Add parallel Print Page Options

Thượng Đế gìn giữ người tin cậy Ngài

Bài ca khi đang đi lên đền thờ.

125 Những ai tin cậy Chúa giống như núi Xi-ôn vững chãi,
Các rặng núi bao bọc Giê-ru-sa-lem ra sao,
    Chúa cũng bao bọc dân Ngài như vậy,
    từ nay cho đến mãi mãi.
Kẻ ác không thể cai trị người thanh liêm.
Nếu không người thanh liêm có thể dùng quyền lực đó
    để làm ác.

Lạy Chúa, xin hãy đối nhân từ cùng kẻ nhân từ,
    tức những người có lòng ngay thẳng.
Nhưng khi Ngài diệt kẻ ác,
    thì Ngài cũng sẽ diệt luôn những kẻ từ bỏ Ngài.

Nguyện sự hoà bình ngự trên Ít-ra-en.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors