Add parallel Print Page Options

Người thanh liêm sẽ được phước

112 [a] Hãy ca ngợi Chúa!
    Phúc cho người kính sợ Chúa,
    ao ước làm theo ý muốn Ngài.
Dòng dõi người sẽ cường thịnh trong xứ;
    con cháu của người thanh liêm sẽ được phước.
Nhà người sẽ đầy dẫy của cải,
    và sự nhân từ người sẽ còn mãi.
Ánh sáng chiếu trong tối cho những người thanh liêm,
    và cho những ai có lòng phúc hậu,
    nhân từ và ngay thẳng.
Con người nên tỏ ra nhân từ và rộng rãi,
    phải chăng trong công việc.
Vì họ sẽ không bao giờ bị lay chuyển.
    Người ta sẽ luôn ghi nhớ người ngay thẳng.
Họ không sợ tin dữ;
    lòng họ ổn định vì họ tin cậy nơi Chúa.
Họ rất tin tưởng nên không sợ hãi gì.
    Họ sẽ chứng kiến sự thất bại của kẻ thù.
Họ bố thí rộng rãi cho kẻ nghèo.
    Lòng nhân từ của họ sẽ còn mãi.
Họ sẽ được tôn trọng trong chiến thắng.
10 Kẻ ác sẽ thấy điều ấy và đâm tức giận.
    Chúng sẽ tức tối nghiến răng rồi biến mất.
Những ao ước của kẻ ác sẽ chẳng đi đến đâu.

Footnotes

  1. Thánh Thi 112:1 Thi thiên 112 Trong tiếng Hê-bơ-rơ, mỗi câu trong Thi thiên nầy bắt đầu bằng một tự mẫu liên tục.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors