Add parallel Print Page Options

10 Ang una nga nagpirma amo si Gobernador Nehemias nga anak ni Hacalia, kag si Zedekia.

2-8 Ang mga pari nga nagpirma amo sila ni Seraya, Azaria, Jeremias, Pashur, Amaria, Malkia, Hatush, Shebania, Maluc, Harim, Meremot, Obadias, Daniel, Gineton, Baruc, Meshulam, Abia, Miamin, Maazia, Bilgai, kag Shemaya.

9-13 Ang mga Levita nga nagpirma amo sila ni Jeshua nga anak ni Azania, Binui nga halin sa pamilya ni Henadad, Kadmiel, Shebania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mica, Rehob, Hashabia, Zacur, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani, kag Beninu.

14-27 Ang mga pangulo nga nagpirma amo sila ni Parosh, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hezekia, Azur, Hodia, Hashum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiash, Meshulam, Hezir, Meshezabel, Zadok, Jadua, Palatia, Hanan, Anaya, Hoseas, Hanania, Hashub, Halohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluc, Harim, kag Baanah.

Ang Kasugtanan

28 Ang iban pa nga mga katawhan sang Israel, pati mga pari, mga Levita, mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, mga manugkanta, mga suluguon sa templo, kag ang tanan nga nagseparar sang ila kaugalingon sa mga indi Israelinhon nga nag-estar sa amon duta agod magsunod sa Kasuguan sang Dios, pati ang ila mga asawa kag mga kabataan nga may buot na, 29 nagasumpa kaupod sang amon mga pangulo nga tumanon namon ang Kasuguan nga ginhatag sang Dios paagi sa iya alagad nga si Moises. Nagasumpa man kami nga batunon namon ang pagpakamalaot sang Dios kon indi namon matuman ang amon promisa nga sundon namon ang tanan nga sugo kag pagsulundan sang Ginoo nga amon Dios. 30 Nagapromisa kami nga indi namon pagtugutan nga magpangasawa ukon magpamana ang amon mga anak sa mga indi Israelinhon nga nagaestar sa amon duta. 31 Nagapromisa man kami nga kon magbaligya ining mga indi Israelinhon sang uyas ukon sang bisan ano nga inugbaligya sa Adlaw nga Inugpahuway ukon sa iban nga balaan nga adlaw, indi gid kami magbakal. Kag kada ikapito nga tuig, indi gid namon pagtamnan ang amon duta, kag indi na namon pagsukton ang utang sang iban.

32 Nagapromisa pa gid kami nga tumanon namon ang sugo nga maghatag kami kada tuig sang apat ka gramo nga pilak para sa buluhaton sa templo sang amon Dios. 33 Ini para inuggasto sa tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios, sa mga halad nga ginasunog kag mga halad nga regalo nga ginahalad adlaw-adlaw, sa mga halad para sa mga Adlaw nga Inugpahuway, para sa Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, kag sa iban pa nga mga piesta, kag sa iban pa nga mga halad nga balaan pareho sang halad sa pagpakatinlo nga ginahalad agod matubos ang katawhan sang Israel sa ila mga sala. Ginagamit man ato nga kuwarta sa iban pa nga mga kinahanglanon sa templo sang amon Dios.

34 Kami nga mga katawhan, pati ang amon mga pari kag mga Levita, naggabot-gabot para mahibaluan namon kon san-o magdala sang inuggatong ang tagsa namon ka pamilya kada tuig para panggatong sa mga halad sa halaran sang Ginoo nga amon Dios, suno sa nasulat sa Kasuguan.

35 Nagapromisa man kami nga dal-on namon sa templo sang Ginoo kada tuig ang una nga patubas sang amon uma kag ang una nga bunga sang amon mga tanom. 36 Dal-on man namon sa mga pari nga nagaalagad sa templo sang amon Dios ang amon kamagulangan nga mga anak nga lalaki, pati man ang kamagulangan sang amon mga baka, karnero, kag kanding, suno sa nasulat sa Kasuguan.

37 Nagapromisa pa gid kami nga dal-on namon sa mga pari, didto sa bodega sang templo sang amon Dios, ang amon pinakamaayo nga klase sang harina kag ang iban pa nga mga halad nga regalo. Dal-on man namon ang amon pinakamaayo nga mga prutas, kag ang pinakamaayo nga bag-o nga bino kag lana sang olibo. Dal-on man namon sa mga Levita ang ikanapulo sang amon mga patubas, kay sila ang nagapangolekta sang mga ikanapulo sa tanan nga banwa nga may mga uma. Kon magpangolekta na sang mga ikanapulo ang mga Levita, 38 updan sila sang pari nga kaliwat ni Aaron. Kag ang ikanapulo nga parte sang makolekta dal-on sang mga Levita sa bodega sang templo sang amon Dios. 39 Ang mga Israelinhon, pati na ang mga Levita, dapat magdala sang mga halad nga uyas, duga sang ubas kag lana didto sa bodega nga sa diin ginabutang ang mga kagamitan sang templo kag sa diin nagatiner ang mga pari nga nagaalagad, ang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, kag ang mga manugkanta.

Gani nagapromisa kami nga indi namon pagpabay-an ang templo sang amon Dios.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors