Add parallel Print Page Options

Ang mga Anak nga Lalaki ni David

Amo ini ang mga anak nga lalaki ni David nga nagkalatawo sa Hebron: Ang kamagulangan amo si Amnon nga anak niya kay Ahinoam nga taga-Jezreel. Ang ikaduha amo si Daniel[a] nga anak niya kay Abigail nga taga-Carmel. Ang ikatatlo amo si Absalom nga anak niya kay Maaca nga anak ni Haring Talmai sang Geshur. Ang ikaapat amo si Adonia nga anak niya kay Hagit. Ang ikalima amo si Shefatia nga anak niya kay Abital. Kag ang ikaanom amo si Itream nga anak niya kay Egla. Ini sila nga anom natawo sa Hebron, nga sa diin naghari si David sa sulod sang pito ka tuig kag anom ka bulan.

Naghari si David sa Jerusalem sa sulod sang 33 ka tuig. Kag amo ini ang iya mga anak nga natawo didto: si Shimea, Shobab, Natan, kag Solomon. Ini sila nga apat anak ni David kay Batsheba[b] nga anak ni Amiel. May siyam pa gid siya ka anak nga amo sila ni Ibhar, Elishua,[c] Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Eliada, kag Elifelet. Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni David, luwas sa iban pa niya nga mga anak nga lalaki sa iban pa niya nga mga asawa. May anak man si David nga babayi nga si Tamar.

Ang mga Hari sang Juda

10 Amo ini ang mga kaliwat ni Solomon nga nangin hari: Rehoboam, Abia, Asa, Jehoshafat, 11 Jehoram,[d] Ahazia, Joash, 12 Amazia, Azaria,[e] Jotam, 13 Ahaz, Hezekia, Manase, 14 Amon, kag Josia.

15 Amo ini sila ang mga anak ni Josia: ang kamagulangan si Johanan, ang ikaduha si Jehoyakim, ang ikatatlo si Zedekia, kag ang ikaapat si Shalum. 16 Ang nagbulos kay Jehoyakim bilang hari amo si Jehoyakin[f] nga iya anak. Kag ang nagbulos kay Jehoyakin amo si Zedekia nga iya tiyo.[g]

Ang mga Kaliwat ni Jehoyakin

17 Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Jehoyakin, ang hari nga ginbihag sa Babilonia: si Shealtiel, 18 Malkiram, Pedaya, Shenazar, Jekamia, Hoshama, kag si Nedabia. 19 Ang mga anak nga lalaki ni Pedaya amo si Zerubabel kag si Shimei. Ang mga anak nga lalaki ni Zerubabel amo si Meshulam kag si Hanania. Ang ila utod nga babayi amo si Shelomit. 20 May lima pa ka anak nga lalaki si Zerubabel nga amo sila ni Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia, kag Jushab Hesed. 21 Ang mga anak nga lalaki ni Hanania amo si Pelatia kag si Jeshaya. Si Jeshaya amay ni Refaya, si Refaya amay ni Arnan, si Arnan amay ni Obadias, kag si Obadias amay ni Shecania. 22 Ang mga kaliwat ni Shecania amo si Shemaya kag ang mga anak ni Shemaya nga sila ni Hatush, Igal, Baria, Nearia, kag Shafat—anom sila tanan. 23 Ang mga anak nga lalaki ni Nearia amo sila ni Elioenai, Hizkia, kag Azrikam—tatlo sila tanan. 24 Ang mga anak nga lalaki ni Elioenai amo sila ni Hodavia, Eliashib, Pelaya, Akub, Johanan, Delaya, kag Anani—pito sila tanan.

Footnotes

  1. 3:1 Daniel: ukon, Kileab.
  2. 3:5 Batsheba: ukon, Batshua.
  3. 3:6 Elishua: ukon, Elishama.
  4. 3:11 Jehoram: ukon, Joram.
  5. 3:12 Azaria: ukon, Uzia.
  6. 3:16 Jehoyakin: ukon, Jeconia.
  7. 3:16 tiyo: ukon, utod.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors