Add parallel Print Page Options

Ca ngợi Thượng Đế vì Ngài giúp đỡ kẻ yếu thế

146 Hãy ca ngợi Chúa!
    Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Ngài.
Tôi sẽ ca ngợi Ngài trọn đời tôi;
    Hễ tôi còn sống bao lâu tôi sẽ ca ngợi Chúa bấy lâu.
Chớ nên tin cậy vua chúa hay loài người,
    là những kẻ không thể cứu ngươi.
Khi con người chết, họ bị chôn trong đất.
    Bao nhiêu dự định họ đều tan theo mây khói.
Phúc cho những kẻ được Thượng Đế của Gia-cốp giúp đỡ.
    Họ đặt hi vọng đặt trong Chúa là Thượng Đế của mình.
Ngài tạo nên trời, đất,
    biển và mọi vật trong đó.
Ngài giữ lòng thành tín đến đời đời.
Ngài xử công bằng cho kẻ bị ức hiếp.
    Ban thức ăn cho kẻ đói khổ.
Chúa giải phóng người bị tù.
Khiến kẻ mù được sáng mắt.
    Chúa nâng đỡ kẻ gặp khó khăn.
Ngài yêu mến người làm điều phải.
Chúa bảo vệ các ngoại kiều.
    Ngài bênh vực trẻ mồ côi và người góa bụa,
Nhưng Ngài cản đường kẻ ác.
10 Chúa sẽ làm vua cho đến đời đời,
    Hỡi Giê-ru-sa-lem, Thượng Đế ngươi còn đời đời.

Ngợi ca Chúa!

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

146  Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.

Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; Trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi.

Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!

Ngài là Đấng dựng nên trời đất, Biển, và mọi vật ở trong đó; Ngài giữ lòng thành thực đời đời,

Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp, Và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù.

Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đui; Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom; Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình;

Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác,

10 Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời; Ớ Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua đến muôn đời! Ha-lê-lu-gia!

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors