Add parallel Print Page Options

Lời cầu nguyện vì kẻ thù

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

64 Lạy Chúa xin nghe lời kêu xin của tôi.
    Tôi sợ kẻ thù; xin bảo vệ tôi khỏi tay chúng.
Xin giấu tôi khỏi kẻ lập mưu ác,
    khỏi lũ tính chuyện gian tà.
Chúng mài lưỡi mình cho bén như gươm,
    và bắn ra những lời cay đắng như tên.
Từ nơi ẩn núp, chúng lén bắn người vô tội;
    chúng bắn bất chợt, không sợ hãi gì.
Chúng thi nhau làm quấy,
    bàn định chuyện giăng bẫy,
    nghĩ rằng không ai thấy.
Chúng lập mưu ác và tự nhủ,
    “Chúng ta có kế hoạch hoàn hảo.”
Tâm địa con người thật khó lường.
Nhưng Chúa đã lấy tên bắn chúng nó;
    chúng bất ngờ bị bắn ngã.
Lời nói chúng trở lại hại chúng.
    Mọi người thấy chúng sẽ lắc đầu.
Bấy giờ mọi người sẽ kính sợ Chúa.
Họ thuật lại những việc Thượng Đế làm,
    và học được từ đó.
10 Những người ngay thẳng sẽ vui mừng trong CHÚA
    và được Ngài bảo vệ.
Những ai ngay thẳng hãy ca ngợi Ngài.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

64  Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, Gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch.

Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, Khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác.

Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm. Nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng,

Đặng từ nơi kín giấu bắn vào kẻ trọn vẹn; Thình lình chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì.

Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, Bàn tính nhau để gài bẫy kín giấu, Mà rằng: Ai sẽ thấy được?

Chúng nó toan những điều ác; chúng nó nói rằng: Chúng tôi đã làm xong; mưu đã sắp sẵn. Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc.

Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó: Thình lình chúng nó bị trên thương tích.

Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó; Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu.

Cả loài người đều sẽ sợ; Họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời, Và hiểu biết điều Ngài đã làm.

10 Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, và nương náu mình nơi Ngài, còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors