Add parallel Print Page Options

Ang Ikaduha nga Pagsensos

26 Pagkatapos sang kalalat-an, nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Eleazar nga anak ni Aaron nga pari, “Isensos ninyo ang bug-os nga katilingban sang Israel suno sa ila pamilya—tanan nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw nga makasarang sa pag-alagad bilang soldado sang Israel.” Gani nagpakighambal si Moises kag si Eleazar nga pari sa mga Israelinhon didto sa kapatagan sang Moab sa higad sang Suba sang Jordan malapit sa Jerico. Nagsiling sila sa ila, “Isensos ninyo ang mga tawo nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.”

Amo ini ang mga Israelinhon nga nagguwa sa Egipto:

Ang mga kaliwat ni Reuben, nga kamagulangan nga anak ni Jacob,[a] amo ang mga pamilya ni Hanoc, Palu, Hezron, kag Carmi. Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Reuben; 43,730 sila tanan.

Ang anak ni Palu amo si Eliab, kag ang mga anak ni Eliab amo sila ni Nemuel, Datan kag Abiram. Ining si Datan kag si Abiram amo ang mga pangulo sang katilingban nga nag-upod kay Kora sa pagrebelde sa Ginoo paagi sa pagkontra kay Moises kag kay Aaron. 10 Pero ginlamon sila sang duta upod kay Kora, kag ang 250 nila ka sumulunod nasunog sang kalayo. Kag ini nga hitabo nangin paandam sa mga Israelinhon. 11 Pero ang mga anak ni Kora wala nagkalamatay.

12 Ang mga kaliwat ni Simeon amo ang mga pamilya ni Nemuel, Jamin, Jakin, 13 Zera, kag Shaul. 14 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Simeon; 22,200 sila tanan.

15 Ang mga kaliwat ni Gad amo ang mga pamilya ni Zefon, Hagi, Shuni, 16 Ozni, Eri, 17 Arod, kag Areli. 18 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Gad; 40,500 sila tanan.

19-20 Si Juda may duha ka anak nga lalaki nga si Er kag Onan, nga napatay sa duta sang Canaan. Pero may mga kaliwat gihapon si Juda nga amo ang pamilya ni Shela, Perez, kag Zera. 21 Ang mga kaliwat ni Perez amo ang pamilya ni Hezron kag ni Hamul. 22 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Juda; 76,500 sila tanan.

23 Ang mga kaliwat ni Isacar amo ang mga pamilya ni Tola, Pua, 24 Jashub, kag Shimron. 25 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Isacar; 64,300 sila tanan.

26 Ang mga kaliwat ni Zebulun amo ang mga pamilya ni Sered, Elon, kag Jaleel. 27 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Zebulun; 60,500 sila tanan.

28 Ang mga kaliwat ni Jose naghalin sa iya duha ka anak nga si Manase kag si Efraim. 29 Ang mga kaliwat ni Manase amo ang mga pamilya ni Makir kag sang iya anak nga si Gilead. 30 Ang mga kaliwat ni Gilead amo ang mga pamilya ni Iezer, Helek, 31 Asriel, Shekem, 32 Shemida, kag Hefer. 33 Ang anak ni Hefer nga si Zelofehad wala sing anak nga lalaki, pero may mga anak siya nga babayi nga ang ila mga ngalan amo sila ni Mala, Noa, Hogla, Milca, kag Tirza. 34 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Manase; 52,700 sila tanan.

35 Ang mga kaliwat naman ni Efraim amo ang mga pamilya ni Shutela, Beker, Tahan, 36 kag sa anak ni Shutela nga si Eran. 37 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Efraim; 32,500 sila tanan. Ini nga mga pamilya nga naghalin kay Manase kag Efraim amo ang mga kaliwat ni Jose.

38 Ang mga kaliwat ni Benjamin amo ang mga pamilya ni Bela, Ashbel, Ahiram, 39 Shufam, kag Hufam. 40 Ang mga kaliwat ni Bela amo ang mga pamilya ni Ard kag Naaman. 41 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Benjamin; 45,600 sila tanan.

42 Ang mga kaliwat ni Dan amo ang pamilya ni Shuham. 43 Ang tanan nga kaliwat ni Dan mga Shuhamnon; kag 64,400 sila tanan.

44 Ang mga kaliwat ni Asher amo ang mga pamilya ni Imna, Ishvi, kag Beria. 45 Ang mga kaliwat ni Beria amo ang mga pamilya ni Heber kag ni Malkiel. 46 (May anak nga babayi si Asher nga si Sera.) 47 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Asher; 53,400 sila tanan.

48 Ang mga kaliwat ni Naftali amo ang mga pamilya ni Jazeel, Guni, 49 Jezer, kag Shilem. 50 Sila amo ang mga pamilya nga naghalin kay Naftali; 45,400 sila tanan.

51 Gani ang bug-os nga kadamuon sang mga lalaki nga Israelinhon nga ginsensos 601,730.

52 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, 53 “Partihon mo sa ila ang duta bilang ila palanublion suno sa kadamuon sang kada tribo. 54 Ang tribo nga madamo, partihi sing dako, kag ang tribo nga diutay partihi sing gamay. 55-56 Kinahanglan nga gabot-gabutan kon diin nga parte ang makuha sang madamo kag diutay nga tribo suno sa sensos.”

57 Ang mga kaliwat ni Levi amo ang mga pamilya ni Gershon, Kohat kag Merari. 58 Kag sa ila naghalin ang mga pamilya ni Libni, Hebron, Mali, Mushi kag Kora.

Si Kohat amo ang katigulangan ni Amram; 59 kag ang asawa ni Amram amo si Jokebed nga kaliwat man ni Levi. Natawo si Jokebed sa Egipto. Si Amram kag si Jokebed amo ang mga ginikanan ni Aaron, Moises, kag Miriam. 60 Si Aaron amo ang amay nila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar. 61 Pero napatay si Nadab kag si Abihu sang naggamit sila sang kalayo nga indi amo ang dapat nila gamiton sa ila paghalad sa Ginoo.

62 Ang kadamuon sang mga lalaki nga kaliwat ni Levi nga nagaedad sing isa ka bulan paibabaw 23,000. Wala sila ginlakip sa kabilugan nga kadamuon sang mga Israelinhon kay wala sila ginpartihan sa duta nga ginpanubli sang mga Israelinhon.

63 Amo ato tanan ang mga Israelinhon nga ginsensos ni Moises kag ni Eleazar nga pari didto sa kapatagan sang Moab sa higad sang Jordan malapit sa Jerico. 64 Wala na sing may nabilin nga buhi sa mga nalakip sa nahauna nga sensos nga ginhimo ni Moises kag ni Aaron nga pari sa kamingawan sang Sinai. 65 Kay nagsiling sadto ang Ginoo sa ila nga sigurado gid nga magkalamatay sila didto sa kamingawan, kag wala sing may makaluwas sa ila luwas lang gid kay Caleb nga anak ni Jefune kag kay Josue nga anak ni Nun.

Footnotes

  1. 26:5 Jacob: sa Hebreo, Israel.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors