Add parallel Print Page Options

Lời cầu nguyện xin Chúa tha thứ

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít soạn khi nhà tiên tri Na-than khiển trách ông sau khi ông phạm tội với Bát-sê-ba.

51 Thượng Đế ôi, xin hãy đối nhân từ cùng tôi vì Ngài là Đấng thành tín.
    Xin hãy xoá sạch các sai lầm tôi
    vì Ngài là Đấng vị tha.
Xin hãy rửa tội lỗi tôi
    và làm cho tôi tinh sạch trở lại.
Tôi biết các sai lầm tôi,
    tôi không bao giờ quên chúng được.
Tôi đã phạm tội với riêng Chúa;
    làm điều Chúa ngăn cấm.
Ngài rất công minh khi phán xử,
    và phán quyết Ngài dành cho tôi rất công bằng.
Tôi chào đời trong vi phạm.
    Mẹ tôi sinh tôi ra trong tội lỗi.
Chúa muốn tôi hoàn toàn chân thật,
    nên xin hãy dạy tôi khôn ngoan.
Xin cất lấy tội lỗi tôi thì tôi sẽ tinh sạch [a].
    Hãy rửa tôi thì tôi sẽ trắng
    hơn tuyết.
Xin cho tôi nghe tiếng mừng rỡ
    và hân hoan;
Xin hãy làm cho các xương cốt tôi mà Chúa đã bẻ gãy được vui sướng trở lại.
Xin hãy ngoảnh mặt làm ngơ khỏi các tội lỗi tôi
    và lau sạch mọi gian ác tôi.
10 Lạy Thượng Đế, xin hãy tạo
    một tấm lòng trong sạch
    trong tôi và chỉnh đốn tâm linh tôi lại.
11 Xin đừng đuổi tôi đi khỏi mặt Ngài
    hay cất Thánh Linh Ngài
    ra khỏi tôi.
12 Xin hãy ban lại cho tôi niềm vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa.
    Xin giữ tôi vững mạnh qua ý muốn sẵn lòng.
13 Rồi tôi sẽ dạy đường lối Ngài cho những kẻ làm quấy,
    và tội nhân sẽ quay về cùng Ngài.
14 Lạy Chúa là Thượng Đế của sự cứu rỗi tôi,
    xin giải cứu tôi khỏi tội giết người [b],
    rồi tôi sẽ hát ngợi ca sự nhân từ Ngài.
15 Lạy Chúa, xin cho phép tôi nói
    để tôi ca ngợi Ngài.
16 Chúa không thích của lễ,
    nếu không thì tôi đã dâng.
    Ngài không màng của lễ thiêu.
17 Của lễ đẹp lòng Ngài là tấm lòng tan vỡ.
Lạy Thượng Đế, Ngài không gạt bỏ
    tấm lòng tan vỡ và hối hận.

18 Xin Chúa hãy làm điều tốt lành
    cho Giê-ru-sa-lem theo ý muốn Ngài.
Xin hãy xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem
19 rồi Chúa sẽ vui lòng nhận sinh tế [c] và của lễ toàn thiêu,
    và người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 51:7 Xin cất lấy … sẽ tinh sạch Nguyên văn, “Xin lấy nhành kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi.” Xem “kinh giới” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  2. Thánh Thi 51:14 xin giải cứu … giết người Hay “xin tha chết cho tôi.”
  3. Thánh Thi 51:19 Chúa sẽ … sinh tế Hay “của lễ công chính thì Chúa vui lòng nhận.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors