Add parallel Print Page Options

Nagpatindog si Solomon sang Palasyo

Nagpatindog man si Solomon sang iya palasyo, kag 13 ka tuig ang pagpatindog sini. 2-3 Ang isa sa mga bilding sini gintawag nga Kagulangan sang Lebanon. Ang kalabaon sini 150 ka tapak, ang kasangkaron 75 ka tapak, kag ang kataason 45 ka tapak. May apat[a] ini ka kubay[b] sang mga haligi nga sedro—15 kada kubay, kag nagasuporta ini sa 45 ka kahoy sang balayan nga sa diin naangot ang kisame nga sedro. Ang duha ka kilid sang bilding nga nagaatubangay may tig-tatlo ka bintana nga nagasunod. May tig-tatlo man ini ka rektanggulo nga mga puwertahan[c] nga nagaatubangay.

Ang isa pa ka bilding amo ang lugar nga tilipunan nga may madamo nga mga haligi. Ang kalabaon sini 75 ka tapak, kag ang kasangkaron 45 ka tapak. May balkon ini sa atubangan nga may atop kag may mga haligi.

May ara man siya nga ginpahimo nga bilding nga sa diin ginbutang niya ang iya trono. Amo man ini ang lugar nga sa diin siya nagahukom. Ginpahaklapan niya ini sang mga tapi nga sedro halin sa salog hasta sa kisame.[d]

Ang bahin sang palasyo nga sa diin nagaestar si Solomon ara lang sa likod sang bilding nga sa diin siya nagahukom, kag pareho ang pagkahimo sini. Pareho man sini ang hitsura sang balay nga iya ginpahimo para sa iya asawa nga anak sang hari sang Egipto.[e]

Ini tanan nga mga bilding, halin sa ila mga pundasyon hasta sa ila mga atop, hinimo halin sa pinakamaayo nga mga bato nga ginpang-utod kag ginbasbasan ang tanan nga kilid suno sa husto nga takos. 10 Ang mga pundasyon hinimo halin sa dalagko kag maayo nga klase sang mga bato. Ang kalabaon sang iban nga mga bato 15 ka tapak, kag ang iban 12 ka tapak. 11 Nasampawan ini sang mga kahoy nga sedro kag malahalon nga mga bato nga ginbasbasan suno sa husto nga takos. 12 Ang malapad nga lagwerta napalibutan sang pader. Ang kada tatlo ka sampaw sang mga bato sini nga nabasbasan nasampawan sang kahoy nga sedro. Pareho man sini ang pagkahimo sang mga pader sang sulod nga lagwerta sang templo sang Ginoo kag sang balkon.

Ang mga Kagamitan sang Templo(A)

13 Ginpasugat ni Haring Solomon si Huram[f] sa Tyre, 14 kay maayo gid siya nga panday sang mga saway. Anak siya sang isa ka balo nga babayi nga halin sa tribo ni Naftali, kag ang iya amay taga-Tyre, nga isa man ka panday sang mga saway. Nagkadto siya kay Haring Solomon kag ginhimo niya ang tanan nga ginpahimo sa iya.

15 Naghimo si Huram sang duha ka haligi nga saway, nga ang kada isa may kataason nga 27 ka tapak, kag may takos palibot nga 18 ka tapak. 16 Naghimo man siya sang duha ka saway nga ulo-ulo sang mga haligi, nga ang kada isa may kataason nga pito kag tunga ka tapak. 17 Ang kada ulo-ulo nadekorasyunan sang pito ka kulokadena nga nagatinabid, 18 nga may duha ka kubay sang puloprutas nga pomegranata. 19 Ang korte sang mga ulo-ulo sang mga haligi sa balkon daw mga bulak nga liryo,[g] kag ang ila kataason anom ka tapak. 20 Ang kada ulo-ulo sang duha ka haligi napalibutan sang duha ka kubay sang puloprutas nga pomegranata nga 200 ka bilog. Ini nga dekorasyon ara sa ibabaw sang tipulon nga bahin sang ulo-ulo, sa tupad sang mga kulokadena. 21 Ginpatindog ni Huram ang mga haligi sa balkon sang templo. Ang haligi sa bagatnan dampi gin-ngalanan niya nga Jakin, kag ang haligi sa aminhan dampi gin-ngalanan niya nga Boaz. 22 Ang korte sang mga ulo-ulo sang mga haligi daw mga bulak nga liryo. Kag natapos ang paghimo sang mga haligi.

23 Dayon naghimo si Huram sang dako nga suludlan sang tubig nga daw kawa, nga ginatawag Dagat. Ang kadalumon sini pito kag tunga ka tapak, ang kasangkaron 15 ka tapak, kag ang takos palibot 45 ka tapak. 24 Napalibutan ini sang duha ka kubay sang dekorasyon sa ubos lang sang baba sini. Ini nga dekorasyon daw sa mga nagagapa nga tanom, kag may ara sang anom sini sa kada isa ka tapak palibot, kag naporma na ini nga daan upod sa suludlan sang pagkahimo sini. 25 Nagatungtong ang suludlan sa likod sang dose ka turo nga baka nga saway nga nagatalikdanay. Ang tatlo ka baka nagaatubang sa aminhan, ang tatlo sa nakatundan, ang tatlo sa bagatnan, kag ang tatlo sa sidlangan. 26 Ang kadamulon sang suludlan tatlo ka pulgada, kag ang baba sini daw pareho sa baba sang tasa nga nagakurba paguwa pareho sa nagabuskad nga bulak nga liryo. Kag puwede ini masudlan sang mga 11,000 ka galon nga tubig.

27 Naghimo man si Huram sang napulo ka karo nga saway nga ginagamit sa paghakot sang tubig. Ang kalabaon sang kada isa anom ka tapak, ang kasangkaron anom man ka tapak, kag ang kataason apat kag tunga ka tapak. 28 Amo sini ang pagkahimo sang mga karo: ang mga dingding sini may mga kuwadro-kuwadro 29 kag nadekorasyunan sang dagway sang mga leon, mga turo nga baka, kag mga kerubin. Ang ibabaw kag ang idalom sang mga kuwadro-kuwadro palareho nga nadekorasyunan sang daw mga bulak. 30-31 Ang kada karo may apat ka saway nga rueda kag may saway nga mga ehe. Sa kada pamusod sang mga karo may ara sang panukod para sa tipulon nga tulungtungan sang saway nga labador. Ang mga panukod nadekorasyunan sang daw mga bulak nga nagatalabid. Ang tipulon nga tulungtungan nagalabaw sing isa kag tunga ka tapak sa ibabaw sang karo, kag ang kasangkaron sang baba sini duha ka tapak kag tatlo ka pulgada. Ang palibot sang baba may mga ginkorte nga mga dekorasyon. Ang dingding sang mga karo mga kuwadrado kag indi tipulon. 32 Sa idalom sang kuwadrado nga mga dingding may apat ka rueda nga naangot sa mga ehe nga naporma na nga daan upod sa karo sang pagkahimo sini. Ang kataason sang kada rueda duha ka tapak kag tatlo ka pulgada, 33 kag pareho ini sa rueda sang karwahe. Ang mga ehe, mga tubo, mga radyos, kag mga yantas sang rueda puro saway. 34 Ang kada karo may apat ka uluyatan—isa sa kada kilid, kag naporma na ini nga daan upod sa karo sang pagkahimo sini. 35 Ang bibi sang ibabaw sang kada karo siyam ka pulgada ang kasangkaron palibot. Ang mga panukod sini kag ang dingding sang karo naporma na nga daan upod sa karo sang pagkahimo sini. 36 Nadekorasyunan ang mga dingding kag mga panukod sang mga dagway sang mga kerubin, mga leon kag mga kahoy nga palma bisan diin nga may lugar para sini. Kag may dekorasyon man ini nga daw mga bulak nga nagatalabid palibot. 37 Amo ato ang pagkahimo ni Huram sang napulo ka karo. Pareho tanan ang ila kadakuon kag korte, kay isa lang ka hurmahan ang ginpormahan sa ila.

38 Naghimo man si Huram sang napulo ka saway nga mga labador, isa para sa kada karo. Ang kasangkaron sang kada labador anom ka tapak, kag puwede masudlan sing mga 220 ka galon nga tubig. 39 Ginbutang niya ang lima ka karo sa bagatnan dampi sang templo, kag ang lima pa gid sa aminhan dampi. Ginbutang niya ang suludlan sang tubig nga ginatawag Dagat sa tunga sang bagatnan kag sidlangan sang templo. 40 Naghimo man siya sang mga kolon, mga pala, kag mga yahong nga ginagamit sa pagpangwisik.

Natapos gid man ni Huram ang tanan nga ginpahimo sa iya ni Haring Solomon para sa templo sang Ginoo. Amo ini ang iya mga ginhimo:

41 ang duha ka haligi;

ang duha ka daw yahong nga ulo-ulo sa ibabaw sang mga haligi;

ang duha ka nagatinabid nga mga kulokadena nga dekorasyon sa mga ulo-ulo sang mga haligi;

42 ang 400 ka puloprutas nga pomegranata—(Nagakabit ang duha ka kubay sini sa kada nagatinabid nga mga kulokadena nga nagapalibot sa ulo-ulo sang mga haligi);

43 ang napulo ka karo kag ang napulo ka labador sini;

44 ang suludlan sang tubig nga ginatawag Dagat kag ang tulungtungan sini nga dose ka turo nga baka;

45 ang mga kolon, mga pala, kag mga yahong nga ginagamit sa pagpangwisik.

Ini tanan nga mga butang nga para sa templo sang Ginoo, nga ginhimo ni Huram para kay Haring Solomon, puro saway nga ginpahining. 46 Ginpahimo ini ni Haring Solomon paagi sa hurmahan nga didto sa Kapatagan sang Jordan, sa tunga sang Sucot kag Zaretan. 47 Madamo ini nga mga butang, gani wala na lang ini ni Solomon ginpakilo; wala nahibaluan kon pila ka kilo ini nga mga saway.

48 Nagpahimo man si Solomon sang sini nga mga kagamitan para sa templo sang Ginoo:

ang bulawan nga halaran;

ang bulawan nga lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios;

49 ang mga bulutangan sang suga nga puro bulawan nga nagatindog sa atubangan sang Labing Balaan nga Lugar (lima sa tuo dampi kag lima sa wala);

ang bulawan nga mga bulak, mga suga, kag mga kimpit;

50 ang puro bulawan nga mga baso, mga pang-utod sa pabilo, mga yahong nga ginagamit sa pagpangwisik, mga luwag, kag mga suludlan sang insenso;

ang bulawan nga mga bisagra para sa mga puwertahan sang Labing Balaan nga Lugar kag sang templo mismo.

51 Sang matapos ang tanan nga ginpahimo ni Haring Solomon para sa templo sang Ginoo, gindala niya sa mga bodega sang templo ang mga butang nga gindedikar sang iya amay nga si David—ang mga pilak, mga bulawan, kag mga kagamitan.

Footnotes

  1. 7:2-3 apat: sa Septuagint, tatlo.
  2. 7:2-3 kubay: sa English, row.
  3. 7:5 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
  4. 7:7 kisame: Amo ini sa Syriac kag sa Latin Vulgate. Sa Hebreo, salog.
  5. 7:8 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
  6. 7:13 Huram: sa Hebreo, Hiram (amo man sa 7:40, 45). Indi ini siya ang hari nga ginmitlang sa 5:1.
  7. 7:19 liryo: sa English, lily.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors