Add parallel Print Page Options

Kẻ vô tín ngu dại

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

14 Kẻ ngu dại nghĩ thầm, “Chẳng có Thượng Đế đâu.”
    Bọn ngu dại ấy đều độc ác và hành động nhơ nhuốc;
    Chẳng có ai làm điều thiện.

Từ trời CHÚA nhìn xuống
    loài người xem thử có ai hiểu biết,
    hoặc tìm kiếm Thượng Đế để xin Ngài hướng dẫn chăng.
Nhưng ai nấy đều quay đi.
    Tất cả đều gian ác.
Chẳng có ai làm điều thiện,
    không có lấy một người

Kẻ ác không hiểu biết sao?
    Chúng tiêu diệt dân ta như ăn bánh.
    Chúng không hề nhờ cậy CHÚA.
Nhưng kẻ ác bị kinh hoảng
    vì CHÚA ở cùng những người làm điều phải.
Mưu mô kẻ ác nghịch cùng người nghèo sẽ thất bại,
    vì CHÚA gìn giữ họ.

Tôi cầu mong cho chiến thắng đến với Ít-ra-en từ núi Xi-ôn!
Khi CHÚA phục hồi dân của Ngài,
    thì con cháu Gia-cốp sẽ vui mừng,
    và dân Ít-ra-en sẽ hớn hở.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors