Add parallel Print Page Options

Lời hứa của Chúa

10 Hãy xin CHÚA ban mưa trong mùa xuân.
    CHÚA là Đấng làm ra sấm sét.
    Ngài sai mưa rào và ban đồng ruộng xanh tươi cho mỗi người.
Các tượng chạm nói dối;
    các thầy bói thấy dị tượng giả,
    và thuật lại chiêm bao bịa đặt.
Niềm an ủi của chúng không có giá trị gì.
    Cho nên dân chúng như chiên lạc.
Họ bị ức hiếp, vì không có kẻ chăn.
CHÚA phán, “Ta rất bất bình về các người chăn,
    ta sẽ trừng phạt các lãnh tụ.
Ta, CHÚA Toàn Năng,
    lo cho bầy chiên ta tức dân Giu-đa.
Ta sẽ khiến họ như những con ngựa thiện chiến
    kiêu hãnh của ta.
Từ Giu-đa sẽ xuất hiện một viên đá nền [a],
    một cây cọc lều [b],
    một cây cung chiến trận,
và mọi quan cai trị.
Họ sẽ cùng nhau ra trận
    như các chiến sĩ xung phong
    qua các phố phường lầy lội.
CHÚA sẽ ở với họ,
    cho nên họ sẽ đánh thắng các lính cỡi ngựa.

Ta sẽ thêm sức cho dân Giu-đa
    và giải cứu dân Giô-xép.
Ta sẽ mang họ trở về,
    vì ta lo lắng cho họ.
Ta sẽ đối với họ
    như thể ta chưa hề rời bỏ họ,
    vì ta là CHÚA, Thượng-Đế của họ,
ta sẽ đáp lời họ.
Dân Ép-ra-im sẽ mạnh mẽ như các chiến sĩ;
    họ sẽ vui mừng như sau khi uống rượu.
Các con cái họ sẽ thấy và hớn hở;
    chúng sẽ vui vẻ trong CHÚA.
Ta sẽ gọi dân ta
    nhóm họp họ lại.
Ta sẽ giải cứu họ,
    họ sẽ gia tăng dân số như trước kia.
Ta đã phân tán họ giữa các dân,
    nhưng họ sẽ nhớ đến ta
    từ những xứ xa xôi đó.
Họ và con cháu họ sẽ sống và hồi hương.
10 Ta sẽ mang họ về từ xứ Ai-cập
    và gom họ lại từ A-xy-ri.
Nhưng vì không đủ chỗ nên ta sẽ mang họ đến Ghi-lê-át và Li-băng.
11 Họ sẽ đi qua biển khốn khổ.
    Ta sẽ dẹp yên các lượn sóng biển [c],
    sông Nin sẽ khô nước.
Ngài sẽ triệt hạ lòng kiêu căng của A-xy-ri
    và tiêu diệt quyền lực của Ai-cập
    đối với các quốc gia khác.
12 Ta sẽ khiến dân ta thêm mạnh,
và họ sẽ sống theo như lời ta phán,”
    CHÚA phán vậy.

Footnotes

  1. Xê-ca-ri-a 10:4 viên đá nền Có nghĩa là “lãnh tụ.”
  2. Xê-ca-ri-a 10:4 cây cọc lều Có nghĩa là “an ninh.”
  3. Xê-ca-ri-a 10:11 Ta sẽ … sóng biển Xem Xuất 19:14-31.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors