Add parallel Print Page Options

Ang Nahauna nga Mensahi ni Balaam

23 Nagsiling si Balaam kay Balak, “Pahimui ako diri sing pito ka halaran, kag preparahi ako sing pito ka turo nga baka kag pito ka gulang nga karnero nga lalaki.” Gintuman ni Balak ang ginsiling ni Balaam, kag duha sila ang naghalad sang turo nga baka kag sang lalaki nga karnero sa kada halaran. Dayon nagsiling si Balaam kay Balak, “Diri ka lang sa tupad sang imo halad nga ginasunog. Malakat ako anay, kay basi magpakigkita ang Ginoo sa akon. Sugiran ko lang ikaw kon ano ang iya isiling sa akon.” Gani nagtaklad siya sa mahawan nga bukid.

Nagpakigkita ang Dios sa iya, kag nagsiling si Balaam, “Nagpahimo ako sang pito ka halaran, kag sa kada halaran naghalad ako sang isa ka baka kag isa ka karnero.”

Ginhatagan sang Ginoo si Balaam sang mensahi kag nagsiling, “Balik ka kay Balak kag ihambal mo sa iya ining ginsiling ko.” Gani nagbalik si Balaam kay Balak, kag nakita niya siya nga nagatindog sa tupad sang iya halad, upod sa tanan nga pangulo sang Moab. Dayon nagsiling si Balaam,

“O Haring Balak sang Moab, ginpatawag mo ako halin sa Aram, sa kabukiran sa sidlangan. Nagsiling ka sa akon, ‘Dali, kag pakamalauta ang mga kaliwat ni Jacob para sa akon. Sumpaa sila nga katawhan sang Israel.’ Paano ko pakamalauton ang mga tawo nga wala ginapakamalaot sang Dios? Paano ko sumpaon ang mga tawo nga wala ginasumpa sang Ginoo? Sang didto ako sa ibabaw sang mga bukid, nakita ko sila. Nagakabuhi sila nga silahanon lang, nga naseparar sa iban nga mga nasyon. 10 Wala sing may makaisip sang ila kadamuon nga pareho sa yab-ok. Kabay pa nga ang akon kamatayon mangin pareho sa ila nga mga matarong.”

11 Nagsiling si Balak kay Balaam, “Ano ining ginhimo mo sa akon? Ginpakuha ko ikaw sa pagpakamalaot sa akon mga kaaway, pero ang imo ginhimo ginbendisyunan mo sila!” 12 Nagsabat si Balaam, “Kinahanglan nga ihambal ko ang ginapahambal sang Ginoo sa akon.”

Ang Ikaduha nga Mensahi ni Balaam

13 Dayon nagsiling si Balak sa iya, “Mag-upod ka sa akon sa isa pa ka lugar nga sa diin makita mo ang iban nga mga katawhan sang Israel, pero indi gid ang tanan. Kag didto pakamalauton mo sila.” 14 Gani gindala ni Balak si Balaam sa isa ka uma sa Zofim, sa putokputokan sang Pisga, kag didto nagpatindog sila sang pito ka halaran kag naghalad sang isa ka baka kag isa ka karnero sa kada halaran.

15 Nagsiling si Balaam kay Balak, “Diri ka lang sa tupad sang imo halad nga ginasunog samtang magpakigkita ako sa Ginoo dira sa unhan.”

16 Nagpakigkita ang Ginoo kay Balaam kag ginhatagan niya siya sang mensahi. Kag dayon nagsiling siya, “Balik ka kay Balak kag ihambal mo sa iya ini nga mensahi.”

17 Gani nagbalik si Balaam kay Balak, kag nakita niya siya nga nagatindog sa tupad sang iya halad, upod sa mga pangulo sang Moab. Nagpamangkot si Balak kay Balaam, “Ano ang ginsiling sang Ginoo sa imo?”

18 Nagsiling si Balaam, “Balak nga anak ni Zipor, pamatii ako sing maayo. 19 Ang Dios indi tawo nga magbutig ukon magbaylo ang iya hunahuna. Nagahambal bala siya nga wala niya ginahimo? Nagapromisa bala siya nga wala niya ginatuman? 20 Ginsugo niya ako nga magbendisyon, kag kon mabendisyunan na niya gani, indi ko na ini mabawi pa. 21 Wala ako sing nakita nga katalagman ukon kabudlayan nga maabot sa Israel. Kaupod nila ang Ginoo nga ila Dios; ginakilala nila nga siya amo ang ila hari. 22 Ginpaguwa sila sang Dios sa Egipto; para sa ila, pareho siya sa isa ka makusog nga talunon nga baka. 23 Wala sing babaylan ukon manughiwit nga makahalit sa ila. Gani magasiling ang mga tawo parte sa Israel, ‘Daw ano ka makatilingala ang ginhimo sang Dios sa Israel.’ 24 Ini nga katawhan pareho sa leon nga handa sa pagsalakay kag wala nagapahuway hasta nga malamon niya ang iya biktima kag masuyop ang dugo sini.”

25 Dayon nagsiling si Balak kay Balaam, “Kon indi mo gid man sila pagpakamalauton, indi sila pagbendisyuni!” 26 Nagsabat si Balaam, “Indi bala nga ginsilingan ko na ikaw nga kinahanglan nga himuon ko kon ano ang isiling sang Ginoo sa akon?”

Ang Ikatlo nga Mensahi ni Balaam

27 Nagsiling liwat si Balak kay Balaam, “Dali, dal-on ko ikaw sa lain naman nga lugar. Basi didto magsugot na ang Dios nga pakamalauton mo ang Israel para sa akon.” 28 Gani gindala ni Balak si Balaam sa putokputokan sang Peor, nga sa diin kitaon ang kamingawan sa ubos. 29 Nagsiling si Balaam, “Pahimui ako diri sing pito ka halaran, kag magpreparar ka sing pito ka turo nga baka kag pito ka lalaki nga karnero para sa akon.” 30 Gani ginhimo ni Balak ang ginsiling ni Balaam, kag naghalad siya sang isa ka baka kag isa ka karnero sa kada halaran.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors