Add parallel Print Page Options

Isa ako nga nakaeksperiensya sang pagsilot sang Ginoo tungod sa iya kaakig. Gintabog niya ako palayo kag ginpalakat sa kadulom imbes sa kasanag. Ginsilutan niya ako nga wala sing untat adlaw-gab-i. Ginpaluya niya ang bug-os ko nga lawas, kag ginbali ang akon mga tul-an. Ginsalakay niya ako kag puwerte ang akon kasubo kag kasakit. Ginpaestar niya ako sa kadudulman pareho sadtong madugay na nga napatay. Ginpakadenahan niya ako kag ginpalibutan sang pader agod indi ako makapalagyo. Bisan magpangayo pa ako sang bulig, wala niya ako ginapamatian. Ginbalabagan niya sang pader ang akon alagyan, kag ginpaliko-liko niya ang akon ginaagyan. 10 Pareho siya sa oso[a] ukon leon nga nagapanago kag nagahulat sa pagtukob sa akon. 11 Gin-guyod niya ako palayo sa dalan, dayon ginus-ab kag ginbayaan. 12 Ginbinat niya ang iya pana kag ginpuntirya sa akon. 13 Ginpana niya ako kag naglapos gid sa akon tagipusuon.

14 Nangin kaladlawan ako sa akon mga kasimanwa. Ginayaguta nila ako sa bilog nga adlaw paagi sa kanta. 15 Puro lang kasakit ang ginhatag niya sa akon. 16 Nagkalabingaw ang akon mga ngipon tungod ginpakaon niya ako sang graba, kag ginlapak-lapak niya ako sa duta. 17 Ginkuha niya sa akon ang maayo nga kahimtangan, kag wala ko na maeksperiensyahan ang kabuganaan.

18 Nadula na ang akon kadungganan kag ang tanan nga ginlauman ko sa Ginoo. 19 Mapait panumdumon ang akon pag-antos kag pagtalang-talang. 20 Kon panumdumon ko ini permi, nagapalangluya ako. 21 Pero nagabalik ang akon paglaom kon madumduman ko nga 22 ang gugma kag kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. Amo ina nga wala kita malaglag sing bug-os.[b] 23 Matutom gid ang Ginoo. Ginapakita niya ang iya kaluoy kada adlaw. 24 Nagasiling ako sa akon kaugalingon, “Ang Ginoo amo ang tanan sa akon, gani magalaom ako sa iya.” 25 Ang Ginoo maayo sa mga nagalaom kag nagadangop sa iya. 26 Maayo nga maghulat kita nga may pagbatas sa pagluwas sang Ginoo sa aton. 27 Maayo para sa isa ka tawo ang magpadisiplina samtang bataon pa siya. 28 Kon ginadisiplina kita sang Ginoo magpungko kita nga nagaisahanon kag magpamalandong. 29 Magpaubos kita sang aton kaugalingon sa atubangan sang Ginoo kag indi madulaan sang paglaom. 30 Kon may magtampa sa imo, itaya ang imo guya. Kag batuna ang pag-insulto sang imo mga kaaway. 31 Kay ang Ginoo indi magsikway sa aton hasta san-o. 32 Bisan tuod nagahatag siya sang kalisod, ginapakita niya gihapon ang kaluoy tungod sa iya dako nga gugma nga wala sing katapusan. 33 Kay wala siya nagakalipay sa pagpaantos kag sa pagsakit sa aton.

34-35 Indi gusto sang Labing Mataas nga Dios nga pintasan ang mga priso ukon ibaliwala ang kinamatarong sang tawo. 36 Indi man gusto sang Ginoo nga indi paghatagan sang hustisya si bisan sin-o. Nakita niya ini tanan nga butang.

37 Wala sing may makasiling nga matabo ang isa ka butang kon indi ini pag-itugot sang Ginoo. 38 Indi bala nga ang Labing Mataas nga Dios ang nagabuot kon matabo ang isa ka malain ukon maayo nga butang? 39 Ngaa bala nagareklamo kita kon ginasilutan kita tungod sang aton mga sala? 40 Dapat usisaon naton ang aton pagginawi kag magbalik sa Ginoo. 41 Buksan naton ang aton mga tagipusuon kag ibayaw ang aton mga kamot sa Dios sa langit kag magsiling, 42 “Nakasala kami kag nagrebelde, Ginoo, kag wala mo kami pagpatawara. 43 Naakig ka gid kag ginlagas mo kami kag ginpamatay nga wala sing luoy-luoy. 44 Nagpanabon ka sang panganod, agod indi mo mabatian ang amon pangamuyo. 45 Ginhimo mo kami nga daw basura sa panulok sang iban nga mga nasyon. 46 Ginyaguta kami sang tanan namon nga kaaway. 47 Nag-antos kami sa kahadlok, katalagman, kapierdihan, kag kalaglagan.”

48 Nagaililig ang akon mga luha tungod nalaglag ang akon mga kasimanwa. 49 Padayon nga magailig ang akon luha 50 hasta talupangdon kita sang Ginoo halin sa langit. 51 Nagasakit ang akon balatyagon sa gindangatan sang mga babayi sa amon[c] siyudad.

52 Daw pareho ako sa pispis nga ginlagas sang akon mga kaaway bisan wala ako sing may nahimo nga sala sa ila. 53 Gintinguhaan nila ako nga patyon paagi sa paghulog sa akon sa buho kag pagbato sa akon. 54 Daw sa malumos ako sa tubig, kag abi ko mapatay na ako.

55 Halin sa kadadalman sang buho nagpanawag ako sa imo, O Ginoo. 56 Ginpamatian mo ang akon pagpakitluoy kag ang pagpangayo sang bulig. 57 Nag-abot ka sang nagpanawag ako sa imo, kag nagsiling ka nga indi ako magkahadlok. 58 Ginoo, ginbuligan mo ako sa akon kaso kag ginluwas mo ang akon kabuhi. 59 Nakita mo, Ginoo, ang kalautan nga ginhimo sa akon sang akon mga kaaway, gani hatagi ako sang hustisya. 60 Nahibaluan mo kon daw ano ang ila pagtimalos sa akon kag ang tanan nila nga plano kontra sa akon. 61 O Ginoo, nabatian mo ang pagpang-insulto nila sa akon. Nahibaluan mo ang tanan nila nga plano kontra sa akon— 62 ang mga padihot nga ila ginaestoryahan sa bilog nga adlaw kontra sa akon. 63 Tan-awa sila! Ginayaguta nila ako paagi sa kanta, nagapungko man sila ukon nagatindog. 64 Siluti sila, Ginoo, suno sa nagakabagay sa ila ginhimo. 65 Patig-aha ang ila tagipusuon kag pakamalauta sila. 66 Lagsa sila kag laglaga sa imo kaakig agod madula sila sa kalibutan.

Footnotes

  1. 3:10 oso: sa English, bear.
  2. 3:22 Amo… bug-os: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 3:51 amon: sa Hebreo, akon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors