Add parallel Print Page Options

Magaabot ang Ginoo kag Magahari

14 Magaabot ang adlaw nga magahukom ang Ginoo. Partidahon sang mga kaaway ang mga pagkabutang nga ginpang-agaw nila sa inyo nga mga taga-Jerusalem, kag magatulok lang kamo. Kay pagatipunon sang Ginoo ang tanan nga nasyon sa pagpakig-away sa Jerusalem. Agawon nila ang ini nga siyudad, kuhaon nila ang mga pagkabutang sa mga balay, kag luguson nila ang mga babayi. Dal-on sa iban nga lugar ang katunga sang mga pumuluyo sang siyudad, pero ang iban ibilin sa siyudad. Dayon magapakig-away ang Ginoo kontra sa sadto nga mga nasyon, pareho sang pagpakig-away niya sang una. Sa sina nga adlaw, magatindog siya sa Bukid sang mga Olibo, sa sidlangan sang Jerusalem. Mapihak ang ini nga bukid halin sa sidlangan pakadto sa nakatundan. Ang katunga sang bukid maidog paaminhan kag ang katunga pa gid maidog pabagatnan, kag mangin malapad nga patag ang sa tunga sini. Magapalagyo kamo nga mga taga-Jerusalem paagi sa sini nga patag, kay ini nga patag magalambot hasta sa Azel. Magapalagyo kamo pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan sang maglinog sang panahon ni Haring Uzia sang Juda. Kag magaabot ang Ginoo nga akon Dios kaupod sang tanan niya nga anghel. Sa sina nga adlaw wala sing init kag tugnaw.[a] Pinasahi ini nga adlaw, kay wala sing gab-i kundi permi lang adlaw. Ang Ginoo lang ang nakahibalo kon san-o[b] ini matabo.

Sa sina man nga adlaw magailig ang preska nga tubig halin sa Jerusalem. Ang katunga sini magailig sa Patay nga Dagat[c] kag ang katunga sa Dagat sang Mediteraneo.[d] Magapadayon ini sa pag-ilig sa tingadlaw kag sa tig-ululan. Ang Ginoo ang mangin hari sang bug-os nga kalibutan. Siya lang ang kilalahon nga Dios kag wala na sing iban pa.

10-11 Pagatapanon ang bug-os nga duta halin sa Geba sa aminhan pakadto sa Rimon sa bagatnan sang Jerusalem. Gani magalabaw ang Jerusalem sa iya nahamtangan. Kag pagaestaran ini halin sa Puwertahan ni Benjamin pakadto sa lugar nga sa diin ara ang Una nga Puwertahan, kag pakadto sa Pamusod nga Puwertahan; kag halin sa Tore ni Hananel pakadto sa pulugaan sang ubas sang hari. Indi na gid paglaglagon liwat ang Jerusalem, kag ang mga pumuluyo sini magaestar nga luwas sa katalagman.

12 Amo ini ang kalalat-an nga ipadala sang Ginoo sa tanan nga nasyon nga nagpakig-away sa Jerusalem: Magakadunot ang ila lawas, mata kag dila samtang buhi pa sila. 13-15 Pareho man sini nga kalalat-an ang magaabot sa tanan nga sapat sa ila mga kampo pati na sa mga kabayo, mula,[e] kamelyo, kag asno.

Sa sina nga adlaw, pahadlukon gid sang Ginoo ina nga mga katawhan. Ang kada isa sa ila magasalakay sa iya isigkatawo, kag sila-sila mismo magailinaway. Magapakig-away man ang iban nga mga banwa sang Juda para[f] sa Jerusalem. Pagatipunon nila ang mga manggad sang tanan nga nasyon sa ila palibot—ang puwerte kadamo nga mga bulawan, mga pilak kag mga bayo.

16 Dayon ang tanan nga mabilin sa mga nasyon nga nagsalakay sa Jerusalem magataklad sa sini nga siyudad kada tuig sa pagsimba sa Hari, ang Ginoo nga Makagagahom, kag sa pagselebrar sang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag. 17 Ang mga katawhan nga indi magkadto sa Jerusalem sa pagsimba sa Hari, ang Ginoo nga Makagagahom, indi pagpadal-an sang ulan. 18 Ang mga katawhan sang Egipto nga indi magkadto sa Jerusalem padal-an[g] sang Ginoo sang kalalat-an nga pareho sa ipadala niya sa mga nasyon nga indi magkadto sa pagselebrar sang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag. 19 Amo ina ang silot sa Egipto kag sa tanan nga nasyon nga indi magkadto sa Jerusalem sa pagselebrar sang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag.

20 Sa sina nga adlaw nga magsimba ang mga nasyon sa Ginoo, igasulat sa mga kilingkiling sang mga kabayo ang mga pulong nga “Gindedikar sa Ginoo.”[h] Ang mga lulutuan sa templo[i] sang Ginoo mangin pareho kabalaan sa mga yahong nga ginagamit sa halaran. 21 Kag ang tagsa ka lulutuan sa Jerusalem kag Juda mangin balaan para sa Ginoo nga Makagagahom. Gamiton ini sang mga manughalad para lutuan sang ila mga halad. Kag sa sina nga adlaw wala na sing mga negosyante[j] sa templo sang Ginoo nga Makagagahom.

Footnotes

  1. 14:6 init kag tugnaw: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 14:7 kon san-o: ukon, kon paano.
  3. 14:8 Patay nga Dagat: sa Hebreo, dagat sa sidlangan.
  4. 14:8 Dagat sang Mediteraneo: sa Hebreo, dagat sa nakatundan.
  5. 14:13-15 mula: sa English, mule. Ini nga sapat kaanggid sa kabayo.
  6. 14:13-15 para: ukon, kontra.
  7. 14:18 padal-an: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac, pero sa Hebreo, indi pagpadal-an. Siguro ang buot silingon sang Hebreo indi pagpadal-an sang Ginoo ang Egipto sang kalalat-an nga pareho sa bersikulo 17 tungod nga ang Egipto wala nagadepende sa ulan kundi sa tubig sang Suba sang Nilo. Lain nga kalalat-an ang magaabot sa iya; posible ang pareho sa bersikulo 12.
  8. 14:20 igasulat… Ginoo: Ang buot silingon, ang mga kabayo indi na paggamiton sa inaway kundi gamiton na para sa pagdala sang mga tawo sa Jerusalem sa pagsimba sa Ginoo.
  9. 14:20 mga lulutuan sa templo: Ini ang ginagamit sang mga manughalad sa pagluto sang karne nga bahin nila sa mga halad (Exo. 38:3; Lev. 7:15-16).
  10. 14:21 mga negosyante: Siguro ang mga nagabaligya sang mga pangtemplo nga mga lulutuan ukon ang mga negosyante nga dayaon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors