo paghigugma. 11 Tinguhai ninyo nga magkabuhi sang malinong. Indi ninyo paghilabtan ang kabuhi sang iban, kag pareho sang amon ginsiling sa inyo anay, ang kada isa sa inyo dapat magtrabaho para may kaugalingon siya nga palangabuhian. 12 Kon amo ini ang inyo ginahimo, indi na kinahanglan nga magsalig pa kamo sa iban para sa inyo pagpangabuhi, kag pagatahuron kamo sang mga indi tumuluo.

Parte sa Pagbalik sang Ginoo

13 Mga utod, gusto namon nga mahibaluan ninyo ang matuod parte sa mga nagkalamatay, agod indi kamo magkasubo pareho sang iban nga wala sing paglaom. 14 Nagapati kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Gani nagapati man kita nga banhawon sang Dios ang mga nagkalamatay nga nagtuo kay Jesus kag paupdon niya sila kay Jesus. 15 Ginasugid namon sa inyo ang suno sa gintudlo mismo sang Ginoo: nga kita nga mga buhi pa sa pagbalik sang Ginoo indi mag-una sa mga nagkalamatay. 16 Sa sina nga tion ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit nga may pagmando. Mabatian ta ang pagtawag sang pangulo nga anghel kag ang tunog sang trumpeta sang Dios. Kag ang tanan nga nagkalamatay nga nagtuo kay Cristo banhawon anay; 17 pagkatapos, kita nga mga buhi pa sa sina nga tion sabniton upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa ibabaw. Kag mangin kaupod kita sa Ginoo hasta san-o. 18 Gani palig-una kag lipaya ninyo ang isa kag isa paagi sa sini nga mga pagpanudlo.

Footnotes

  1. 4:4 Indi klaro ang buot silingon sang sini nga bersikulo sa Griego.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors