Add parallel Print Page Options

Ang mga Kaliwat ni Levi nga mga Pari

Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Levi: si Gershon,[a] Kohat, kag Merari. Ang mga anak ni Kohat amo sila ni Amram, Izhar, Hebron, kag Uziel. Ang mga anak ni Amram amo sila ni Aaron, Moises, kag Miriam. Ang mga anak ni Aaron amo sila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar. Si Eleazar amay ni Finehas, si Finehas amay ni Abishua, kag si Abishua amay ni Buki. Si Buki amay ni Uzi, si Uzi amay ni Zerahia, kag si Zerahia amay ni Merayot. Si Merayot amay ni Amaria, si Amaria amay ni Ahitub, kag si Ahitub amay ni Zadok. Si Zadok amay ni Ahimaaz, si Ahimaaz amay ni Azaria, kag si Azaria amay ni Johanan. 10 Si Johanan amay ni Azaria nga amo ang pangulo nga pari sa templo nga ginpatindog ni Solomon sa Jerusalem. 11 Si Azaria amay ni Amaria, si Amaria amay ni Ahitub, 12 kag si Ahitub amay ni Zadok. Si Zadok amay ni Shalum, 13 si Shalum amay ni Hilkia, kag si Hilkia amay ni Azaria. 14 Si Azaria amay ni Seraya, kag si Seraya amay ni Jehozadak. 15 Si Jehozadak nga ini naupod sa mga bihag sang ginpabihag sang Ginoo ang mga taga-Juda kag taga-Jerusalem kay Nebucadnezar.

Ang mga Kaliwat ni Levi nga mga Levita

16 Ang mga anak nga lalaki ni Levi amo sila ni Gershon, Kohat, kag Merari. 17 Ang mga anak ni Gershon amo si Libni kag si Shimei. 18 Ang mga anak ni Kohat amo sila ni Amram, Izhar, Hebron, kag Uziel. 19 Ang mga anak nga lalaki ni Merari amo si Mali kag si Mushi.

Amo ini ang mga pamilya sang mga Levita nga ginlista suno sa ila mga katigulangan:

20 Sa mga kaliwat ni Gershon: Libni, Jahat, Zima, 21 Joa, Iddo, Zera, kag Jeaterai.

22 Sa mga kaliwat ni Kohat: Aminadab, Kora, Asir, 23 Elkana, Ebiasaf,[b] Asir, 24 Tahat, Uriel, Uzia, kag Shaul. 25 Sa mga kaliwat ni Elkana: Amasai, Ahimot, 26 Elkana, Zofai, Nahat, 27 Eliab, Jeroham, Elkana, kag Samuel.[c] 28 Ang mga anak ni Samuel amo si Joel,[d] ang kamagulangan, kag ang ikaduha amo si Abia.

29 Sa mga kaliwat ni Merari: Mali, Libni, Shimei, Uza, 30 Shimea, Haggia, kag Asaya.

Ang mga Musikero sa Templo

31 May mga tawo nga gintugyanan ni David sa pagkanta kag pagtukar sa balay sang Ginoo sa tapos masaylo didto ang Kahon sang Kasugtanan. 32 Nag-alagad sila paagi sa pagkanta didto sa Tolda nga Simbahan (nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan), hasta sa tion nga napatindog ni Solomon ang templo sang Ginoo sa Jerusalem. Ginhimo nila ang ila buluhaton suno sa mga pagsulundan nga ginpatuman sa ila. 33 Amo ini sila ang mga nag-alagad upod sa ila mga anak:

Si Heman nga musikero nga kaliwat ni Kohat. (Si Heman anak ni Joel. Si Joel anak ni Samuel. Si Samuel anak ni Elkana. 34 Si Elkana anak ni Jeroham. Si Jeroham anak ni Eliel. Si Eliel anak ni Toa. 35 Si Toa anak ni Zuf. Si Zuf anak ni Elkana. Si Elkana anak ni Mahat. Si Mahat anak ni Amasai. 36 Si Amasai anak ni Elkana. Si Elkana anak ni Joel. Si Joel anak ni Azaria. Si Azaria anak ni Zefanias. 37 Si Zefanias anak ni Tahat. Si Tahat anak ni Asir. Si Asir anak ni Ebiasaf. Si Ebiasaf anak ni Kora. 38 Si Kora anak ni Izhar. Si Izhar anak ni Kohat. Si Kohat anak ni Levi. Si Levi anak ni Israel.)

39 Si Asaf nga kaliwat ni Gershon. Siya ang primero nga kabulig ni Heman. (Si Asaf anak ni Berekia. Si Berekia anak ni Shimea. 40 Si Shimea anak ni Micael. Si Micael anak ni Baasea. Si Baasea anak ni Malkia. 41 Si Malkia anak ni Etni. Si Etni anak ni Zera. Si Zera anak ni Adaya. 42 Si Adaya anak ni Etan. Si Etan anak ni Zima. Si Zima anak ni Shimei. 43 Si Shimei anak ni Jahat. Si Jahat anak ni Gershon. Si Gershon anak ni Levi.)

44 Si Etan nga kaliwat ni Merari. Siya ang ikaduha nga kabulig ni Heman. (Si Etan anak ni Kishi. Si Kishi anak ni Abdi. Si Abdi anak ni Maluc. 45 Si Maluc anak ni Hashabia. Si Hashabia anak ni Amazia. Si Amazia anak ni Hilkia. 46 Si Hilkia anak ni Amzi. Si Amzi anak ni Bani. Si Bani anak ni Shemer. 47 Si Shemer anak ni Mali. Si Mali anak ni Mushi. Si Mushi anak ni Merari. Kag si Merari anak ni Levi.)

48 Ang ila kapareho nga mga Levita ginhatagan sang iban nga mga buluhaton sa Tolda nga Ginapakigkitaan, ang balay sang Dios. 49 Pero si Aaron kag ang iya mga kaliwat amo lang ang ginhimo nga mga pari. Sila ang nagahalad sa halaran sang halad nga ginasunog kag sa halaran nga sulunugan sang insenso. Kag sila man ang nagahimo sang iban pa nga buluhaton nga may kaangtanan sa Labing Balaan nga Lugar. Nagahalad sila para matubos ang mga Israelinhon sa ila mga sala. Ginahimo nila ini suno sa tanan nga ginsugo ni Moises nga alagad sang Dios. 50 Amo ini ang mga kaliwat ni Aaron: si Eleazar, Finehas, Abishua, 51 Buki, Uzi, Zerahia, 52 Merayot, Amaria, Ahitub, 53 Zadok, kag Ahimaaz.

Ang mga Duta sang mga Kaliwat ni Levi

54 Amo ini ang mga lugar nga ginhatag sa mga kaliwat ni Aaron nga halin sa lahi ni Kohat. Sila ang una nga ginhatagan sang duta paagi sa paggabot-gabot. 55 Lakip sa sini nga mga lugar amo ang Hebron sa Juda kag ang mga palahalban sa palibot sini. 56 Pero ang mga kaumahan kag ang mga baryo sa palibot sang Hebron ginhatag kay Caleb nga anak ni Jefune. 57-59 Gani ginhatag sa mga kaliwat ni Aaron ang masunod nga mga lugar lakip ang mga palahalban sini: Hebron (ang dalangpan nga banwa), Libna, Jatir, Eshtemoa, Hilen,[e] Debir, Ashan,[f] Juta,[g] kag Bet Shemesh. 60 Kag halin sa duta sang tribo ni Benjamin ginhatag sa ila ang Gibeon,[h] Geba, Alemet, kag Anatot, lakip na ang mga palahalban sini. 13 tanan ka banwa ang ginhatag sa sining mga kaliwat ni Kohat. 61 Ang nabilin nga mga kaliwat ni Kohat ginhatagan sang 10 ka banwa paagi sa paggabot-gabot halin sa kadutaan sang katunga nga tribo ni Manase.

62 Ang mga kaliwat ni Gershon, suno sa kada pamilya, ginhatagan sang 13 ka banwa halin sa mga tribo ni Isacar, Asher, Naftali, kag halin sa katunga sang tribo ni Manase sa Bashan.

63 Ang mga kaliwat ni Merari, suno sa kada pamilya, ginhatagan sang 12 ka banwa halin sa tribo ni Reuben, Gad, kag Zebulun.

64 Gani ginhatag sang mga Israelinhon sa mga kaliwat ni Levi ang ini nga mga banwa kag ang mga palahalban sini. 65 Ginhatag sa ila paagi sa paggabot-gabot ang nasambit na nga mga banwa nga halin sa tribo ni Juda, Simeon, kag Benjamin. 66 Ang iban nga mga kaliwat ni Kohat ginhatagan sang mga banwa halin sa tribo ni Efraim. 67 Ginhatag sa ila ang Shekem (ang dalangpan nga banwa sa kabukiran sang Efraim), Gezer, 68 Jokmeam, Bet Horon, 69 Ayalon, kag Gat Rimon, pati na ang mga palahalban sini. 70 Ang iban pa gid nga kaliwat ni Kohat ginhatagan sang ila kapareho nga mga Israelinhon sang mga banwa halin sa katunga sang tribo ni Manase. Ang ginhatag sa ila amo ang Aner kag Bileam pati ang mga palahalban sini.

71 Ang mga kaliwat ni Gershon ginhatagan sang masunod nga mga banwa: Halin sa katunga sang tribo ni Manase: Golan sa Bashan kag ang Ashtarot, pati ang mga palahalban sini. 72 Halin sa tribo ni Isacar: Kedesh, Daberat, 73 Ramot, kag Anem, pati ang mga palahalban sini. 74 Halin sa tribo ni Asher: Mashal, Abdon, 75 Hukok, kag Rehob, pati ang mga palahalban sini. 76 Halin sa tribo ni Naftali: Kedesh sa Galilea, Hamon, kag Kiriataim, pati ang mga palahalban sini.

77 Ang nabilin nga mga kaliwat ni Merari ginhatagan sang masunod nga kadutaan: Halin sa tribo ni Zebulun: Jokneam, Karta,[i] Rimono, kag Tabor, pati ang mga palahalban sini. 78 Halin sa tribo ni Reuben sa tabok sang Suba sang Jordan sa sidlangan sang Jerico: Bezer sa may desierto, Jaza,[j] 79 Kedemot, kag Mefaat, pati ang mga palahalban sini. 80 Kag halin sa tribo ni Gad: Ramot sa Gilead, Mahanaim, 81 Heshbon, kag Jazer, pati ang mga palahalban sini.

Footnotes

  1. 6:1 Gershon: ukon, Gershom.
  2. 6:23 Ebiasaf: ukon, Abiasaf.
  3. 6:27 kag Samuel: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa iban nga mga kopya sang Septuagint kag sa Syriac.
  4. 6:28 si Joel: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa iban nga mga kopya sang Septuagint kag sa Syriac.
  5. 6:57-59 Hilen: ukon, Holon.
  6. 6:57-59 Ashan: ukon, Ain.
  7. 6:57-59 Juta: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa Syriac.
  8. 6:60 Gibeon: Wala sa Hebreo, pero makita sa Jos. 21:17.
  9. 6:77 Jokneam, Karta: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa Septuagint kag sa Jos. 21:34.
  10. 6:78 Jaza: ukon, Jahaz.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors