Add parallel Print Page Options

Paandam sa mga May Pinilian

Mga utod ko, bilang mga tumuluo sang aton makagagahom nga Ginoong Jesu-Cristo, dapat wala kita pinilian sa aton pagtratar sa aton isigkatawo. Halimbawa, may duha ka tawo nga magkadto sa inyo pagtilipon: ang isa manggaranon nga may bulawan nga mga singsing kag may malahalon nga bayo, kag ang isa imol nga gisi ang iya bayo. Kon palabihon ninyo ang tawo nga nagabayo sang malahalon kag hatagan ninyo sing maayo nga pulungkuan, pero ang imol patindugon lang ninyo, ukon papungkuon lang sa salog, ti may pinilian kamo kag ginahukman ninyo ang mga imol suno sa inyo malain nga hunahuna.

Pamati kamo mga hinigugma ko nga mga utod! Ginpili sang Dios ang mga imol diri sa kalibutan agod magmanggaranon sila sa pagtuo kag masakop sila sa iya nga paghari nga ginpromisa niya sa mga nagahigugma sa iya. Pero ang inyo ginahimo, ginapakanubo ninyo ang mga imol. Indi bala nga ang mga manggaranon amo ang nagapigos[a] kag nagaakusar sa inyo? Indi bala nga sila amo man ang nagapakamalaot sang talahuron nga ngalan ni Jesu-Cristo nga sa sina nga ngalan kilala kamo?

Pero kon ginasunod ninyo ang kasuguan sang Hari, nga nasulat sa Kasulatan nga nagasiling, “Higugmaon mo ang imo isigkatawo pareho sang paghigugma mo sa imo kaugalingon,”[b] maayo ang inyo ginahimo. Pero kon may pinilian kamo, nakasala kamo kag suno sa Kasuguan dapat kamo silutan, kay ginalapas ninyo ato nga sugo. 10 Ang bisan sin-o nga nagatuman sa bug-os nga Kasuguan pero nakalapas sa isa ka sugo, nakalapas sa tanan nga Kasuguan. 11 Kay ang nagasiling, “Indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki,” amo man ang nagasiling, “Indi ka magpatay.”[c] Bisan wala ka nagpanginbabayi ukon nagpanginlalaki, pero kon nakapatay ka, ginlapas mo ang Kasuguan. 12 Gani mag-andam kamo sa inyo paghambal kag pagginawi, tungod nga ang Kasuguan nga nagahilway sa inyo amo man ang magahukom sa inyo. 13 Kay sa oras nga ang Dios maghukom, indi siya magkaluoy sa tawo nga wala sing kaluoy. Pero ang maluluy-on wala dapat kahadlukan sa oras sang paghukom.

Ang Pagtuo kag ang Maayo nga mga Binuhatan

14 Mga utod ko, ano bala ang makuha sang tawo kon magsiling siya, “May pagtuo ako,” pero ini nga pagtuo wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan? Maluwas bala siya sa sina nga klase sang pagtuo? 15 Abi may utod kita nga nagakinahanglan sang bayo kag pagkaon, 16 kag ang isa sa inyo magsiling sa iya, “Kabay pa nga pakamaayuhon ka sang Dios, indi ka magpatugnaw kag magpagutom,” pero wala man niya siya paghatagi sang iya mga kinahanglanon, ti, ano ang maayo nga nahimo sina? 17 Amo man ang pagtuo; kon wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan, ina nga pagtuo wala sing pulos.[d]

18 Pero basi kon may ara sa inyo nga magsiling, “May pagtuo ako kag ikaw iya may maayo nga mga binuhatan.” Ang sabat ko amo ini, paano ko makita ang imo pagtuo kon wala ka sang maayo nga mga binuhatan? Pero ipakita ko sa imo nga may pagtuo ako paagi sa akon maayo nga mga binuhatan. 19 Nagapati ka nga may isa lamang ka Dios. Maayo gid! Pero ang mga demonyo nagapati man kag nagakurog pa gani sa kahadlok sa Dios. 20 Buang-buang ka! Gusto mo bala nga pamatud-an ko sa imo nga ang pagtuo nga wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan wala gid sing pulos? 21 Paano ginpakamatarong sang Dios ang aton katigulangan nga si Abraham? Indi bala nga paagi sa iya maayo nga mga binuhatan? Sa iya pagtuman sa Dios, ginhalad niya ang iya anak nga si Isaac sa halaran. 22 Ti, nakita mo? Ang iya pagtuo kag ang iya maayo nga mga binuhatan nag-updanay. Ang iya pagtuo napamatud-an nga matuod gid[e] paagi sa iya maayo nga mga binuhatan. 23 Napamatud-an ang ginasiling sang Kasulatan, “Nagtuo si Abraham sa Dios, kag tungod sang iya pagtuo ginpakamatarong siya sang Dios.”[f] Gintawag pa gani siya nga abyan sang Dios. 24 Gani nakita ta nga ang tawo ginapakamatarong sang Dios paagi sa iya maayo nga mga binuhatan kag indi lamang paagi sa iya pagtuo. 25 Amo man ini ang natabo kay Rahab nga nagbaligya sang iya lawas. Ginbaton niya ang mga espiya nga Israelinhon sa iya balay kag gintago sila. Gintudlo pa niya sa ila ang alagyan agod makapalagyo sila. Gani tungod sa iya ginhimo ginpakamatarong siya sang Dios.

26 Ang lawas nga wala sing espiritu patay; amo man ang pagtuo nga wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan, wala man sing pulos.[g]

Footnotes

  1. 2:6 nagapigos: sa iban nga Bisaya, nagadaogdaog.
  2. 2:8 Lev. 19:18.
  3. 2:11 Exo. 20:13-14; Deu. 5:17, 18.
  4. 2:17 wala sing pulos: sa literal, patay.
  5. 2:22 napamatud-an nga matuod gid: ukon, nakompleto.
  6. 2:23 Gen. 15:6.
  7. 2:26 wala man sing pulos: sa literal, patay.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors