Add parallel Print Page Options

Ang tanan nga Israelinhon nalista sa listahan sang mga kaliwat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel. Ginbihag ang katawhan sang Juda sa Babilonia tungod kay indi sila matutom sa Ginoo. Karon, ang una nga nakabalik sa ila mga banwa sa ila kaugalingon nga duta amo ang ordinaryo nga mga Israelinhon, mga pari, mga Levita, kag mga suluguon sa templo.

Amo ini sila ang mga katawhan sang Juda, Benjamin, Efraim, kag Manase nga nakabalik kag nag-estar sa Jerusalem:

Si Utai nga anak ni Amihud (si Amihud anak ni Omri; si Omri anak ni Imri; si Imri anak ni Bani, nga kaliwat ni Perez nga anak ni Juda).

Sa mga Shilonhon: si Asaya nga amo ang kamagulangan, kag ang iya mga anak.

Sa mga Zeranon: ang pamilya ni Jeuel.

690 sila tanan halin sa tribo ni Juda.

Sa tribo ni Benjamin:

si Salu nga anak ni Meshulam (si Meshulam anak ni Hodavia; si Hodavia anak ni Hasenua),

si Ibnea nga anak ni Jeroham,

si Elah nga anak ni Uzi (si Uzi anak ni Micri),

kag si Meshulam nga anak ni Shefatia (si Shefatia anak ni Reuel; si Reuel anak ni Ibnia).

Ini sila tanan mga pangulo sang ila mga pamilya. 956 tanan ka tawo halin sa tribo ni Benjamin ang nakabalik, suno sa listahan sang ila mga kaliwat.

10 Sa mga pari:

si Jedaya, Jehoyarib, Jakin,

11 si Azaria nga pinakamataas nga opisyal sa templo sang Dios (anak siya ni Hilkia; si Hilkia anak ni Meshulam; si Meshulam anak ni Zadok; si Zadok anak ni Merayot; si Merayot anak ni Ahitub),

12 si Adaya nga anak ni Jeroham (si Jeroham anak ni Pashur; si Pashur anak ni Malkia),

kag si Maasai nga anak ni Adiel (si Adiel anak ni Jazera; si Jazera anak ni Meshulam; si Meshulam anak ni Meshilemit; si Meshilemit anak ni Imer).

13 1,760 tanan ka pari ang nakabalik. Mga pangulo sila sang ila mga pamilya, kag maayo sila nga mga pangulo. Sila ang gintugyanan sa pag-alagad sa templo sang Dios.

14 Sa mga Levita:

si Shemaya nga anak ni Hashub (si Hashub anak ni Azrikam; si Azrikam anak ni Hashabia nga kaliwat ni Merari),

15 si Bakbakar, Heresh, Galal, Matania (si Matania anak ni Mica; si Mica anak ni Zicri; si Zicri anak ni Asaf),

16 si Obadias nga anak ni Shemaya (si Shemaya anak ni Galal; si Galal anak ni Jedutun),

kag si Berekia nga anak ni Asa kag apo ni Elkana, nga nag-estar sa mga baryo sang mga Netofanhon.

17 Sa mga guwardya sang mga puwertahan:

si Shalum, Akub, Talmon, Ahiman, kag ang ila mga paryente.

Si Shalum ang ila pangulo. 18 Hasta subong sila ang mga guwardya sang Puwertahan sang Hari sa sidlangan dampi sang siyudad. Sila sadto ang mga guwardya sa puwertahan nga pasulod sa kampo sang mga kaliwat ni Levi. 19 Si Shalum anak ni Kore kag apo ni Ebiasaf,[a] nga halin sa pamilya ni Kora. Si Shalum kag ang iya kapareho nga mga kaliwat ni Kora amo ang gintugyanan sa pagguwardya sang puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan pareho sa ila mga katigulangan nga gintugyanan man sa pagguwardya sang puwertahan sang balay[b] sang Ginoo. 20 Sang una si Finehas nga anak ni Eleazar amo ang nagadumala sa mga guwardya sang puwertahan, kag gin-updan siya sang Ginoo.

21 Si Zacarias nga anak ni Meshelemia guwardya man sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan.

22 Ang mga guwardya sang puwertahan 212 tanan, kag ginlista sila suno sa listahan sang ila mga kaliwat sa ila mga baryo. Ang naghatag sang katungdanan sa ila mga katigulangan bilang mga guwardya sang puwertahan (tungod kay masaligan sila) amo si David kag si Samuel nga propeta. 23 Ini nga mga guwardya kag ang ila mga kaliwat amo ang gintugyanan sa pagguwardya sa mga puwertahan sang balay sang Ginoo—nga gintawag man nga Tolda. 24 Nagabantay sila sa apat ka kilid: sa sidlangan, nakatundan, aminhan, kag bagatnan. 25 Kon kaisa ang ila mga paryente nga nagaestar sa mga baryo nagabulos sa ila sa pagbantay sa sulod sang pito ka adlaw. 26 Pero ang apat ka pangulo nga mga guwardya, nga mga kaliwat ni Levi, amo ang responsable sa mga kuwarto kag sa mga bodega sang templo. 27 Nagapulaw sila sa pagbantay sa palibot sang templo kay kinahanglan gid nila ini nga bantayan kag abrihan kada aga.

28 Ang iban sa ila amo ang gintugyanan sa pagtatap sang mga kagamitan nga ginagamit sa pagsimba. Ginaisip nila ini kon ila gamiton kag ginaisip liwat pagkatapos gamiton. 29 Ang iban gintugyanan sa pagtatap sang iban pa nga mga kagamitan sa templo pati sang harina, bino, lana, insenso, kag mga panakot. 30 Pero katungdanan sang mga pari ang pagmiksla sang mga panakot. 31 Si Matitia nga kaliwat ni Levi, nga kamagulangan nga anak ni Shalum nga kaliwat ni Kora, amo ang gintugyanan sa pagluto sang tinapay nga inughalad. 32 Ang iban nga mga kaliwat ni Kora amo ang gintugyanan sa pagpreparar kag pagplastar sang mga tinapay sa lamisa kada Adlaw nga Inugpahuway. 33 Ang mga musikero sa templo mga pangulo sang mga pamilya nga mga kaliwat ni Levi. Kag wala na sila sing iban nga mga buluhaton, tungod kay nagahimo sila sang ila buluhaton adlaw-gab-i. 34 Ini sila tanan mga pangulo sang mga pamilya nga mga kaliwat ni Levi, kag nalista sila sa listahan sang ila mga kaliwat. Nag-estar sila sa Jerusalem.

Ang mga Kaliwat ni Saul(A)

35 Si Jiel nga amay ni Gibeon nag-estar sa Gibeon. Ang ngalan sang iya asawa amo si Maaca. 36 Ang iya mga anak nga lalaki halin sa kamagulangan hasta sa kamanghuran amo sila ni Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahio, Zacarias, kag Miklot 38 (nga amay ni Shimeam). Nag-estar sila malapit sa ila mga paryente sa Jerusalem. 39 Si Ner amay ni Kish, si Kish amay ni Saul, kag si Saul amay nila ni Jonatan, Malkishua, Abinadab, kag Eshbaal. 40 Ang anak ni Jonatan amo si Merib Baal[c] nga amay ni Micas. 41 Ang mga anak ni Micas amo sila ni Piton, Melec, Tarea, kag Ahaz.[d] 42 Si Ahaz amay ni Jada,[e] kag si Jada amay nila ni Alemet, Azmavet, kag Zimri. Si Zimri amay ni Moza, 43 kag si Moza amay ni Binea. Ang anak ni Binea amo si Refaya, ang anak ni Refaya amo si Eleasa, kag ang anak ni Eleasa amo si Azel. 44 Si Azel may anom ka anak nga sila ni Azrikam, Bokeru, Ishmael, Shearia, Obadias, kag Hanan.

Footnotes

  1. 9:19 Ebiasaf: ukon, Abiasaf.
  2. 9:19 balay: sa literal, kampo.
  3. 9:40 Merib Baal: nga amo man si Mefiboshet.
  4. 9:41 Ahaz: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa Syriac kag sa Latin Vulgate. Tan-awa man sa 8:35.
  5. 9:42 Jada: ukon, Jara.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors