Add parallel Print Page Options

Ang Pagtinlo sang Kampo

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Sugua ang mga Israelinhon nga paguwaon nila sa kampo ang bisan sin-o nga may delikado nga balatian sa panit,[a] ukon may nagaguwa sa iya kinatawo tungod sa balatian, ukon nangin mahigko siya tungod nakatandog siya sang patay. Huo, paguwaa ninyo sila, lalaki man ukon babayi agod indi nila mahigkuan ang ila kampo, nga sa diin nagapuyo ako upod sa inyo.” Gani ginpaguwa sang mga Israelinhon ato nga mga tawo sa kampo suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ang Bayad sa Tawo nga Ginhimuan sang Malain

Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kon ang isa ka lalaki ukon babayi naglapas sa luyag sang Ginoo paagi sa paghimo sang malain sa iya isigkatawo, ina nga tawo nakasala. Kinahanglan nga ituad niya ang iya sala nga nahimo, kag bayaran niya sing bug-os ang pagkabutang nga iya ginkuha ukon ginpierdi, kag dugangan pa niya sing 20 porsiyento sang bili sini. Ihatag niya ini tanan sa tawo nga nahimuan niya sang malain. Pero kon ang nahimuan sang malain patay na kag wala siya sing malapit nga paryente nga magbaton sini nga bayad, ang bayad iya na sang Ginoo kag kinahanglan nga ihatag ini sa pari, upod sang karnero nga ihalad sang pari sa pagtubos sang sala sang amo nga tawo. Ang tanan nga balaan nga regalo nga ginadala sang mga Israelinhon sa mga pari mangin iya sang mga pari. 10 Huo, mangin iya na sang mga pari ining balaan nga mga halad.”

Ang Parte sa Babayi nga Ginasuspetsuhan nga Nagapanginlalaki

11 Nagsiling pa gid ang Ginoo kay Moises, 12 “Ihambal ini sa mga Israelinhon: Halimbawa ang isa ka lalaki nagasuspetso nga ang iya asawa nagluib kag nangin indi matutom sa iya, 13 kay sa banta niya naghulid ini sa isa ka lalaki. Pero wala niya ini makita kag wala siya sang prueba. Kag wala sing may magtestigo kontra sa mahigko nga buhat sang iya asawa, kay wala sing may nakakita sa iya sa akto. 14-15 Kon magpangimon kag magsuspetso gani siya sa iya asawa, kinahanglan nga dal-on niya siya sa pari, bisan indi matuod nga naghimo siya sining mahigko nga buhat. Kag kinahanglan nga magdala ang bana sang halad para sa iya asawa nga duha ka kilo nga harina nga barley. Kinahanglan nga indi niya ini pagbutangan sang lana ukon insenso, kay halad ini nga bilang regalo nga ihalad niya tungod sang iya pagsuspetso sa iya asawa. Isa ini ka halad sa paghibalo kon bala nakasala ang iya asawa ukon wala.

16 “Dal-on sang pari ang babayi sa akon presensya, 17 kag dayon magbutang ang pari sang balaan nga tubig sa kolon, kag butangan niya ini nga tubig sang yab-ok nga halin sa salog sang Tolda nga Simbahan. 18 Kon napatindog na sang pari ang babayi sa akon presensya, bunghayon sang pari ang buhok sang babayi kag ibutang sa iya kamot ang halad nga regalo para sa paghibalo kon bala nakasala siya ukon wala. Ginhalad ini sang iya bana tungod sang iya pagsuspetso sa iya. Pagkatapos uyatan sang pari ang kolon nga may mapait nga tubig nga nagadala sang mga pagpakamalaot, 19 kag dayon pasumpaon niya ang babayi kon nagpanginlalaki siya ukon wala, kag silingan, ‘Kon wala mo ginhigkuan ang imo kaugalingon paagi sa pagpakighilawas sa iban nga lalaki, indi ka mahalitan sang pagpakamalaot nga ginadala sang sining mapait nga tubig. 20 Pero kon ginhigkuan mo ang imo kaugalingon paagi sa pagpakighilawas sa lalaki nga indi mo bana, 21 nagasumpa ako nga mangin halimbawa ikaw sa mga tawo sang pagpakamalaot sang Ginoo sa tion nga indi ka na makabata.[b] 22 Kabay pa nga ini nga tubig nga nagadala sang pagpakamalaot magsulod sa imo lawas agod indi ka na makabata.’ Dayon masiling ang babayi, ‘Komporme ako.’

23 “Dayon isulat sang pari ini nga mga sumpa sa isa ka sululatan kag hugasan niya ini didto sa mapait nga tubig. 24 (Kon ipainom na sa babayi ang mapait nga tubig nga nagadala sang mga pagpakamalaot, mangin kabangdanan ini sang iya puwerte nga pag-antos kon may sala siya.) 25 Kuhaon sang pari sa kamot sang babayi ang halad nga regalo nga ginhalad sang iya bana tungod sang iya pagsuspetso, kag bayawon ini sang pari sa akon presensya kag dal-on dayon sa halaran. 26 Magkuha ang pari sang isa ka hakop sang sini nga halad nga para sa paghibalo kon bala nakasala ang babayi ukon wala, kag dayon sunugon ini sa halaran. Pagkatapos ipainom niya sa babayi ang tubig. 27 Kon matuod nga ginhigkuan niya ang iya kaugalingon paagi sa pagluib sa iya bana, ang tubig nga iya gin-inom nga nagadala sang mga pagpakamalaot magapaantos sa iya sing puwerte gid. Indi na siya makabata kag mangin halimbawa siya sa mga tawo sang pagpakamalaot sang Dios. 28 Pero kon wala niya ginhigkuan ang iya kaugalingon, indi siya mahalitan, kag makabata siya.

29 “Amo ini ang kasuguan parte sa bana nga nagasuspetso sa iya asawa. Kon ginhigkuan sang asawa ang iya kaugalingon paagi sa pagluib sa iya bana, 30 ukon nagsuspetso ang bana sa iya asawa nga nagapanginlalaki siya, kinahanglan patindugon sang pari ang amo nga asawa sa akon presensya kag ipatuman ini nga mga kasuguan sa iya. 31 Ang bana wala sing salabton, pero ang asawa may salabton kon nakasala siya, kag magaantos siya sa iya sala.”

Footnotes

  1. 5:2 delikado nga balatian sa panit: sa iban nga mga translations, aro. Ang Hebreo nga pulong sini ginagamit sa pila ka klase sang balatian sa panit nga ginakabig nga mahigko, suno sa Lev. 13.
  2. 5:21 indi ka na makabata: sa literal, maggamay ang imo balikawang (ukon kinatawo) kag maghabok ang imo tiyan. Amo man sa bersikulo 22 kag 27.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors