Add parallel Print Page Options

Ca ngợi lòng nhân từ của Chúa

113 Hãy ca ngợi Chúa!
    Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi danh Ngài.
Danh Chúa đáng được tán tụng
    từ nay cho đến mãi mãi.
Danh Chúa đáng được ca ngợi
    từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn.
Chúa được suy tôn trong các quốc gia;
    vinh quang Ngài lên đến tận các từng trời.
Không ai giống như Chúa là Thượng Đế chúng ta,
    Đấng cai trị từ thiên đàng,
Đấng nhìn xuống các từng trời
    và đất.
Chúa nâng người nghèo khổ lên khỏi đất đen,
    đem kẻ cô thế ra khỏi bụi tro.
Ngài đặt họ ngồi với các kẻ quyền quí,
    với các lãnh tụ của dân Ngài.
Ngài khiến đàn bà hiếm muộn sinh con cái,
    được hớn hở làm mẹ.

Hãy ca ngợi Thượng Đế!

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors