Add parallel Print Page Options

Ang Pagsimba sa Langit

Pagkatapos sadto, may ginpakita pa gid sa akon. Nakita ko ang puwertahan sa langit nga naabrihan. Kag nabatian ko liwat ang tingog nga pareho sa tunog sang trumpeta. Nagsiling siya sa akon, “Saka ka diri kag ipakita ko sa imo kon ano ang magakalatabo sa palaabuton.” Sa gilayon gin-gamhan ako sang Espiritu Santo. Kag nakita ko didto sa langit ang isa ka trono nga may nagapungko. Ang nagapungko didto nagabadlak pareho sang malahalon nga mga bato nga haspe kag kornalina. Kag sa palibot sang trono may balangaw nga ang iya kolor pareho sa bato nga esmeralda. Sa palibot sang trono, may 24 pa gid ka trono nga ginapungkuan sang 24 ka manugdumala. Ini nga mga manugdumala nagabayo sang puti kag ang kada isa sa ila may korona nga bulawan. Kag halin didto sa trono sige ang pangilat kag pangdaguob, kag kon anu-ano pa ang akon nabatian. Sa atubangan dampi sang trono may pito ka suga nga nagadabdab. Amo ato ang pito ka Espiritu sang Dios.[a] Didto man sa atubangan sang trono may daw sa dagat nga matin-aw pareho sang kristal.

Sa palibot sang trono, sa kada kilid, may apat ka buhi nga mga tinuga. Damo gid ang ila mga mata sa atubangan kag sa likod. Ang premiro sa ila daw sa leon; ang ikaduha daw sa tinday nga baka; ang ikatatlo daw sa tawo ang iya hitsura; kag ang ikaapat daw sa nagalupad nga agila. Ang kada isa sa ila may anom ka pakpak kag damo gid ang ila mga mata sa ila bug-os nga lawas. Adlaw-gab-i wala untat ang ila kanta nga nagasiling,

“Balaan! Balaan! Balaan ang aton Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan.
Siya amo ang Dios sang una, subong kag sa palaabuton.”

Sige ang ila dayaw, padungog, kag pasalamat sa iya nga nagapungko didto sa trono, nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Kag samtang ginahimo nila ini, 10 ang 24 ka manugdumala nagaluhod kag nagasimba sa iya nga nagapungko didto sa trono, nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Kag ginabutang nila ang ila mga korona sa atubangan sang trono kag magsiling,

11 “Ikaw ang amon Ginoo kag Dios, takos ikaw nga magbaton sang pagpadungog, pagtahod, kag awtoridad.
Kay gintuga mo ang tanan nga butang.
Suno sa imo kabubut-on ginhimo mo sila.”

Footnotes

  1. 4:5 pito ka Espiritu sang Dios: Tan-awa ang footnote sa 3:1.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors