Add parallel Print Page Options

Gia phổ của gia đình A-đam

Sau đây là gia phổ của A-đam. Khi Thượng Đế dựng nên loài người, Ngài tạo dựng họ giống như hình ảnh của Ngài. Ngài dựng nên người đàn ông và đàn bà. Ngày đó Ngài ban phúc cho họ và gọi họ là loài người.

Khi A-đam được 130 tuổi thì sinh một con trai nữa giống mình và đặt tên là Sết. Sau khi Sết ra đời thì A-đam sống thêm 800 năm nữa, sinh con trai con gái. Vậy A-đam sống được 930 tuổi, rồi qua đời.

Khi Sết được 105 tuổi thì sinh một con trai tên Ê-nóc. Sau khi Ê-nóc sinh ra, Sết sống thêm 807 năm nữa, người sinh con trai con gái. Vậy Sết sống được 912 năm rồi qua đời.

Lúc Ê-nóc được 90 tuổi thì sinh một con trai tên Kê-nan. 10 Sau khi Kê-nan ra đời, Ê-nóc sống thêm 815 năm nữa, sinh con trai con gái. 11 Vậy Ê-nóc sống được 905 tuổi rồi qua đời.

12 Khi Kê-nan được 70 tuổi thì sinh một con trai tên Ma-ha-la-lên. 13 Sau khi Ma-ha-la-lên ra đời, Kê-nan sống thêm 840 năm nữa sinh con trai con gái. 14 Vậy Kê-nan sống được 910 tuổi rồi qua đời.

15 Khi Ma-ha-la-lên được 65 tuổi thì sinh một con trai đặt tên là Gia-rết. 16 Sau khi sinh Gia-rết, Ma-ha-la-lên sống thêm 830 năm nữa, sinh con trai con gái. 17 Vậy Ma-ha-la-lên sống được 895 tuổi rồi qua đời.

18 Khi Gia-rết được 162 tuổi sinh một con trai tên Ê-nóc. 19 Sau khi sinh Ê-nóc, Gia-rết sống được 800 năm nữa sinh con trai con gái. 20 Vậy Gia-rết sống được 962 tuổi rồi qua đời.

21 Khi được 65 tuổi, Ê-nóc sinh ra một con trai tên Mê-tu-sê-la. 22 Sau khi Mê-tu-sê-la ra đời, Ê-nóc đồng đi với Thượng Đế trong 130 năm, ông sinh con trai con gái. 23 Vậy Ê-nóc sống được 365 năm. 24 Ê-nóc đi với Thượng Đế; không ai thấy ông nữa vì Thượng Đế đã mang ông đi [a].

25 Khi được 187 tuổi, Mê-tu-sê-la sinh một con trai tên La-méc. 26 Sau khi La-méc ra đời, Mê-tu-sê-la sống thêm 782 năm nữa, sinh con trai con gái. 27 Vậy Mê-tu-sê-la sống được tổng cộng 969 tuổi rồi qua đời.

28 Khi được 182 tuổi, La-méc sinh một con trai 29 đặt tên là Nô-ê [b] và nói rằng, “Đứa con nầy sẽ an ủi chúng ta trong công việc nhọc nhằn khi cày bừa, vì đất đã bị CHÚA nguyền rủa.”

30 Sau khi Nô-ê ra đời, La-méc sống thêm 595 năm nữa, sinh con trai con gái. 31 Vậy La-méc hưởng thọ tổng cộng 777 tuổi rồi qua đời.

32 Khi được 500 tuổi, Nô-ê sinh Sem, Cham và Gia-phết.

Footnotes

  1. Sáng Thế 5:24 Ê-nóc … ông đi Hay “Ê-nóc sống vừa lòng Chúa. Ê-nóc biến mất vì Thượng Đế mang ông đi.”
  2. Sáng Thế 5:29 Nô-ê Chữ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “nghỉ ngơi.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors